fbpx

Vetenskapliga rapporter

Vindkraft sänker värdet på fastigheter

En ny studie från KTH visar en direkt koppling mellan sjunkande fastighetsvärden och närhet till vindkraft. Störst påverkan har etableringar med fler än tio verk.
Studien är gjord av professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, och presenteras i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Sustainability.

The Socio-Economic Cost of Wind Turbines: A Swedish Case Study
by Hans Westlund 1OrcID andMats Wilhelmsson 2,*OrcID


1. Department of Urban Planning and Environment, Royal Institute of Technology (KTH), SE-100 44 Stockholm, Sweden
2. Department of Real Estate and Construction Management, Royal Institute of Technology (KTH), SE-100 44 Stockholm, Sweden

Boende inom 10 km från vindkraftsindustri lämnar sina hem

Forskargruppen (Carmen M. Krogh et al.) i Kanada, Ontario, har studerat varför människor som bor i närheten av ett industriområde med vindkraft lämnar sina hem. De har använt sig av kvalitativ forskningsmetodik och syftet har varit att uppmärksamma myndigheter, hälso- och sjukvård samt offentliga beslutsfattare om riskerna när vindkraftverk placeras i närhet av människor. I studien har man intervjuat 67 personer som antingen lämnat sitt hem eller planerar att göra det.

Referenser:
Wind Turbines: Why Some Families Living in Proximity to Wind Energy Facilities Contemplate Vacating Their Homes: An Overview of Findings (scirp.org)

Grounded Theory as an Analytical Tool to Explore Housing Decisions Related to Living in the Vicinity of Industrial Wind Turbines

Vindkraftverk kan göra dig sjuk” – Vindkraften är ett riskfyllt experiment med människors hälsa

Forskare har i populationsstudier över tid vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg funnit att stressfaktorer leder till försämrad glukosomsättning med stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring, förhöjda blodfetter och immunologiska rubbningar (det s.k. metabola syndromet). På sikt innebär sådana förändringar ökad risk för utveckling av diabetes och för tidig död i hjärtkärlsjukdom. 
(Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Uppsala Akademiska Sjukhus)
https://vildavastra.se/snurrigt/2019/04/08/vindkraftverk-kan-gora-dig-sjuk/

“It has been noticed from experience that after the construction of wind power plants, usually within a few months, people in the surrounding area have begun to get a wide range of symptoms” 

(Finnish Ministry of Social Affairs and Health, MSAH)
https://www.wind-watch.org/news/2019/01/18/pilot-study-shows-no-significant-reduction-in-damage-caused-by-infrasound-until-more-than-15-kilometers-from-wind-farms/

Figur: Av de människor som ofta eller alltid utsätts för vindkraftsverkens infraljud, inom 15 km radie från källan, så får nära 80% symptom, över 50% får direkta sjukdomssymptom, och ungefär 20% förlorar helt eller delvis sin arbetsförmåga, enligt MSAH genom Finnish Association for Environmental Health.

“En natt i vindkraftsljud gav fördröjd och kortare drömsömn.”

(Sahlgrenska Akademin)
https://www.gu.se/nyheter/vindkraftsljud-paverkar-dromsomnen-och-hur-utvilad-man-kanner-sig-0

“Strong evidence that noise is one of the top environmental hazards to both physical and mental health and well-being in the European Region”. 

(World Health Organization)
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/press-information-note-on-the-launch-of-the-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region

“This study is the first to demonstrate that near-threshold IS [Infra Sound] … could give rise to a number of physiological as well as psychological health issues”.

(Max Planck Institute for Human Development)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5389622/

”I flera studier har man funnit att boende nära vindkraftverk oftare har allvarliga sömnstörningar och depression. Man har även funnit en ökad frekvens av yrsel, tinnitus, ljudöverkänslighet, huvudvärk, ökad aktivering av autonoma nervsystemet med mera” (Läkartidningen)

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2013/08/infraljud-fran-vindkraftverk-en-halsorisk/

“Individuals living close to wind turbines had worse self-reported sleep”

(Oxford Sleep Research Society)
https://academic.oup.com/sleep/article/43/9/zsaa046/5811422

“The main effects include secretion of stress hormones and blood pressure elevations caused by vasoconstriction. These effects occur even during sleep”.

(WHO: Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute and Stockholm University)
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/378076/review-noise-bio-effects-eng.pdf

“We found suggestive evidence of an association between long-term exposure to WTN and atrial fibrillation (sv: “förmaksflimmer”)”. 

(Department of Public Health, University of Copenhagen)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019308852