fbpx

Prövningsprocessen

Här beskrivs gången i prövningsprocessen och inblandade parter.

Händelser

 • November 2020 – Samråden avseende vindkraft i Norra Östergötland avslutades den 12 november 2020. Nästa steg (1) är att Holmen skickar in en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Länsstyrelsen.
 • Mars 2021 – enligt Holmen Energis uppdaterade hemsida över projektet planerar man att skicka tillståndsansökan (1) för vindkraftsparken till Länsstyrelsen preliminärt under sommaren 2021.
 • Maj 2021 – Holmen skriver på hemsidan “Ansökan om tillstånd lämnas preliminärt till Länsstyrelsen tidigast till hösten 2021.”
 • Oktober 2021 – Holmen Energi lämnar in ansökan till Länsstyrelsen.
 • Maj 2022 – remiss om komplettering av ansökan sänd till kommunen.
 • November 2022 – kommunfullmäktige i Norrköping röstar för avsiktsförklaringen som säger att man kommer att använda det kommunala vetot mot Holmens ansökan om vindkraft i Klintaberget.
 • Mars 2023 – Trots att en majoritet var för att avstyrka Holmens ansökan om vindkraft vid Klintaberget beslutade Norrköpings kommunfullmäktige att återremittera ärendet i väntan på den statliga incitamentsutredningen om vindkraft.
 • April 2023 – Kommunfullmäktige i Norrköping röstar för att lägga veto mot vindkraft i Klintaberget. Det efter att förslaget om återremiss röstats ner.
 • Juni 2023 – Länsstyrelsen meddelar avslag för vindkraftsetableringen i Klintaberget.

Så här ser processen ut i stora drag

 1. Holmen lämnar in en ansökan.
  Kommentar: ansökan blir en offentlig handling så snart den lämnats in till Miljöprövningsdelegationen (MPD) och kan därmed begäras ut av den som vill ta del av den hos Länsstyrelsen. Vi uppdaterar hemsidan så snart nästa steg inträffar.
 2. MPD bedömer om ansökan är komplett och skickar även ut den till kommunens miljönämnd för att även de ska bedöma om den är komplett. Om det saknas uppgifter förelägger MPD sökanden att komplettera ansökan.
 3. Eventuella kompletteringar från Holmen.
 4. Ansökan kungörs i tidningarna (NT och Folkbladet) och på Länsstyrelsens webbplats. Ärendet skickas samtidigt på remiss. Sakägare och remissinstanser ges därmed möjlighet att yttra sig (de ska ges minst 30 dagar).
  Remissinstanser i vindkraftsärenden brukar vara Kommunstyrelsen, kommunens miljönämnd, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Trafikverket samt Luftfartsverket (LFV).
  Närboende och andra som berörs av verksamheten informeras genom kungörelsen. De får inte något riktat utskick till sig, utan förutsätts bevaka kungörelsen. Kommunen får samtidigt en remiss med fråga om kommunal tillstyrkan.
 5. Holmen får bemöta de yttranden som lämnats in.
 6. Behandling av MPD. Om Holmen skulle göra ändringar i sina yrkanden med anledning av de synpunkter som lämnas av remissinstanser eller berörda kan det krävas att man backar i processen. Ärendet kan behöva kungöras på nytt. Detta är dock inte normalfallet.
 7. Beslut MPD.
 8. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet lämnas dock in till MPD som granskar att överklagandet lämnats in i rätt tid. Om så är fallet skickas överklagandet, tillsammans med ansökningshandlingarna, till domstolen. Domstolen avgör vilka som har klagorätt och meddelar dom i överklagningsärendet. Mark- och miljödomstolens dom kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (lämnar dock endast prövningstillstånd under vissa förutsättningar).

Aktörer i prövningsprocessen

Aktörer i prövningsprocessen utöver projektören (=Holmen Energi AB) är kommuner, länsstyrelser, mark- och miljödomstolen och till sist regeringen. Läs mer hos Energimyndigheten.

Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk
Enligt miljöbalken 16 kap 4 §
ER 2015:05

Finspångs kommun

Översiktsplan 2021 Finspångs Kommun

Information om planerad vindkraft Finspångs Kommun

Norrköpings kommun

Översiktsplan landsbygden Norrköpings Kommun

Tillägg till Översiktsplan Vindkraft Norrköpings Kommun

Projektören Holmen

Samrådsportal (Holmen/Sweco)

Vindkraftsprojektet i Östergötland (mars 2021)