fbpx

Några veckor fulla av aktiviteter

RVNO på plats på Regnamarken i lördags, tillsammans med Rättvisa vindar vid Regna, RVVR. Tack alla marknadsbesökare som stannade en stund för att prata med oss.

Med extra fokus på valet och på politikernas ansvar i frågan om storskalig vindkraft i norra Östergötland har RVNO de senaste veckorna delat ut broschyrer och informationsmaterial och funnits på plats på flera ställen för att samtala och svara på frågor. Arbetet fortsätter ända fram till valet.

Utdelning av broschyrer och informationsmaterial, debattartiklar och många intressanta möten med boende och besökare i norra Östergötland. De senaste veckorna har RVNO fokuserat arbetet på kunskapsspridning och samtal om storskalig vindkraft särskilt inför valet den 11 september. Med förhoppningen att så många som möjligt ska ställa krav på kommunpolitikerna om tydlighet och om att värna boendes och kommunmedborgares intressen.

De senaste två veckorna har vi delat ut broschyrer och kartor som visar hur säkerhetsavstånd till vägar skulle påverkas vid en vindkraftsetblering i Klintaberget (bara tre av tolv planerade verk lever upp till säkerhetskraven). Materialet har delats ut i brevlådor i Näkna, Simonstorp, Ändebol, Kalbo, Bräntorp och Bremyra, och på plats bland annat i parken i Simonstorp, utanför Coop i Åby, tillsammans med föreningen Bevara Kolmårdsskogen, och senast nu på Regnamarken i Regna i lördags, tillsammans med Rättvisa vindar vid Regna, RVVR.

– Det har blivit många givande möten och samtal. Människor har många tankar och känner oro inför hotet om storskalig vindkraft i sitt närområde. Om sin boendemiljö, hälsopåverkan, säkerhet, natur och friluftsliv och påverkan på fastighetsvärdet. Inför valet den 11 september hoppas vi att så många som möjligt tar chansen och gör sin röst hörd gentemot politikerna. Och kräver att de inte lägger sig platt inför storbolagens intressen och okritiskt släpper igenom exploateringar som riskerar så stor negativ påverkan på så många, säger Catharina Roos, vice ordförande i RVNO.

RVNO fortsätter informationsarbetet inför valet. Följ oss gärna här på hemsidan och i sociala medier.

Hur tänker KD värna en levande landsbygd?

Varför är inte Klintaberget med omgivningar en levande landsbygd värd att värna? Den frågan ställer RVNO till KD i Norrköping.

Kristdemokraterna i Norrköping säger sig värna om en levande landsbygd vilket klingar vackert. Men vi som bor i den idag levande landsbygden undrar vad KD Norrköping menar.

Det här är en replik i NT den 25 augusti på Kristdemokraterna i Norrköpings debattartikel (betalvägg) i samma tidning den 12 augusti:

Det ställningstagande som KD Norrköping redovisar, ligger mycket långt från det ställningstagande som återges i KD:s motion 2021/22: 4661 av Kjell-Arne Ottosson med flera som bland annat förespråkar ”ett system för kompensation för de fastighetsägare som påverkas av en vindkraftsetablering”.

KD politikerna Sjöberg, Tekmen och Lizsiderius går i sin debattartikel igenom vilka som är deras tre viktigaste politikområden. Ett av dem är att värna om landsbygden, vilket klingar vackert ”en levande landsbygd får man genom en fungerande infrastruktur, bredband och kollektivtrafik, Men även alla de företagare som finns där måste gynnas bättre”. 

Enligt KD-språk betyder det att flera företag och några tusen småhusägare i Klintabergets omgivningar måste tåla att deras fastigheter tappar i värde och att de utsätts för stora hälsorisker och förstörd närmiljö samt att företag kommer att  läggas ner om projektet genomförs.

