fbpx

Nu upphör RV projektgrupp

Sedan en majoritet av partierna i Finspång nu är överens om att det inte finns några lämpliga platser för storskalig vindkraft i kommunen anser RV projektgrupp att målet med verksamheten är uppfyllt och avslutar nu sitt arbete.

RV projektgrupp bildades i februari 2023 som ett samarbete mellan föreningarna RVNO och RVVR med syfte att bevaka och vara delaktiga i kommunens process med att ta fram ett tematiskt tillägg om vindkraft till översiktsplanen. Med målet att säkerställa att boende i kommunen inte riskerar att drabbas negativt av storskaliga vindkraftsetableringar.

RV projektgrupp har nu genomfört sina åtaganden genom att ha följt arbetet i beredningsgruppen, fört samtal med politiker och informerat om aspekter av storskalig vindkraft som skulle påverka kommuninvånarna. Det har gällt frågor som boendemiljö, juridik, ansvar, fastighetspåverkan och kommunens och landsbygdens framtida utvecklingsmöjligheter.

I april meddelade beredningsgruppen att det nu finns en politisk majoritet som menar att den negativa påverkan skulle bli allt för stor och man därför inte anser att det finns några lämpliga platser för storskalig vindkraft i kommunen.

Beredningens formella förslag till kommunstyrelsen väntas presenteras i maj. Därefter går frågan till kommunfullmäktige och under hösten vidare ut på samråd. Samrådsyttrande skickas därefter i remiss till fullmäktige för yttrande.

RV projektgrupp kommer ha fortsatt  beredskap för eventuella nya frågeställningar och beslut i respektive förening.

Finspångs kommun ingen plats för storskalig vindkraft

Med hänvisning till boende och höga naturvärden menar en majoritet av partierna i Finspång att det inte finns några lämpliga platser för storskalig vindkraft i kommunen.

En majoritet av partierna i Finspång är överens om att det inte finns några lämpliga platser för storskalig vindkraft i kommunen. Det efter att ha granskat den rapport som nyligen presenterades, där förutsättningarna för att etablera vindkraft i kommunen utretts.

Under hösten och våren har en beredningsgrupp bestående av representanter för de politiska partierna arbetat med att ta fram ett förslag till tematiskt tillägg om vindkraft till översiktsplanen. Som en del i arbetet har man låtit konsultföretaget Sigma utreda om det finns lämpliga platser för storskaliga vindkraftsetableringar i kommunen.

Baserat på utredningen gjorde tidigare i veckan moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna i beredningsgruppen gemensamt klart att man inte ansåg det finnas några lämpliga platser för storskalig vindkraft. Motiveringen är att det skulle få för stora negativa konsekvenser för boende i kommunen, som inte kan vägas upp av nyttan av vindkraften. Även socialdemokraterna anslöt till ställningstagandet. Det innebär att det nu finns en majoritet mot storskalig vindkraft i Finspång.

– Vid senaste beredningsgruppsmötet var en stor majoritet emot. Det innebär att det inte kommer bli några vindkraftverk över 150 meter någonstans i Finspångs kommun. Det känns jättebra, säger moderaternas Inge Jacobsson till Folkbladet.

I utredningen pekades tre möjliga områden ut för vindkraft, som skulle kunna utredas vidare. Två av dem i närheten av Stora Mossen utanför Igelfors och ett vid Ribbestorp. Men med hänsyn bland annat höga naturvärden och närhet till boende ansåg politikerna alltså även dessa vara olämpliga.

Stora Mossen nära Igelfors är utpekat som riksintresse för naturvård och ingår i Natura 2000. Det är den tredje största mossen i Östergötland.

– I grunden är vi positiva till förnybar energi, men vi vill utreda utifrån Finspångs förutsättningar. Nu ser vi att det finns väldigt lite plats kvar för den här typen av etablering, säger socialdemokraternas Mats Annerfeld, kommunstyrelsens ordförande, till Folkbladet.

Inge Jacobsson ser beslutet som en stor möjlighet för Finspång och kommunens möjligheter att nå målen om att växa.

– Det här visar att vi värnar om landsbygden. Nu går det att marknadsföra Finspång som en vindkraftsfri kommun. Ärendet ska ut på samråd och sedan till kommunfullmäktige för beslut, men det kommer gå igenom eftersom det är en klar majoritet, säger Inge Jacobsson.

Catharina Roos, vice ordförande RVNO, är mycket glad över beskedet.

– Det visar att Finspång vill växa. Att det inte byggs vindkraft på landsbygden ser jag som ett stort steg framåt i Finspångs utveckling, som möjliggör detta, säger hon till Folkbladet och fortsätter:

– Fastigheter hade förlorat i värde och människor hade riskerat att bli sjuka. Vi undslipper vindkraftens enormt negativa påverkan på människor, djur och natur.Då känner vi att det har varit värt allt arbete.

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO och moderat politiker i Finspång, och Catharina Roos, vice ordförande, RVNO.

I samarbete med Rättvisa vindar vid Regna, RVVR, har RVNO nog följt och arbetat med frågan kring det tematiska tillägget om vindkraft under hela tiden som beredningsgruppens arbete pågått.

– Vi är privatpersoner som lägger ner oerhört mycket tid på att sätta oss in i allt och få kunskap. När det ser ut att ge lön för mödan är det förstås positivt i föreningen, säger Catharina Roos till Folkbladet.

Välbesökt årsmöte

Ett 40-tal personer kom på RVNO:s årsmöte den 24 mars. Efter trevligt umgänge, korvgrillning och fika utomhus var det dags för ordinarie mötesförhandlingar inne på Rejmyre Folkets Hus.

Verksamhetsåret 2023-2024 innebar bland annat fortsatt arbete i föreningens arbetsgrupper, information och samverksprojekt med andra föreningar och arbete genom Rättvisa vindar projektgrupp, RVP, ett samverkansprojekt med Rättvisa vindar vid Regna, RVVR, kring Finspångs kommuns arbete med ett nytt tematiskt tillägg om vindkraft.

Årsmötet leddes av Sophia Jarl, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. På plats fanns också representanter för föreningen Rädda Uknadalen, som berättade om sitt arbete, och från RVVR.

Årsmötet kunde fastställa verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, godkänna balans- och resultaträkning och ge ansvarsfrihet åt styrelsen. Anna Doggsen återinvaldes in i en i övrigt oförändrad styrelse. Per-Olov Strandberg valdes om som föreningens ordförande.

Tack alla som kom på årsmötet och till alla som stöttar föreningen genom medlemsskap och på andra sätt!

För dig som vill bli medlem i RVNO:
Medlemsavgiften är 100 kronor och betalas enkelt med Swish: 123 2107670 eller via bankgiro: 5602-4177. Ange namn, telefonnummer och e-postadress.