fbpx

Stadgar

Stadgar för förening Rättvisa Vindar Norra Östergötland

 1. Föreningens namn: Rättvisa Vindar Norra Östergötland
 2. Föreningens syfte är att inom Norrköpings och Finspångs kommun tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen. Föreningen ska aktivt arbeta för att förhindra etableringar som negativt påverkar människors livsmiljöer samt landskapets särart i vårt svenska kulturarv. Föreningen har sitt säte i Norra Östergötland i Norrköpings kommun.
 3. Medlemsavgift beslutas vid varje årsmöte. Årsmöte hålls före mars månads utgång.
 4. Styrelsen består av minst 5 och max 15 ledamöter enligt ovan. Ordförande väljs vid varje årsmöte. Hälften av ledamöterna väljs på två år och resterande på ett år.
 5. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
 6. Styrelsen är beslutför då hälften av dess ledamöter är närvarande.
 7. Styrelsen sammanträder på uppdrag av ordföranden, eller då tre ledamöter kräver det.
 8. Årsmötet utser 2 revisor, vars berättelse behandlas av årsmötet. Revisorerna väljs på ett år.
 9. Årsmötet väljer valberedning bestående av en sammankallande och två ledamöter.
 10. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
 11. Till årsmötet kallas medlemmar skriftligen eller via E-post, minst 3 veckor i förväg.
 12. Extra årsstämma hålles när styrelsen anser erforderligt eller när minst 2/3 av medlemmarna kräver det.
 13. Medlemskap erhålles efter betalning av medlemsavgift till föreningens konto, samt godkända av styrelsen.
 14. Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.
 15. Medlem som motarbetar föreningens syften kan uteslutas efter styrelsebeslut.
 16. Stadgeändring sker efter beslut av årsmöte med 2/3-dels majoritet.
 17. Disponering av tillgångar då föreningen upplöses beslutas av årsmötet
 18. För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet.