fbpx

RVNO Opinion

Här publicerar vi dokument som föreningen sänt till myndigheter, politiker, redaktioner med flera instanser. Du kan också söka bland inlägg och andra sidor.

Sök kategori


Kommunernas ansvar vid tillstyrkan av vindkraft.
Skydd för äganderätten av näraliggande fastigheter vid en vindkraftsetablering.

PM 2022-03-25

Storskaligheten oförenlig med hänsyn till människor

Brev sänt till Kommunstyrelsens ledamöter inför möte i januari 2022.

Vem tar ansvar för återställandet?
PM 22 – 2021-02-03

En tillståndsgiven vindkraftsanläggning är idag en handelsvara på en internationell marknad. Vem som är ägare den dag det är dags att sanera vet ingen. Hur stor risk är kommunen beredd att ikläda sig?

Vindkraft och ansvar för personskada
PM 21 – 2021-02-03

Det finns en betydande risk att människor inom påverkansområdet drabbas av psykisk ohälsa och sömnrubbningar, vilka inkluderas i begreppet personskada enligt Miljöbalken. Den vindindustri som Holmen planerar innebär således ett medvetet risktagande, varvid personskada är skadeståndsgrundande.

Äganderätt innebär inte carte blanche
PM 20 – 2021-02-03

Idén att Holmens äganderätt kränks av att Holmen inte får ändra markanvändningen till industrizoner för vindkraft, är i svensk rättsordning lika verklighetsfrämmande som att alla har rätt att bebygga sina fastigheter efter egen lust och fallenhet.

PM 19 – Saknar aktualitet – se: The Socio-Economic Cost of Wind Turbines: A Swedish Case Study

Bymässa 2030
PM 18 – 2021-01-20

Trendspaning: ”Counterurbanization” i covid-pandemins spår har trendmässigt inneburit en begynnande renässans för boende på landsbygden. Ett uttryck för detta är också förslaget på en mässa avseende landsbygdsutveckling, ”Bymässa 2030”.

Granskning av analys avseende fastighetspriser och vindkraft
PM 17 – 2021-01-18 rev april 2021

Avslöjande: Att vindkraft inte påverkar närliggandes värde är en förlegad sanning – som dessutom alltid varit en lögn. Granskning av ÅFs ”oberoende” analys som ofta åberopas i tillståndsprocesser.

Vindkraftens påverkan på fastigheters värden
PM 16 – 2021-01-20

Hårda fakta. Drabbade kan kräva ersättning för förmögenhetsskada där vindkraftsetableringar påverkat närliggande fastigheters värde negativt. RVNO planerar att till hösten arrangera en utbildningsdag för bland annat jurister och fastighetsvärderare i frågor som gäller skadeståndsansvar enligt miljöbalken 32 kap.

Nya bottenfundament vart 10-15 år
PM 15 – 2021-01-10

Med en typisk livslängd på kraftverken på 10-15 år, så kommer Holmens 77 kraftverk innebära att kommunen implicit redan nu ska godkänna hundratals med ytterligare bottenfundament i regionen – om man menar allvar med att Holmens vindkraft ska vara ”långsiktigt hållbar”.

Tillsyn och efterlevnad
PM 14 – 2020-12020

Tillsyn som inte grundas på villkor som tillkommit i samband med tillståndsprövningen är inte rättsligt effektiv, varmed vindkraftsbolagen kan strunta i förelägganden utan att straffas. ”De försiktighetsmått som föreskrivs av en tillsynsmyndighet är inte straffsanktionerade.”

Vindkraften och säkerheten
PM 13 – 2021-01-10

Den planerade vindkraftsanläggningen i norra Östergötland medför större säkerhetsrisker än vad som accepteras inom Holmens industriella verksamhet. Särskilda åtgärder krävs för att minska riskerna till acceptabla nivåer (exempelvis torde riskområden innefattande vandringsleder och rekreationsområden behöva inhägnas).

13 – Bilaga 1) – Riskklassning vkv haveri

13 – Bilaga 2) – Riskområden vkv

Följ pengarna
PM 12 – 2021-01-07

Vem blir vinnare av Holmens tänkta vindkraftsindustri? Svaret är enkelt, följ pengarna. Replik på debattartikel i Folkbladet på 25/12-20.

Stora mossens oersättliga naturvärden
PM 11 – 2021-01-07

Reportage om Stora mossen och de oersättliga naturvärden som riskerar att för alltid gå förlorade pga Holmens planer. Alice Lewy vandrar tillsammans med naturälskaren Gunnar Ljunggren på Stora Mossen, en av Östergötlands mest välbevarande hemligheter.
Text och foto: Alice Lewy.

