fbpx

Klintaberget (ej aktuellt)

2023-04-24 – Kommunfullmäktige avstyrker definitivt ansökan om vindkraft i Klintaberget

Vid ett tidigare KF-sammanträde i slutet av mars lades ett förslag fram om att återremittera veto-ärendet i väntan på att den statliga incitamentsutredningen om vindkraft skulle bli klar. Men förslaget röstades ned och nu är det alltså klart att det inte blir någon vindkraft vid Klintaberget.

2023-03-31 – Återremiss av frågan om veto

Vid sitt sammanträde den 27 mars beslutade Norrköpings kommunfullmäktige att återremittera frågan om veto mot Holmens ansökan. Yrkandet kom från (S) och motiverades med att man vill invänta och analysera den statliga incitamentsutredningen som väntas innehålla förslag på ersättning till kommuner och närboende vid vindkraftsetableringar.

2022-10-04 – Norrköping avstyrker ansökan om vindkraft i Klintaberget

Den nya ledningen i Norrköpings kommun (M, L och KD) beslutar att avstyrka Holmens ansökan om en storskalig vindkraftsetablering vid Klintaberget. Det innebär att hela det ursprungliga projektet faller och inga av verken byggs.

Reviderad ansökan per juni 2022

Reviderad ansökan gällande Klintaberget ligger nu hos Länsstyrelsen. Ansökan innehåller förändringar i antalet verk, flyttade verk, nya vägdragningar och nya beräkningar för ljus, ljud och skuggor. Materialet finns att ta del av via den här länken.

Läs mer

12 verk återstår enligt Holmens reviderade ansökan i juli 2022

Revidering maj 2022

Maj 2022: 9-10 verk återstår efter att Holmen dragit tillbaka sin ansökan för samtliga verk inom Finspångs kommun.

Revidering oktober 2021

Verksplacering, 18 st, enligt ansökan oktober 2021.

Av Länsstyrelsen registrerad och sekretessbehandlad ansökan

Via denna länk till Länsstyrelsen kan du ladda ner alla dokument som omfattar Holmens ansökan för Klintaberget. Filerna finns tillgängliga till och med den 10 december.


Oktober 2021 – länk till Holmens hemsida med kartor, miljökonsekvensbeskrivning och själva ansökan.

Placering av de 18 ansökta verken i Klintaberget:

Föreningen har låtit en oberoende konsult göra en analys av samrådsunderlaget 2020. Resultatet visas i dokumentet nedan.


Teknisk analys av vindkraftsstation Klintaberget, Finspångs och Norrköpings kn och bullerberäkning
Bertil Persson, civ.ing., tekn. Lic., tekn. Dr, docent byggnadsmaterial, vindkraftanalytiker.

Bildmontage Klintaberget

Ett bildmontage är en bild tagen från en exakt position och med stipulerad brännvidd. I denna bild monteras (i detta fallet) ett vindkraftverk av planerad storlek in för att visuellt ge en uppfattning om framtida utseende.