fbpx

Norrköping lägger veto mot vindkraft vid Klintaberget

Dagens beslut innebär att hela Holmens vindkraftsprojekt i norra Östergötland, från början med 77 verk, nu faller.

Idag kom beslutet att Norrköpings kommun kommer att avstyrka Holmens ansökan om en storskalig vindkraftsetablering vid Klintaberget. Det innebär att hela det ursprungliga projektet nu faller och inga av verken byggs varken i Finspång eller Norrköping.

Idag meddelade den nya politiska ledningen, M, KD och L, i Norrköpings kommun att man inte tänker tillstyrka Holmens planer på en storskalig vindkraftsetablering vid Klintaberget i norra Östergötland. Beslutet presenterades vid en presskonferens strax före lunch.

“Det är ansvarsfullt att redan nu skicka en tydlig signal till Holmen och till länsstyrelsen, att detta är den politiska viljan från kommunledningen i Norrköping. Det är av respekt för alla inblandade”, skriver kommunstyrelsen i ett uttalande i samband med presskonferensen.

Man skriver också att Holmen ska få ta del av underlaget som beslutet grundar sig på och att länsstyrelsen inte ska behöva lägga mer tid på en ansökan som kommer att stoppas.

– Som ordförande i RVNO ser jag med stor tillfredsställelse att vårt demokratiska system fungerar. Jag är enormt glad över det här beskedet, säger Per-Olov Strandberg, ordförande i föreningen.

RVNO bildades strax efter att Holmen presenterades sina planer på vindkraft i norra Östergötland, totalt 77 verk i tre olika områden i Finspångs kommun och Norrköpings kommun. Sedan dess har föreningen arbetat intensivt tillsammans på många fronter.

– RVNO är en förening som har små ekonomiska resurser, men som genom sina medlemmar besitter stor kompetens inom olika områden. Holmens i praktiken obegränsade ekonomiska resurser och närhet till politiken räckte inte till. Våra nu folkvalda politiker har förstått vilka skador en storskalig vindkraftsetablering i vårt närområde skulle orsaka för oss boende, för småföretag och för värdefull natur. Den självklara konsekvensen är att kommunen inte kommer att tillstyrka projektet. Jag konstaterar att vi har VUNNIT, säger Per-Olov Strandberg.

Holmens projekt har kantats av illa genomtänkta beslut och bristande hänsyn till både närboendes boendemiljö och fastighetsvärden, företagande och stora naturvärden.

– Under det senast året har jag varit övertygad om att projektet är så illa tänkt, att det omöjligen kunde genomföras. Jag är glad över att det fallit redan på det första hindret – en utebliven kommunal tillstyrkan. Det innebär att en långdragen administrativ process hos länsstyrelsen och hos domstolar om övriga hinder mot etableringen inte behövs, säger Per-Olov Strandberg.

Vänsterpartiet i Norrköping vill inte använda vetot mot Holmens ansökan

Vänsterpartiet meddelade igår att man inte tänker förespråka ett kommunalt veto mot Holmens planerade etablering Klintaberget.

Igår meddelade Vänsterpartiet i Norrköping att man inte vill använda det kommunala vetot mot Holmens vindkraftsansökan för Klintaberget nära Simonstorp. Det betyder att fyra partier i kommunen nu är för att ansökan tillstyrks medan tre partier är emot.

De partier som nu meddelat sin ståndpunkt i vetofrågan är S, C, Kd och V, som alla är emot att kommunen använder vetot. Partier som tidigare i processen meddelat att man vill stoppa ansökan genom vetot är L, M och Sd.

Det slutgiltiga beslutet om tillstyrkan kommer när länsstyrelsen formellt ställt frågan till kommunen, något som väntas ske inom kort. Beslutet kommer antagligen att fattas i fullmäktige vilket är praxis i frågor av stor principiell betydelse för en kommun.

Om kommunen då väljer att tillstyrka ansökan blir det upp till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland att gå vidare med hanteringen och fatta beslut om Holmen ska beviljas tillstånd för etableringen eller inte.

De senaste månaderna har Norrköpings kommun också behandlat frågan om huruvida Holmens ansökan behöver kompletteras eller inte, genom den så kallade kompletteringsremissen. Flera partier har gjort yrkanden om krav på kompletteringar när det gäller till exempel uppfyllande av säkerhetsbestämmelser och ersättning till närboende för förlorade fastighetsvärden. I en av nämnderna, samhällsplaneringsnämnden, röstade en majoritet av partierna för ett yrkande om värdepåverkan på närliggande fastigheter och hantering av ersättningsanspråk från närboende. Men trots de många frågetecknen väljer nu alltså en majoritet av partierna att avsäga sig rätten till påverkan genom att avstå från att använda vetot.

Läs också:
Är politikerna beredda att ge Holmen carte blanche?

Genomslag för yrkande om att tydliggöra kompensation till fastighetsägare
M i Norrköping säger nej till Holmens vindkraft
Inget veto från S i Norrköping

Avslag i riksdagen för förändring av vetot

En majoritet av partierna vill att propositionen om förändringar i vindkraftsvetot avslås av riksdagen.

Regeringens proposition om förändringar i det kommunala vetot vid vindkraftsetableringar kommer inte att röstas igenom i riksdagen. Det står klart sedan M, Kd, Sd, L och C meddelat att de inte stödjer förslaget.

Propositionen lämnades över till riksdagen i början av april. I den föreslår regeringen förändringar i den kommunala tillstyrkan av vindkraft där kommunerna bland annat skulle vara tvungna att ta ställning i ett tidigare skede i processen och att ställningstagandet skulle vara en processförutsättning för tillståndsprövningen.

Kristdemokraterna, Moderaterna och Centern yrkar på avslag med hänvisning till att man först bör lösa frågan om incitament till kommuner och kompensation till fastighetsägare.

I sin följdmotion skriver Moderaterna bland annat: “Vi menar att regeringen därmed har hanterat frågeställningen om kommuners incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft på fel sätt, och i fel ordning.”

Sverigedemokraterna yrkar avslag med hänvisning till sitt krav på likvärdig konkurrens mellan kraftslag och skriver bland annat: “Vi vill till skillnad från liggande förslag se ett samlat grepp kring en likvärdigkonkurrens mellan kraftslagen. Fortfarande råder exempelvis ett förbud mot att etablera kärnkraft i 287 av 290 kommuner. Vi kan inte bifalla förslag som gör det enklare att bygga vindkraft samtidigt som kärnkraften inte får byggas ut.”

Liberalerna anser att en sådan lagändring skulle påverka människors möjligheter att påverka sin närmiljö negativt. I sin följdmotion skriver man bland annat: “Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft skulle genomföras är risken överhängande att det kommer att bli mycket svårt att få tillstånd att etablera vindkraft i Sverige, åtminstone på land. Samtidigt skulle människors upplevda möjlighet att påverka sin närmiljö kraftigt försvagas.Liberalerna anser att det här är fel väg att gå. Det finns inget att vinna på att ignorera människors oro eller att försöka tysta kritik.”