Experimentera inte med människors hälsa
PM 10 – 2021-01-07

Insändare: En vädjan från Ulla Heine, läkare och specialist inom allmänmedicin och psykiatri, om att inte experimentera med människors hälsa.
Bild 1: Med ref till Dr. Heine och befolkningsstatistik från berörda kommuner så riskerar minst 40.000 invånare som bor inom 15 kilometer från Holmens vindkraftparker att utsättas för negativa hälsoeffekter.
Bild 2: Varje enskilt rotorblad är betydligt större än en Airbus A380 (!). Hundratals ”förvuxna Airbus” som snurrar i människornas närhet påverkar oundvikligen.

Bild 1
Bild 2

Är Miljöbalken obsolet?
PM 9 – 2020-12-29

Hans Kindstrand har ägnat en längre tid åt att försöka förstå Miljöbalken och dess tillämpning i det praktiska rättslivet. Om man tar portalparagrafens ordalydelse som utgångspunkt blir avståndet mellan orden och verkligheten inte bara besvärande, utan obegriplig.

Hållbart – icke hållbart – det är frågan
PM 8 – 2020-12-29

Norrköpings och Finspångs kommuns folkhälsoarbete syftar till att främja en
god och jämlik hälsa hos alla invånare och genom att utgå från bl.a. agenda
2030 med dess 17 globala mål är siktet inställt på en bättre livskvalitet för alla
kommuninvånare. Syftet är att uppnå hållbarhet på alla plan där målen i
symbios med varandra skall skapa en bättre värld. Kan då alla dessa mål flyta
ihop till en enda stor optimal samhällsförvandling?

Enkät bland områdets markägare
PM 7 – 2020-12-21

Många ser sitt livsverk eller arv, många gånger sedan flera generationer, hotas eller rent av förstöras. Nio av tio skogsägare hävdar att man inte kommer att sälja avverkad skog till Holmen i framtiden.

Enkät bland företagare i vårt område
PM 6 – 2020-12-17

Hela 90 % av företagarna är ”mycket negativa” och 95% är oroade av Holmens planer. Bland annat befarar man förstörelse av unika miljöer, förlorade kunder, minskad tillväxt, arbetsmiljöproblem och avfolkning av hela bygder.

Holmen – Tillfälligt stoppad av Försvarsmakten
PM 5 – 2020-12-14

I en faktaruta efter nyhetsartikeln om att Vikboland Vind ”ger upp”, sägs om Holmens planer på vindkraft i norra Östergötland att: ”Försvaret har tillfälligt satt stopp för detta”.
Holmen har nu flera problem att brottas med utöver en massiv opinion mot
vindkraftsplanerna, en opinion som dessutom har stöd i gällande översiktsplan.

Expropriationsrätt, enskildas rättigheter vid genomförandet av storskaliga samhällsprojekt:
om konsten att ta från de fattiga och ge till de rika.

PM 4 – 2020-12-09

En kommun torde inte kunna villkora en tillstyrkan av en vindkraftsanläggning. Däremot kan en kommun motivera sitt avslag med att kravet på rättssäkerhet för enskilda sakägare inte är uppfyllt.

Ett självförvållat problem – problem som undviks om ÖP används på avsett sätt
PM 3 – 2020-12-11

Sverige är inte ett laglöst land där alla markområden ligger öppna för exploatering av den
som har håg, fallenhet och resurser. När det gäller vindkraftsetableringar är kommunernas
oförmåga att klara av sitt uppdrag emellertid tydlig. Svensk rättsordning bygger på att en
kommun inom sitt område skall upprätta en översiktsplan för pågående och framtida
markanvändning. Kommunernas vilja att planera är det inget fel på, men uppgiften att
upprätthålla och ta ansvar för planens genomförande präglas av handfallenhet och
beslutsångest, när den kommer i konflikt med vindkraftsindustrin. Den handfallenheten utnyttjas naturligtvis av exploateringsintressen, med olyckliga konsekvenser som följd.

Exempel på hur föreslagen vindkraftsetablering i Norrköping förefaller hamna i direkt strid med ÖP
PM 2 – 2020-12-11

Utdrag från Norrköpings kommuns tematiska tillägg till översiktsplanen:
Målet med tillägget till översiktsplanen för vindkraft är att:
 Ge kommunens tjänstemän och politiker vägledning vid handläggning och beslut av
vindkraftsetableringar.
 Underlätta för vindkraftsexploatörer och vindkraftsintressenter så att dessa söker sig
till områden som av kommunen pekats ut som särskilt lämpliga för vindkraft.

Vad innebär det att en översiktsplan (ÖP) inte är bindande? En redogörelse för ÖP:s betydelse och juridiska status
PM 1 – 2020-12-10

Av Plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 1 § framgår bland annat att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen, och vidare (PBL 3 kap 2 §): Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Vad betyder det att planen inte är bindande?

Samrådssynpunkter Myndigheter
2020-12-15

Sammanfattning av de synpunkter som myndigheter har lämnat på Holmens föreslagna vindkraftsetableringar och som föreningen begärt ut.

Under Dokument finns länkar till översiktsplaner för Norrköpings och Finspångs kommuner.