Det finns många skäl att säga nej

”Jag hoppas att framtida debatt kring vindkraft i vår kommun blir mer saklig” avslutar Affe Gustafsson sin debattartikel. Det hoppas vi också.

Här svarar RVNO på Affe Gustafssons debattartikel ”Säg ja till vindkraft i Kolmården” som publicerades i NT den 2 juni. RVNO:s svar finns publicerat i dagens NT.

Kan vi vara överens om att miljöbalkens ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot miljöskador? Kan vi vara överens om att miljöbalkens försiktighetsprincip gäller? Kanske kan vi till och med kan vara överens om miljöbalkens krav, att miljöfarlig verksamhet ska lokaliseras så att minsta möjliga skada åstadkoms.

” Det finns forskning som visar att de flesta människor som hör det tillåtna ljudet från vindkraftverken, inte anser sig störda” säger Gustafsson.

Hur är det med buller? Naturvårdsverkets riktlinjer för att beräkna buller överensstämmer inte med WHO:s rekommendationer. Varför ska lågfrekvent buller och infraljud filtreras bort här i Sverige? Labbråttor som utsatts för infraljud har drabbats av hjärnskador. Personer som i sömnstudio utsatts för vindkraftsbuller har sämre sömn och kortare perioder av drömsömn. Infraljud kan man inte höra – bara uppleva. Hur var det t ex med radon? Hur många upplevde sig störda av radon innan man började mäta?

Huspriserna då? ”Forskningsprojektet Vindval” är en studie som konsultföretaget Ångpanneföreningen gjorde för drygt 10 år sedan och som huvudsakligen bekostades av vindindustrin. Det ”forskningsprojektet” är en partsinlaga. 

”Det blir fler skogsvägar, som kan användas av de som vill besöka naturen där djur och växter lever som vanligt” säger Gustafsson. Vi kallar inte tillfartsvägar med avröjda vägkanter som är 60 meter breda för ”skogsvägar”, vi kallar stora kalavverkade, plansprängda, avjämnade och hårdgjorda områden, för industriområden. Den som vill besöka naturen kommer inte att söka sig hit. 

Vi anser inte att vindkraft passar överallt. Vi anser inte att Norrköping och Finspång måste satsa på vindkraft på platser där vindkraften äventyrar människors hälsa, överför stora värden från enskilda fastighetsägare till Holmen, fördärvar naturområden som behövs för rekreation och friluftsliv. Vi anser inte att vindkraften okontrollerat ska få sprida nanopartiklar med bisfenol A i vår omgivning. Det här är ståndpunkter som har stöd i miljöbalken. Såvitt vi förstår förespråkar Gustafsson en helt annan ordning.

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
Catharina Roos, vice ordförande RVNO

Artikeln i NT (premium)

Omöjligt att bygga vindkraft och göra alla nöjda

Motstående intressen. Men vad är egentligen ett ”önskemål” i Holmens värld? Illustration: Shutterstock

Debattartikel från RVNO, publicerad i NT den 3 april 2021:

Holmens vindkraftsplaner bygger på förutsättningen att motstående intressen inte utgör något hinder för en vindkraftsetablering i en tätortsnära tättbefolkad landsbygd.

Det finns idag stor erfarenhet av hur en vindindustri påverkar sitt närområde. Vad är det då för önskemål som det är så svårt för Holmen att anpassa sig till?

Till en början är ordet önskemål fel använt. Det handlar om att boendes rimliga krav på god närmiljö skall tillgodoses. Det handlar om god hälsa.  Det handlar om fastighetsvärden som Holmen tillgodogör sig på boendes bekostnad. Det handlar om natur som skövlas. Det handlar om buller – och inte det verkliga buller som hörs när industrin är på plats – utan om buller som på förhand simuleras enligt normer som inte ens är internationellt gångbara. 

Holmen påstår sig ha använt de kommunala översiktsplanerna när man valt ut två områden i Finspång. Kommunfullmäktige i Finspång antog för några veckor sedan en ny översiktsplan – ÖP 2020. Den har föregåtts av flera års förberedelser. Finspångs översiktsplan 2020 ger inget utrymme för någon vindindustri på föreslagna platser. I den process som föregått Finspångs översiktsplan 2020 har Holmen inte påtalat några planer på två zoner för vindindustri i kommunen. Att både bygga vindkraft och tillgodose rimliga krav från närboende är inte svårt – det är omöjligt.

Det är svårt att både bygga vindkraft och anpassa sig till alla önskemål, som företrädare för Holmen uttrycker saken, underförstått att en del önskemål inte kan tillgodoses.

Göran Linder, styrelseledamot RVNO

Läs artikeln på NT:s webb

I dagens NT: Ett halvår av ovisshet i Holmens skugga

Idag, ett halvår efter att Holmen presenterade sina byggplaner, står boende fortfarande med fler frågor än svar. Foto: Shutterstock

Den här debattartikeln från RVNO är publicerad i dagens upplaga NT:

Ett halvår har nu nåt sedan informationen landade i våra brevlådor, om att Holmen vill bygga 77 vindkraftverk i bygden norr om Norrköping och Finspång.

Livet för oss tusentals boende här har sedan dess präglats av ovisshet, vanmakt och stress. För många har det inneburit ett nytt extrajobb vid sidan av det vanliga. Först för att sätta sig in i frågan om vad storskalig vindkraftsetablering innebär och därefter för att försöka förhindra att de värden som tillsammans skapar en levande landsbygd går förlorade.

Uppfyller inte myndighetskraven

Vad mer vet vi egentligen idag än vi gjorde för sex månader sedan? Om framtiden: inte mycket. Men vi vet att Holmen, trots påståenden av Nils Ringborg och Filippa Giertta i NT den september 2020 om motsatsen, inte hade koll på Försvarsmaktens intressen, inte på kommunernas översiktsplaner, inte på skyddsvärd natur i områdena och inte på djurlivet eller hotade fågelarter. 

Vi vet att man kategoriskt nekat ansvar för den negativa påverkan på fastighetsvärden som en etablering sannolikt medför, trots att lagstiftningen säger något annat. 

Vi vet också att Holmens tänkta vindkraftsetablering inte uppfyller myndigheternas riktlinjer för ljud, ljus, skugga, flyghinderbelysning eller rekommenderade säkerhetsavstånd till vägar och kraftledningar. Liksom att stora orosmoln finns kring sådant som hälsoproblem och sömnstörningar till följd av buller och kring vad som händer när giftiga mikroplaster som eroderar från turbinbladen hamnar på marken i våra närområden. 

Ytterligare åtta år av väntan?

Vi vet inte heller hur dessa aldrig tidigare byggda 290 meter höga verk kommer att påverka människor och natur. De kommer att påverka människor ända ner till Norrköping. Eller hur de företag i bygden, med många anställda och verksamheter beroende av värden som natur och tystnad, ska kunna överleva. Inte heller vet vi hur människor ska kunna bo kvar eller vad som händer med all den lokala kraft och det engagemang som finns för att synliggöra landsbygden och få den att leva.

 Och vi vet att Holmen inte kommer att lämna in sin tillståndsansökan under första kvartalet 2021, som de uppgav vid samrådet, utan tidigast till sommaren. På sin nyligen uppdaterade webbsida för projektet skriver Holmen trots det att planerna fortskrider ungefär som väntat och att man beräknar tillståndsprocessen kunna ta upp till åtta år. Åtta år av fortsatt ovisshet oro och vanmakt för oss som bor här.

Per-Olov Strandberg, ordförande, och Catharina Roos, vice ordförande, RVNO

Debattartikeln på NT:s webb (betalvägg)