Detta kan alla vi som bor på landet som i till exempel Simonstorp, Näkna, Ändebol eller Åby känna igen. Att KD Norrköpings inställning till Holmens vindkraftsplaner vid Klintaberget avviker från rikspolitiken är uppenbart. Ebba Busch uttalande att  ”klimatomställningen får inte komma på bekostnad av att människor lämnas med en tom plånbok, och att svenska företag slås ut. Sverige är världsledande inom klimatområdet – det kan vi fortsätta att vara utan att ekonomiskt slå ut vår egen befolkning” gäller tydligen inte i Norrköping. 

PÅ KD:s hemsida står det ”Nej till vindkraftverk i närheten av människans livsmiljö eller som skadar viktiga och känsliga naturområden. ”

Camilla Brodin KD:s miljöpolitiska talesperson säger att ”tillståndsprocessen måste effektiviseras och kortas genom exempelvis parallella processer och en skälig ersättning till berörda fastighetsägare” KD i Norrköping har tydligen en egen politisk agenda som utan förbehåll tillstyrker Holmens tillståndsansökan.

I Norrköping förespråkar KD att man skall tillstyrka Holmens vindkraftsverk i föreställningen att kommunen inte har något ansvar även om man deltar i tillståndsprojektet. Man förlitar sig helt på Länsstyrelsens svar och Sjöberg säger:” Många former av elproduktion behövs. Därför ska vi inte stoppa projektet genom att använda vårt veto utan tillåta att Länsstyrelsen gör sin miljöprövning som de gjort i andra projekt.” För kommunen handlar det inte om något ”veto”. Det handlar om att kommunen tillstyrker och aktivt deltar i beslutet. KD i Norrköping kan inte avsäga sig det ansvaret.

Under de snart två år som pågått sedan Holmens samrådsförfarande påbörjades vilar en tung, våt filt över vår levande bygd. Bara planerna i sig gör att företag är på väg att läggas ner, människor oroar sig för sjunkande fastighetspriser och ohälsa. Allt enligt vetenskapliga fakta, som också presenterats för KD under de gångna åren. L, M och SD kommer inte att tillstyrka Holmens vindkraftsprojekt vid Klintaberget.  

Det är förvånande att KD lokalt gör så, tvärtemot vad deras partikamrater och partiledare förespråkar på riksnivå och i andra kommuner. 

Så frågan till KD i Norrköping blir: Varför är inte Klintaberget med omgivningar en levande landsbygd värd att värna? Här finns flera företag och ett tusental småhusägare.

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
Catharina Roos, vice ordförande RVNO
Hans Kindstrand, juridikgruppen RVNO

Vindkraft kan göra det svårt att få bygglov på egen mark

Buller och skuggeffekter från vindkraftverk kan göra att du inte beviljas bygglov för bostadshus på din egen fastighet.

Visste du att det kan bli svårt att få bygglov på din egen fastighet om det etableras storskalig vindkraft i närheten? Anledningen är att det du bygger då kan hamna för nära vindkraftverken när det gäller buller och skuggor.

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer får buller från vindkraftverk inte överstiga 40 dBA* intill bostaden. Det betyder att om det byggs vindkraft nära din fastighet, på ett avstånd från bostaden som klarar gränsvärdet, men du senare vill bygga en bostad på en annan del av marken kan vindkraftsbullret på den nya platsen komma att överstiga gränsvärdet och du bli nekad bygglov.

Liknande problem finns när det gäller skuggor. Roterande skuggor från vindkraftverk kan vara mycket störande och även om det idag inte finns några fasta riktvärden för skuggeffekter från vindkraftverk har Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i flera avgöranden slagit fast att praxis är att faktisk skuggbildning inte får överskrida åtta timmar per år.

Det här är osäkerhetsfaktorer som fastighetsägare i områden där storskalig vindkraft planeras får leva med, vid sidan av annan negativ påverkan som till exempel värdeförlust på fastigheten.

*Buller från vindkraft utomhus anges i Naturvårdsverkets riktlinjer i dBA, där A innebär att ljudet är vägt med den så kallade A-vägningskurvan. A-vägda ljudnivåer tar inte hänsyn till det lågfrekventa ljudet.