Boende som drabbas vid vindkraftsetablering – vad säger lagen?

RVNO arrangerar kurs för bland annat jurister och fastighetsvärderare

För boende medför en vindkraftsetablering stor påverkan och kan innebära rätt till ersättning för både personskada och ren förmögenhetsskada. Foto: Shutterstock

Idag saknas vägledande rättspraxis kring skador orsakade av vindkraftsetablering nära människor. I höst planerar RVNO en kurs på temat, riktad till jurister, fastighetsvärderare, fastighetsmäklare och andra som i sin verksamhet kommer i kontakt med dessa frågor.

Den snabba utbyggnaden av vindkraft, med storskaliga industrizoner som får stor påverkan på människor och deras levnadsmiljö, har aktualiserat en rad frågor kring lagstiftningen. Inte minst gällande Miljöbalkens olika regelsystem och deras sinsemellan olika bevisbörderegler.

Fram tills nu har fokus vid vindkraftsetablering till stor del legat på kollektiva bedömningar, utan närmare analys av individuella skador. Men den som lider skada på grund av miljöfarlig verksamhet är berättigad till ersättning. Detta innefattar såväl personskada som sakskada och ren förmögenhetsskada.

Konkreta skador i vindindustrins närområde

På det temat arrangerar RVNO nu en endagskurs. Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, fastighetsvärderare, fastighetsmäklare och andra som i sin verksamhet hanterar frågor om konkreta skador i vindindustrins närområde.

I kursen på sex timmar ingår föreläsningar, seminarium och studiebesök, med fokus på bestämmelserna i Miljöbalken 32 kap. om skadestånd och inlösen. Medverkar gör Hans Kindstrand, advokat, Rolf Åbjörnsson, advokat, och Bertil Persson, docent.

Kursen är planerad att genomföras under hösten men tidsplanen kan komma att ändras beroende på pandemiläget. Håll dig uppdaterad om kursen på www.rvno.se.

Läs mer och ta del av hela kursprogrammet här.

Förlängd väntan på Holmens vindkraftsansökan

Längre väntan innebär mer osäkerhet för de som berörs av planerna. Foto: Shutterstock

Holmens ansökan om vindkraftsetablering i norra Östergötland dröjer minst fram till sommaren. Ansökan kommer då att gälla färre verk än vad som ursprungligen planerats. Det skriver Folkbladet idag.

Företagets ansökan till länsstyrelsen om att bygga 77 vindkraftverk i tre områden i norra Östergötland skulle enligt plan vara inlämnad första kvartalet 2021. Nu blir det inte så utan man räknar med att som tidigast kunna lämna ansökan till sommaren. Som anledning till förseningen anger Holmen bland annat behovet av utökade inventeringar av djurliv och synpunkter från försvaret.

Ansökan kommer att gälla färre verk än som ursprungligen planerats. Hur många vill Holmen inte uppge.

“En våt filt över tillvaron”

För boende och berörda i området innebär det en ytterligare utdragen väntan och osäkerhet kring sådant som möjligheterna att bo kvar, företagande och satsningar för framtiden.

– Att den slutliga ansökan kommer att gälla färre verk än man först gick ut med var ganska väntat. Det är oftast så det går till vid större etableringar. För alla drabbade i områdena innebär det nu en förlängd väntan och ovisshet om framtiden. Många vi pratat med beskriver situationen som att det nu ligger en våt filt över tillvaron, där man inte vet vad som kommer att hända med ens boendemiljö eller bygdens utveckling. Det upplevs som väldigt frustrerade, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Påverkar inte föreningens arbete

Föreningen RVNO omnämns i artikeln, som en samlande kraft för motståndet mot industriell vindkraft i området. Dagens nyhet påverkar inte föreningens fortsatta arbete.

– För vår del förändrar den här informationen egentligen ingenting. Vi vänder oss emot etableringen i sin helhet eftersom verkan skulle hamna alldeles för nära människor och medföra mycket stora ingrepp i naturen. Så vårt arbete fortsätter som tidigare, säger Per-Olov Strandberg.

Läs hela artikeln i Folkbladet (betalvägg)

544 personer svarade på vår enkät om vindkraft – läs resultatet här!

Totalt 544 personer svarade på RVNO:s enkät om Holmens vindkraftetablering. Det skrevs också 816 personliga kommentarer till kommunen, Holmen och RVNO. Illustration: Shutterstock

RVNO riktar ett stort TACK till alla som fyllde i enkäten om vindkraft. Totalt 544 personer svarade. Ta del av hela resultatet i dokumenten nedan.

Enkäten visar att nio av tio är oroliga eller mycket oroliga för en etablering. Man ser det som ett hot mot levnadsmiljö, hälsa, natur, friluftsliv, fastighetsvärden, företagande och mot bygdens möjligheter att utvecklas.

Svaren är viktiga för att synliggöra för politiker och beslutsfattare hur boende och berörda ser på en vindkraftetablering i området.

– Det är överväldigande siffror, som tydliggör att människor är mycket oroliga och ser negativt på den planerade etableringen utifrån många aspekter. Det här borde skicka en tydlig signal till våra folkvalda och beslutsfattare, om att storskalig vindkraft helt enkelt inte bör finnas nära människor, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Mer om enkäten här
Läs hela resultatet här