fbpx

Genomslag för yrkande om att tydliggöra kompensation till fastighetsägare

Förra veckan avslutades en remissrunda i fyra nämnder i Norrköpings kommun gällande Holmens vindkraftsansökan. I en av nämnderna röstade en majoritet av partierna för ett yrkande om att tydliggöra frågan om kompensation till fastighetsägare.

Förra veckan behandlade fyra nämnder i Norrköpings kommun i en remissrunda frågan om Holmens vindkraftsansökan. Frågan, som ställdes av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland, gällde om kommunen anser att Holmens ansökan är komplett eller inte.

I nämnderna lade Liberalerna fram tre yrkanden om kompletteringar. Det ena gällde bland annat tillägg i ansökan i form av avståndsangivelser från vindkraftverk till närmaste väg, bostad och vattenlinje som omfattas av strandskydd. Det andra yrkandet gällde bland annat beaktan av yttrande från närliggande flygplatser och det tredje kompletteringar avseende värdepåverkan på närliggande fastigheter och hantering av ersättningsanspråk från närboende.

Moderaterna röstade för alla tre yrkandena i samtliga nämnder. Det tredje yrkandet stöddes även av C och Sd i samhällsplaneringsnämnden vilket innebar majoritet. Övriga partier, S, Kd och V, röstade nej till alla yrkanden i alla nämnder.

Det formella beslutet i frågan om ansökan kan anses vara komplett fattas av kommunstyrelsen och beräknas komma inom kort.

Avslag i riksdagen för förändring av vetot

En majoritet av partierna vill att propositionen om förändringar i vindkraftsvetot avslås av riksdagen.

Regeringens proposition om förändringar i det kommunala vetot vid vindkraftsetableringar kommer inte att röstas igenom i riksdagen. Det står klart sedan M, Kd, Sd, L och C meddelat att de inte stödjer förslaget.

Propositionen lämnades över till riksdagen i början av april. I den föreslår regeringen förändringar i den kommunala tillstyrkan av vindkraft där kommunerna bland annat skulle vara tvungna att ta ställning i ett tidigare skede i processen och att ställningstagandet skulle vara en processförutsättning för tillståndsprövningen.

Kristdemokraterna, Moderaterna och Centern yrkar på avslag med hänvisning till att man först bör lösa frågan om incitament till kommuner och kompensation till fastighetsägare.

I sin följdmotion skriver Moderaterna bland annat: “Vi menar att regeringen därmed har hanterat frågeställningen om kommuners incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft på fel sätt, och i fel ordning.”

Sverigedemokraterna yrkar avslag med hänvisning till sitt krav på likvärdig konkurrens mellan kraftslag och skriver bland annat: “Vi vill till skillnad från liggande förslag se ett samlat grepp kring en likvärdigkonkurrens mellan kraftslagen. Fortfarande råder exempelvis ett förbud mot att etablera kärnkraft i 287 av 290 kommuner. Vi kan inte bifalla förslag som gör det enklare att bygga vindkraft samtidigt som kärnkraften inte får byggas ut.”

Liberalerna anser att en sådan lagändring skulle påverka människors möjligheter att påverka sin närmiljö negativt. I sin följdmotion skriver man bland annat: “Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft skulle genomföras är risken överhängande att det kommer att bli mycket svårt att få tillstånd att etablera vindkraft i Sverige, åtminstone på land. Samtidigt skulle människors upplevda möjlighet att påverka sin närmiljö kraftigt försvagas.Liberalerna anser att det här är fel väg att gå. Det finns inget att vinna på att ignorera människors oro eller att försöka tysta kritik.”

Medborgarförslag i Norrköping om rätt till inlösen av fastigheter

Ett medborgarförslag har lämnats in till Norrköpings kommun om att fastigheter som ligger inom “10 H” från ett vindkraftverk, alltså på ett avstånd av tio gånger verkets höjd eller mindre, ska ha rätt att lösas och att regeln ska föras in i kommunens översiktsplan.

I förslaget, som lämnats in på initiativ av RVNO, står bland annat:

Ska vi enskilda ägare till ett småhus i området stillatigande finna oss i att värdet på våra fastigheter i vissa fall halveras om Holmen får tillstånd att etablera den vindindustri man planerar på Klintaberget? Vårt förslag bygger på principen 10 H. Inom ett område om tio gånger verkshöjden får Holmen (eller annan vindkraftsexploatör) lösa de fastigheter som berörs om ägaren så begär.

Vad gällerinlöseförfarandet som sådant finns utförliga regler i Miljöbalken 32 kap. Vårt medborgarförslag är att den vindkraftsexploatör som vill etablera storskalig vindkraft i kommunen skall förbinda sig att lösa de fastigheter som ligger inom en radie om 10 H (för Klintabergets del 2,9 kilometer från närmaste vindkraftverk) och att den bestämmelsen förs in i Norrköpings översiktsplan.

Ett medborgarförslag kan lämnas in av personer som är folkbokförda i kommunen. Varje förslag får bara behandla en fråga.

Även i Finspångs kommun har ett liknande medborgarförslag lämnats in. Det går att rösta på förslaget här fram till den 30 maj 2022.