fbpx

Medborgarförslag i Norrköping om rätt till inlösen av fastigheter

Ett medborgarförslag har lämnats in till Norrköpings kommun om att fastigheter som ligger inom “10 H” från ett vindkraftverk, alltså på ett avstånd av tio gånger verkets höjd eller mindre, ska ha rätt att lösas och att regeln ska föras in i kommunens översiktsplan.

I förslaget, som lämnats in på initiativ av RVNO, står bland annat:

Ska vi enskilda ägare till ett småhus i området stillatigande finna oss i att värdet på våra fastigheter i vissa fall halveras om Holmen får tillstånd att etablera den vindindustri man planerar på Klintaberget? Vårt förslag bygger på principen 10 H. Inom ett område om tio gånger verkshöjden får Holmen (eller annan vindkraftsexploatör) lösa de fastigheter som berörs om ägaren så begär.

Vad gällerinlöseförfarandet som sådant finns utförliga regler i Miljöbalken 32 kap. Vårt medborgarförslag är att den vindkraftsexploatör som vill etablera storskalig vindkraft i kommunen skall förbinda sig att lösa de fastigheter som ligger inom en radie om 10 H (för Klintabergets del 2,9 kilometer från närmaste vindkraftverk) och att den bestämmelsen förs in i Norrköpings översiktsplan.

Ett medborgarförslag kan lämnas in av personer som är folkbokförda i kommunen. Varje förslag får bara behandla en fråga.

Även i Finspångs kommun har ett liknande medborgarförslag lämnats in. Det går att rösta på förslaget här fram till den 30 maj 2022.