fbpx

Välbesökt årsmöte

Ett 40-tal personer kom på RVNO:s årsmöte den 24 mars. Efter trevligt umgänge, korvgrillning och fika utomhus var det dags för ordinarie mötesförhandlingar inne på Rejmyre Folkets Hus.

Verksamhetsåret 2023-2024 innebar bland annat fortsatt arbete i föreningens arbetsgrupper, information och samverksprojekt med andra föreningar och arbete genom Rättvisa vindar projektgrupp, RVP, ett samverkansprojekt med Rättvisa vindar vid Regna, RVVR, kring Finspångs kommuns arbete med ett nytt tematiskt tillägg om vindkraft.

Årsmötet leddes av Sophia Jarl, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. På plats fanns också representanter för föreningen Rädda Uknadalen, som berättade om sitt arbete, och från RVVR.

Årsmötet kunde fastställa verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, godkänna balans- och resultaträkning och ge ansvarsfrihet åt styrelsen. Anna Doggsen återinvaldes in i en i övrigt oförändrad styrelse. Per-Olov Strandberg valdes om som föreningens ordförande.

Tack alla som kom på årsmötet och till alla som stöttar föreningen genom medlemsskap och på andra sätt!

För dig som vill bli medlem i RVNO:
Medlemsavgiften är 100 kronor och betalas enkelt med Swish: 123 2107670 eller via bankgiro: 5602-4177. Ange namn, telefonnummer och e-postadress.

Vi behöver ta tillvara Finspångs kommuns alla värden

I ett läge där Finspångs kommun står inför många och stora utmaningar behöver vi se och ta tillvara de värden som finns även utanför centralorten. Inte minst handlar det om ett väl genomtänkt beslut kring den nya vindbruksplan som kommunen just nu arbetar med.

Debattartikel i NT 2024-03-21

Den översiktsplan (ÖP2020) som Finspång lagt ned stort arbete på att utarbeta verkar otursförföljd. En ökad folkmängd är ett prioriterat mål med visionen om 30 000 kommuninvånare 2035. Folkmängden minskade förra året, tvärtemot planerna med drygt 200 personer.

Bergska gymnasiet föreslås sättas på paus, vilket skulle leda till stora svårigheter för unga som bor utanför centralorten. Barnafödandet minskar i oroväckande omfattning även i Finspång. Priset på fritidshus och småhusfastigheter i kommunen faller.

Finspångs ekonomi visar sig innehålla stora hål. Underskotten växer närmast okontrollerat. En skattehöjning är att vänta för oss som bor här.

Kanske har vi drabbats av ett visst mått av hemmablindhet. Där vi inte kan se och ta tillvara de stora värden som finns i kommunen.

Finspång har en stor tätbefolkad, tätortsnära landsbygd. Ungefär en tredjedel av Finspångs befolkning bor utanför centralorten, i byar som Rejmyre, Regna och Igelfors eller på ren landsbygd. Vårt rika landskap, som vi aktivt sökt oss till, innehåller stora livsvärden som inte värnas och som inte tas tillvara.

Trots svåra ekonomiska tider, och närmast mot bättre vetande, lägger kommunen för närvarande stor energi och mycket pengar på att göra ett tillägg till ÖP 2020. Detta för att möjliggöra etablering av storskalig vindkraft.

En studie från KTH visar att värdet på omgivande fastigheter påverkas avsevärt negativt av en vindkraftsetablering. Bland annat visar studien att fastigheter på ett avstånd av 0-2 kilometer från en etablering minskar med över 40 procent i värde.

Det finns flera anledningar till detta värdefall, men vi nöjer oss här med att konstatera att en storskalig vindindustri har mycket stora negativa konsekvenser på sin omgivning.

Vad som hittills kommit fram från den beredningsgrupp som arbetar med vindbruksplanen är att det i Finspång inte finns några lämpliga områden för etablering av storskalig vindkraft.

Vad kommunen nu förutskickat är att man trots detta kommer att tillskapa etableringsområden, som visserligen är olämpliga, men där en vindkraftsetablering ändå ska vara möjlig, genom att respektavstånd och säkerhetsavstånd kortas ner och där hänsyn till naturvärden får vika för ”det allmänna vindkraftsintresset”.

Vår uppmaning till kommunen är: Lyft blicken. För kommunen innebär en vindkraftsetablering inga nya arbetstillfällen, omfattande problem vid tillsyn, regeluppföljning och återställning samt hantering av personliga katastrofer hos närboende.

I stället för att lägga tid, pengar och kraft på kortlivade vindkraftsetableringar, som kommer att orsaka lägre fastighetsvärden, utflyttning och förstörd natur, kan resurserna användas exempelvis till att utveckla Bergska gymnasiet med utbildningar som kan locka unga till Finspång och som kan bidra till de visioner om befolkningstillväxt som finns i ÖP 2020.

Vi är övertygade om att kommunen kan bättre och att viljan finns.

Catharina Roos, ordförande Rättvisa vindar projektgrupp, RVP
Hans Kindstrand, advokat och ledamot RVP

Moderaterna har fel fokus i vindkraftsfrågan

RVNO:s ordförande Per-Olov Strandberg, även kommunal politiker i Finspång, är kritisk till moderaternas nya förslag om kompensation till kommuner som säger ja till vindkraft. Här missar man målet menar han bland annat i en intervju i P4 Östergötland.

På moderaternas partistämma i fredags beslutades om en ny klimat- och energipolitik. Huvudfrågan var vindkraft, där partiledningen vill se en fortsatt utbyggnad och föreslår att kommuner som säger ja till etableringar ska få ta del av vinsten.

– Det verkar för mig fullständigt befängt. Det är ju inte kommunerna som lider skada. Skulle de då skulle få något slags muta från vindindustrin? De som lider skada är ju de som bor och har fastigheter på landsbygden, det är de som borde ersättas, säger Per-Olov Strandberg bland annat.

Lyssna på hela inslaget 19:15 minuter in i sändningen.