fbpx

Norrköping lägger veto mot vindkraft vid Klintaberget

Dagens beslut innebär att hela Holmens vindkraftsprojekt i norra Östergötland, från början med 77 verk, nu faller.

Idag kom beslutet att Norrköpings kommun kommer att avstyrka Holmens ansökan om en storskalig vindkraftsetablering vid Klintaberget. Det innebär att hela det ursprungliga projektet nu faller och inga av verken byggs varken i Finspång eller Norrköping.

Idag meddelade den nya politiska ledningen, M, KD och L, i Norrköpings kommun att man inte tänker tillstyrka Holmens planer på en storskalig vindkraftsetablering vid Klintaberget i norra Östergötland. Beslutet presenterades vid en presskonferens strax före lunch.

“Det är ansvarsfullt att redan nu skicka en tydlig signal till Holmen och till länsstyrelsen, att detta är den politiska viljan från kommunledningen i Norrköping. Det är av respekt för alla inblandade”, skriver kommunstyrelsen i ett uttalande i samband med presskonferensen.

Man skriver också att Holmen ska få ta del av underlaget som beslutet grundar sig på och att länsstyrelsen inte ska behöva lägga mer tid på en ansökan som kommer att stoppas.

– Som ordförande i RVNO ser jag med stor tillfredsställelse att vårt demokratiska system fungerar. Jag är enormt glad över det här beskedet, säger Per-Olov Strandberg, ordförande i föreningen.

RVNO bildades strax efter att Holmen presenterades sina planer på vindkraft i norra Östergötland, totalt 77 verk i tre olika områden i Finspångs kommun och Norrköpings kommun. Sedan dess har föreningen arbetat intensivt tillsammans på många fronter.

– RVNO är en förening som har små ekonomiska resurser, men som genom sina medlemmar besitter stor kompetens inom olika områden. Holmens i praktiken obegränsade ekonomiska resurser och närhet till politiken räckte inte till. Våra nu folkvalda politiker har förstått vilka skador en storskalig vindkraftsetablering i vårt närområde skulle orsaka för oss boende, för småföretag och för värdefull natur. Den självklara konsekvensen är att kommunen inte kommer att tillstyrka projektet. Jag konstaterar att vi har VUNNIT, säger Per-Olov Strandberg.

Holmens projekt har kantats av illa genomtänkta beslut och bristande hänsyn till både närboendes boendemiljö och fastighetsvärden, företagande och stora naturvärden.

– Under det senast året har jag varit övertygad om att projektet är så illa tänkt, att det omöjligen kunde genomföras. Jag är glad över att det fallit redan på det första hindret – en utebliven kommunal tillstyrkan. Det innebär att en långdragen administrativ process hos länsstyrelsen och hos domstolar om övriga hinder mot etableringen inte behövs, säger Per-Olov Strandberg.

Medborgarförslaget “10 H” presenterat för kommunstyrelsen i Norrköping

Medborgarförslaget om att alla fastigheter på ett avstånd av 10 gånger verkshöjden från ett vindkraftverk ska ha rätt att få sina fastigheter inlösta av vindkraftsprojektören och att detta ska föras in i den kommunala översiktsplanen har nu presenterats för kommunstyrelsen i Norrköping. Deras besked om vad som nu händer med förslaget väntas inom en vecka.

I tisdags presenterades förslaget “10 H” för kommunstyrelsen i Norrköping, som lämnades in till kommunen i våras. Kommunstyrelsen behandlar nu förslaget och väntas lämna besked under nästa vecka om vad nästa steg blir.

I medborgarförslaget står bland annat:

Ska vi enskilda ägare till ett småhus i området stillatigande finna oss i att värdet på våra fastigheter i vissa fall halveras om Holmen får tillstånd att etablera den vindindustri man planerar på Klintaberget? Vårt förslag bygger på principen 10 H. Inom ett område om tio gånger verkshöjden får Holmen (eller annan vindkraftsexploatör) lösa de fastigheter som berörs om ägaren så begär.

Vad gällerinlöseförfarandet som sådant finns utförliga regler i Miljöbalken 32 kap. Vårt medborgarförslag är att den vindkraftsexploatör som vill etablera storskalig vindkraft i kommunen skall förbinda sig att lösa de fastigheter som ligger inom en radie om 10 H (för Klintabergets del 2,9 kilometer från närmaste vindkraftverk) och att den bestämmelsen förs in i Norrköpings översiktsplan.

Ett medborgarförslag kan lämnas in av personer som är folkbokförda i kommunen. Varje förslag får bara behandla en fråga.

Sex av sju valdistrikt röstade mot vindkraft

Bland valdistrikten i norra delen av Norrköpings kommun röstade väljare i hög grad på de partier som tydligt motsatt sig storskalig vindkraft.

Sex av sju valdistrikt i norra delen av Norrköpings kommun har i högre grad än kommungenomsnittet röstat på partier i kommunalvalet som tydligt motsätter sig en vindkraftsetablering i Klintaberget.

Kartan ovan visar Holmens projektområdet Klintaberget i blått och de sju valdistrikt som ligger närmast området. Procentsatserna vid varje distrikt motsvarar den sammanlagda andelen väljare i respektive distrikt som röstat på något av de tre partier i fullmäktige som tydligt motsätter sig en storskalig etablering av vindkraft i Klintaberget (L, M och SD). Kartan visar också motsvarande andel för hela Norrköpings kommun.

Den inbördes röstfördelningen i de aktuella distrikten, mellan de tre partierna som sagt nej till vindkraft i Klintaberget.

– Vi kan konstatera framgången för partierna som säger nej till vindkraftverk i Klintaberget. Det kan vara en indikation på hur viktig frågan är för många i området. Från RVNO har vi riktat oss till alla partier i våra samtal och aktiviteter, och självklart pratat direkt med väljarna. Vi har fått fint gehör och ett bra mottagande för vår egen broschyr inför valet, säger Catharina Roos, vice ordförande i RVNO.