Färre verk enligt pressmeddelande från Holmen

Holmen anger i ett pressmeddelande idag att den planerade ansökan om vindkraftsetablering kommer att innehålla färre verk än man tidigare gått ut med.

I exploateringsområdet ”Högsjön” minskar antalet verk från 17 till 12-15. Områdena ”Skybygget” och ”Klintaberget” slås i den nya planen ihop till ett, med 25-30 verk i stället för de 60 som tidigare planerats.

Holmen skriver i sitt pressmeddelande:

– Vi har lyssnat och tagit hänsyn till närboende, kommunerna och andra intressenter. Vi räknar nu med att tillstånd kommer att sökas för färre turbiner i såväl Högsjön som Klintaberget-Skybygget än vi hade med i samrådshandlingarna. I dialog med kommunerna har vi kommit fram till att vissa områden inte bör utvecklas för vindkraft med hänsyn till friluftsliv och närboende. Holmen har stor förståelse för att avvägningar mellan olika intressen är nödvändiga i fråga om vindkraftverk, säger Nils Ringborg, talesperson för Holmens vindkraftsprojekt i Östergötland.

Till skillnad från i samrådshandlingarna från hösten 2020, där Holmen beskriver fågellivet i området runt Högsjön som ”magert med tämligen få skyddsvärda arter”, anger man i dagens pressmeddelande att neddragningen i antalet verk bland annat är resultatet av just fågelinventeringar.

Områden som nämns som skyddsvärda i pressmeddelandet är Stora mossen, Rodga och Sörsjön.

RVNO:s arbete påverkas inte av dagens besked från Holmen.

– Jag har idag ställt frågan till Nils Ringborg, Holmen, angående Holmens pressmeddelande. Han kan inte ge någon indikation på vilka av verken som kommer att kvarstå i ansökan och inte heller när den ska skickas in. Så vi i RVNO ser inte att något egentligen har förändrats från samrådsprocessen när det gäller människorna i påverkansområdena och deras fortsatta ovisshet. Förändringen i nuläget är att det blir färre verk. Föreningens arbete fortsätter därför som tidigare, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Markägare om Holmens vindkraftsplaner: Ett dråpslag!

Kommer verksamheten att överleva? Kan vi bo kvar? Vad händer med kommande generationer? Det är några av frågorna lokala markägare nu ställer sig.

Förödande för verksamheten. Så kan lokala markägares farhågor inför Holmens planerade vindkraftsetableringar sammanfattas. Hälften av de tillfrågade säger sig ha inget eller mycket lite förtroende för Holmen och nio av tio vill inte sälja avverkad skog till företaget i framtiden. Det visar RVNO:s nyligen genomförda enkät.

Markägare nära de planerade vindkraftsbyggena Klintaberget, Skybygget och Högsjön ser i hög grad projektet som ett hot mot verksamhetens existens. Flera anger att de inte kommer att kunna bo kvar om planerna blir verklighet. Många menar också att det skulle bli svårt eller omöjligt för kommande generationer att ta över.

– Tanken var att barnen skulle ärva gården men om detta blir verklighet är den inget att ha, svarar en markägare.

Ett livsverk som hotas

Catharina Roos, ansvarig för företagarfrågor inom RVNO, konstaterar att hotet om storskalig vindkraft ställer markägare inför svåra beslut.

– Man ställer sig frågor om överlevnad i det industriprojekt man ser framför sig. Generationsfrågan är lika betungande då man ser sitt livsverk eller arv, många gånger sedan flera generationer, hotas eller rent av förstöras, säger hon.

Nio av tio tillfrågade i enkäten anger att de inte kommer att sälja avverkad skog till Holmen i framtiden. Ännu fler, 95 procent, svarar ”ja, mycket” på frågan om planerna påverkar deras förtroende för Holmen. Hälften säger sig nu ha ”mycket litet” eller ”inget förtroende alls”.

Vem ersätter skador och förluster?

Ytterligare källa till oro är frågor kring ekonomi och vad som händer med markvärdet, vem som ersätter skador och förluster vid eventuell försäljning, direkta skador på skog och mark, djurliv och miljöförstöring.

