fbpx

En blind fläck hos oppositionen

Oppositionen i Norrköping väljer återigen att förbise de drabbade när man återremitterar förslaget om veto i fullmäktige med hänvisning till den kommande incitamentsutredningen.

Debattartikel i NT 2023-03-30

Den politiska oppositionen i Norrköping har under de senaste veckorna skrivit debattartiklar om vindkraftens nödvändighet. Och nu senast 27 mars vid kommunfullmäktigesammanträdet i en livfull debatt beskrivit all den olycka som kommer att drabba Norrköping om inte Holmen får realisera planerna på en vindindustri vid Klintaberget norr om Simonstorp. 

Oppositionsrådet Olle Vikmång (S) var nöjd med att det blir återremiss:

Jag har inte gett upp hoppet. Nu kan det komma bra förslag på bordet. Jag tycker vi ska sätta oss ner med Holmen och prata om det här.” (NT 27/3)

Oppositionspartierna menar att Borgerlig samverkan skall ändra tidigare ståndpunkt och tillstyrka projektet. Anledningen är att en statlig utredning – Incitamentutredningen – inom kort kommer att lägga förslag om viss ersättning till kommuner och närboende.

Borgerlig samverkan säger nej med hänvisning till de olägenheter som en vindindustri på platsen skulle orsaka. Där finns flera företag och cirka 1000 fastigheter/hushåll med uppskattningsvis några tusen boende som berörs av projektet. Vissa fastigheter kommer att falla i värde. Vissa kan bli osäljbara. Vissa personer, uppskattningsvis några hundra, kommer att ”bli störda eller mycket störda av vindkraftsbuller” med sömnsvårigheter och psykisk ohälsa som följd. 

Incitamentsutredningens syfte är att befrämja en fortsatt kraftfull utbyggnad av vindkraften. Kommuner som tillstyrker ett miljötillstånd för vindkraft skall få ersättning och drabbade företag och närboende skall få ersättning. Ungefär så är planen. 

Oppositionspartierna verkar ha en blind fläck när det gäller tidsaspekten. Att en statlig utredning presenteras innebär det inte att användbara bestämmelser kommer här och nu. Om det beror på naivitet hos oppositionspartierna låter vi vara osagt, men en utredning är bara en utredning. Först när den om några år resulterat i lagstiftning, finns möjlighet att tillämpa några nya bestämmelser. 

Incitamentsutredningens direktiv från april 2022 (Dir 2022:27 formulerat av Anderssonregeringen) ger utredaren ett mycket komplext, närmast omöjligt utredningsuppdrag. Utredningen skall behandla grundläggande principer om kommunalt självstyre, den kommunala självkostnadsprincipen och kommunens övergripande uppgift att ”behandla sina medlemmar lika”. Det borde vara självklart att utredarens förslag skall vara förenliga med grundlagens egendomsskydd, men något sådant krav finns inte med i direktivet. Det finns härutöver en lång rad praktiska problem som gäller processordning, kostnader för förfarandet och avgränsning av sakägarkretsen för att nämna några.

Ett tilläggsdirektiv hösten 2022 (Dir 2022:27 formulerat av Samarbetsregeringen) föreskriver att några kostnader inte får belasta statsbudgeten och att utredningen inte får beröra skatteområdet. Utredaren skall därutöver naturligtvis beakta Tidöavtalet krav på konkurrensneutralitet mellan olika kraftslag.

Utredaren har lämnat en del förhandsinformation. På en punkt har hon varit tydlig. Retroaktiv lagstiftning blir det inte fråga om. I övrigt är det mesta höljt i dunkel. Att Incitamentutredningen skulle kunna föranleda lagstiftning som tillgodoser rimliga krav på egendomsskydd framstår som osannolikt. En fråga som oppositionspartierna då blir svaret skyldig: Är S, V, C och MP beredda att ompröva sin inställning till vindkraft om egendomsskyddet inte tillgodoses i den förestående Incitamentutredningen?

RVNO, Rättvisa vindar norra Östergötland:
Per-Olov Strandberg, ordförande
Catharina Roos, vice ordförande
Hans Kindstrand, juridikgruppen