fbpx

Dagens beslut i KF: Ingen vindkraft vid Klintaberget

Kommunfullmäktige i Norrköping röstade idag för att lägga veto mot vindkraft i Klintaberget. Det efter att förslaget om återremiss röstats ner.

Med siffrorna 45 mot 40 röstade kommunfullmäktige i Norrköping idag om att avstyrka Holmens vindkraftsansökan för Klintaberget.

Vid ett tidigare KF-sammanträde i slutet av mars lades ett förslag fram om att återremittera veto-ärendet i väntan på att den statliga incitamentsutredningen om vindkraft skulle bli klar. Men förslaget röstades ned och nu är det alltså klart att det inte blir någon vindkraft vid Klintaberget.

En blind fläck hos oppositionen

Oppositionen i Norrköping väljer återigen att förbise de drabbade när man återremitterar förslaget om veto i fullmäktige med hänvisning till den kommande incitamentsutredningen.

Debattartikel i NT 2023-03-30

Den politiska oppositionen i Norrköping har under de senaste veckorna skrivit debattartiklar om vindkraftens nödvändighet. Och nu senast 27 mars vid kommunfullmäktigesammanträdet i en livfull debatt beskrivit all den olycka som kommer att drabba Norrköping om inte Holmen får realisera planerna på en vindindustri vid Klintaberget norr om Simonstorp. 

Oppositionsrådet Olle Vikmång (S) var nöjd med att det blir återremiss:

Jag har inte gett upp hoppet. Nu kan det komma bra förslag på bordet. Jag tycker vi ska sätta oss ner med Holmen och prata om det här.” (NT 27/3)

Oppositionspartierna menar att Borgerlig samverkan skall ändra tidigare ståndpunkt och tillstyrka projektet. Anledningen är att en statlig utredning – Incitamentutredningen – inom kort kommer att lägga förslag om viss ersättning till kommuner och närboende.

Borgerlig samverkan säger nej med hänvisning till de olägenheter som en vindindustri på platsen skulle orsaka. Där finns flera företag och cirka 1000 fastigheter/hushåll med uppskattningsvis några tusen boende som berörs av projektet. Vissa fastigheter kommer att falla i värde. Vissa kan bli osäljbara. Vissa personer, uppskattningsvis några hundra, kommer att ”bli störda eller mycket störda av vindkraftsbuller” med sömnsvårigheter och psykisk ohälsa som följd. 

Incitamentsutredningens syfte är att befrämja en fortsatt kraftfull utbyggnad av vindkraften. Kommuner som tillstyrker ett miljötillstånd för vindkraft skall få ersättning och drabbade företag och närboende skall få ersättning. Ungefär så är planen. 

Oppositionspartierna verkar ha en blind fläck när det gäller tidsaspekten. Att en statlig utredning presenteras innebär det inte att användbara bestämmelser kommer här och nu. Om det beror på naivitet hos oppositionspartierna låter vi vara osagt, men en utredning är bara en utredning. Först när den om några år resulterat i lagstiftning, finns möjlighet att tillämpa några nya bestämmelser. 

Incitamentsutredningens direktiv från april 2022 (Dir 2022:27 formulerat av Anderssonregeringen) ger utredaren ett mycket komplext, närmast omöjligt utredningsuppdrag. Utredningen skall behandla grundläggande principer om kommunalt självstyre, den kommunala självkostnadsprincipen och kommunens övergripande uppgift att ”behandla sina medlemmar lika”. Det borde vara självklart att utredarens förslag skall vara förenliga med grundlagens egendomsskydd, men något sådant krav finns inte med i direktivet. Det finns härutöver en lång rad praktiska problem som gäller processordning, kostnader för förfarandet och avgränsning av sakägarkretsen för att nämna några.

Ett tilläggsdirektiv hösten 2022 (Dir 2022:27 formulerat av Samarbetsregeringen) föreskriver att några kostnader inte får belasta statsbudgeten och att utredningen inte får beröra skatteområdet. Utredaren skall därutöver naturligtvis beakta Tidöavtalet krav på konkurrensneutralitet mellan olika kraftslag.

Utredaren har lämnat en del förhandsinformation. På en punkt har hon varit tydlig. Retroaktiv lagstiftning blir det inte fråga om. I övrigt är det mesta höljt i dunkel. Att Incitamentutredningen skulle kunna föranleda lagstiftning som tillgodoser rimliga krav på egendomsskydd framstår som osannolikt. En fråga som oppositionspartierna då blir svaret skyldig: Är S, V, C och MP beredda att ompröva sin inställning till vindkraft om egendomsskyddet inte tillgodoses i den förestående Incitamentutredningen?

RVNO, Rättvisa vindar norra Östergötland:
Per-Olov Strandberg, ordförande
Catharina Roos, vice ordförande
Hans Kindstrand, juridikgruppen

Norrköping lägger veto mot vindkraft vid Klintaberget

Dagens beslut innebär att hela Holmens vindkraftsprojekt i norra Östergötland, från början med 77 verk, nu faller.

Idag kom beslutet att Norrköpings kommun kommer att avstyrka Holmens ansökan om en storskalig vindkraftsetablering vid Klintaberget. Det innebär att hela det ursprungliga projektet nu faller och inga av verken byggs varken i Finspång eller Norrköping.

Idag meddelade den nya politiska ledningen, M, KD och L, i Norrköpings kommun att man inte tänker tillstyrka Holmens planer på en storskalig vindkraftsetablering vid Klintaberget i norra Östergötland. Beslutet presenterades vid en presskonferens strax före lunch.

“Det är ansvarsfullt att redan nu skicka en tydlig signal till Holmen och till länsstyrelsen, att detta är den politiska viljan från kommunledningen i Norrköping. Det är av respekt för alla inblandade”, skriver kommunstyrelsen i ett uttalande i samband med presskonferensen.

Man skriver också att Holmen ska få ta del av underlaget som beslutet grundar sig på och att länsstyrelsen inte ska behöva lägga mer tid på en ansökan som kommer att stoppas.

– Som ordförande i RVNO ser jag med stor tillfredsställelse att vårt demokratiska system fungerar. Jag är enormt glad över det här beskedet, säger Per-Olov Strandberg, ordförande i föreningen.

RVNO bildades strax efter att Holmen presenterades sina planer på vindkraft i norra Östergötland, totalt 77 verk i tre olika områden i Finspångs kommun och Norrköpings kommun. Sedan dess har föreningen arbetat intensivt tillsammans på många fronter.

– RVNO är en förening som har små ekonomiska resurser, men som genom sina medlemmar besitter stor kompetens inom olika områden. Holmens i praktiken obegränsade ekonomiska resurser och närhet till politiken räckte inte till. Våra nu folkvalda politiker har förstått vilka skador en storskalig vindkraftsetablering i vårt närområde skulle orsaka för oss boende, för småföretag och för värdefull natur. Den självklara konsekvensen är att kommunen inte kommer att tillstyrka projektet. Jag konstaterar att vi har VUNNIT, säger Per-Olov Strandberg.

Holmens projekt har kantats av illa genomtänkta beslut och bristande hänsyn till både närboendes boendemiljö och fastighetsvärden, företagande och stora naturvärden.

– Under det senast året har jag varit övertygad om att projektet är så illa tänkt, att det omöjligen kunde genomföras. Jag är glad över att det fallit redan på det första hindret – en utebliven kommunal tillstyrkan. Det innebär att en långdragen administrativ process hos länsstyrelsen och hos domstolar om övriga hinder mot etableringen inte behövs, säger Per-Olov Strandberg.