På sina marker har de flesta tillfrågade observerat sällsynta och hotade djurarter och växter. Som ugglor, tjäder, orre, ormvråk, duvhök, havsörn, fladdermöss, lodjur, kronhjort, utter, många sorters fjärilar och insekter, orkidéer, tibast och kulturväxter av olika slag.

För mer information om enkäten, kontakta foretagare@rvno.se

Holmen och verkligheten

”Att förlita sig på att den väderberoende vindkraften på egen hand kommer att lösa elförsörjningen på kort och lång sikt är oansvarigt.” (Henrik Sjölund, vd Holmen Skog)
Foto: Shutterstock

Holmen och verkligheten

Det här är en debattext av Fredrik Nilsson, medlem i RVNO

Något som ser riktigt bra ut vid första anblick kan i verkligheten visa sig vara inget annat än snömos. Tyvärr är det fallet med Holmens tänkta vindkraftsparker.

Holmen är inte ute efter att göra världen till en bättre plats. Syftet med vindkraftsetableringarna är att sälja miljötillståndet och tjäna en hacka. Trots talespersonen Nils Ringborgs ord om att det viktigaste är att bidra till omställningen till fossilfritt.

Henrik Sjölund, vd Holmen skog, kallar det i stället oansvarigt att förlita sig på den väderberoende vindkraften både på kort och lång sikt och konstaterar på branschsammarbetsorganet SKGS:s webb den 30 juni 2020:

”En mindre andel planerbar kärnkraft i systemet och en större andel väderberoende andel vindkraft är svår att hantera. Slutar det plötsligt blåsa måste ny effekt tillföras snabbt och dagens lösning innebär en tydlig osäkerhet.”.

Vad man egentligen vill ha är planerbar kraft

Sveriges elproduktion, bestående av vattenkraft, kärnkraft, kraftvärme och vindkraft, är idag till nära 100 procent fossilfri. Här bidrar inte vindkraften till ytterligare fossilfrihet. Och Holmen vill inte ha vindkraft som elförsörjning till sina industrier. Man vill ha kärnkraft och kraftvärme som är planerbar. Vindkraften är i ställlet en möjlighet för koncernen att tjäna pengar genom att sälja tillstånd till utländska vindkraftsexploatörer.

Nils Ringborg säger i en intervju i NT den 25 september att man initialt vill bli självförsörjande på el i Holmenkoncernen. Men det finns 19 tidigare vindkraftsprojekt på Holmens mark. Av dessa ägs den stora majoriteten av utländska investerare. Att Holmen projekterar vindkraft för egen elproduktion är helt enkelt inte sant.

Fortsätter i blindo trots försvarets nej

Inte heller när det gäller försvarets nej stämmer Holmens uppmålade bild av vad som hänt. Nils Ringborg säger i NT den 20 november 2020:

”Vi är egentligen inte förvånade och har en bra dialog med försvarsmakten (…) Vi fortsätter med de ändringar som försvaret vill att vi ska göra.”

Men sanningen är att man trots försvarsmaktens nej fortsätter projekten i blindo och hindrar all form av utveckling i den aktuella delen av kommunen under tiden.

Även i frågan om koldioxidutsläpp målar man upp en missvisande bild av verkligheten. Nils Ringborg säger i NT den 20 november att det ligger i tiden att på allvar tänka till kring koldioxidfrågan.Enligt statliga Vattenfalls hemsida har dock vindkraft högst CO2-utsläpp ur ett livscykelperspektiv av alla de kraftslag man själva producerar. Vindkraft bidrar alltså inte till att minska de svenska CO2-utsläppen.

Holmen kommer med snömos om sina planer kring vindkraften och drar valser om betydelsen för industrin. Jag tror inte att allmänheten i Finspång och Norrköping är så lättlurad utan ser vindkraftsplanerna för vad de verkligen är.

Fredrik Nilsson, Rättvisa Vindar Norra Östergötland (RVNO)