fbpx

Vem tar ansvar när bara tre av tolv verk lever upp till säkerhetskraven?

Rödmarkerade fält visar säkerhetsavstånd från vägar enligt Norrköpings kommuns översiktsplan. De gula punkterna är verkens placeringar i Holmens ansökan för Klintaberget.

Hur ser Norrköpings politiker på det faktum att bara tre av tolv vindkraftverk i Holmens ansökan för Klintaberget lever upp till kommunens krav på säkerhetsavstånd? Vem bär ansvaret för säkerheten för de som bor och vistas i området?

Den här kartan visar att bara tre av tolv vindkraftverk i Holmens ansökan för Klintaberget inte klarar de säkerhetsavstånd till vägar som Norrköpings kommun själva anger i sina styrdokument.

Enligt Norrköpings kommun ska vindkraftverk av den storleken Holmen söker tillstånd för inte stå närmare än 740 meter från större vägar. Det och andra säkerhetskrav står att läsa om i vindkraftstillägget till kommunens översiktsplan.

Några frågor till Norrköpings kommunpolitiker:

  • Hur ser ni på det faktum att de flesta av verken inte lever upp till kommunens egna krav på säkerhetsavstånd?
  • Ser de partier som hittills inte haft några invändningar mot ansökan det som rimligt att Holmen själva får avgöra hur säkerhetsbestämmelser ska redovisas och efterlevas? Oberoende av konsekvenserna de kan få för de som bor och vistas i området?

I våras aktualitetsförklarade Norrköpings kommunfullmäktige kommunens översiktsplan. Det innebär att man gått igenom planen och sett till att de krav och riktlinjer som finns fortfarande är relevanta.

Försvaret säger nej till vindkraft i Kolmården

Tekniska verkens planer på sex vindkraftverk i Kolmårdsskogen får nej av försvaret med hänvisning till rikets säkerhet.

Med hänvisning till rikets säkerhet säger nu försvarsmakten nej till Tekniska verken i Linköpings planer på sex vindkraftverk i projektområdet Jättebergen i Kolmårdsskogen.

Försvarmaktens nej kom i ett remissyttrande till Tekniska verken. Det gäller de sex vindkraftverksom Tekniska verken planerar i ett område norr om Älgsjöarna i Kolmården. Projektören Från början var antalet 15 men majoriteten av dem har fallit bort under processens gång bland annat på grund av fågellivet och höga naturvärden.

Försvaret går inte närmare in på varför man säger nej men skriver bland annat så här i sitt remissyttrande till Tekniska verken:

“Föreslagen vindkraftsetablering riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militäradel som omfattas av sekretess. Försvarsmakten redogör inte mer specifikt för denna skada, då den skulle riskera att avslöja uppgifter vars röjande kan medföra betydande men för totalförsvaret eller i annat fall för rikets säkerhet.”

Olle Vikmång: Är det värt risken att strunta i säkerhetsavstånden?

Efter den senaste vindkraftsolyckan i Viksjö utanför Härnösand riktar RVNO i en insändare i NT frågan till Socialdemokraterna i Norrköping, om varför man väljer att bortse från säkerhetskraven i kommunens översiktsplan.

Insändare i NT den 20 juli 2022:

Så har det hänt igen.

Ett vindkraftverk har havererat, vikt sig på mitten och ramlat ner i skogen. Den här gången i Viksjö utanför Härnösand. Turligt nog skadades ingen människa vid haveriet.

RVNO har sedan samrådet för vindkraftsetableringar i Skybygget och Klintaberget påtalat att Holmen inte tagit hänsyn till de säkerhetsavstånd som finns i Norrköpings kommuns Översiktsplan för vägar och platser där människor ofta vistas. Säkerhetsavstånd valda för att minimera riskerna för att ett haveri vid en vindkraftsetablering ska leda till en allvarlig olycka.

Socialdemokraterna med Olle Vikmång i spetsen har i början av juni forcerat igenom ett svar till Länsstyrelsen där kommunen avstår från att påtala bristerna i Holmens ansökan gällande säkerhetsavstånden. För den som granskat Holmens tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning kan man läsa att Holmen vill få tillstånd att placera 290 m höga vindkraftverk mer eller mindre i vägrenen. Man kan också läsa att haverier är ”osannolika”. Motsvarande formulering om risken för olyckor finns även i ansökan för vindkraftsetableringen i Viksjö.

Mot bakgrund av de återkommande haverier vi sett vid flera olika vindkraftsetableringar de senaste åren och vindkraftsindustrin oförmåga att förhindra att dessa olyckor upprepas är vår fråga till dig, Olle Vikmång:

Tar du hellre risken för en allvarlig olycka än ställer krav på Holmen att uppfylla säkerhetsavstånden i översiktsplanen?

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
Catharina Roos, vice ordförande RVNO