fbpx

Arbetet fortsätter – hjälp oss granska ansökan!

Vi är glada och tacksamma över de partier i Finspång och Norrköping som sagt nej till Holmens etablering. Nu fortsätter arbetet tills ansökan dras tillbaka eller avstyrks genom det kommunala vetot i båda kommunerna. Och nu behöver vi din hjälp att granska ansökningshandlingarna!

Pressmeddelande RVNO 2021-11-18

Glada besked förra veckan när det stod klart att nästan alla partier i Finspångs kommun säger nej till Holmens vindkraftsplaner som de ser ut i den aktuella ansökan. I Norrköpings kommun har hittills några partier sagt nej men ingen majoritet finns.

– Utgångspunkt för RVNO:s arbete har hela tiden varit att etableringen och storskaligheten i projektet är oförenligt med hänsyn till människor, natur och en levande landsbygd. Så länge Holmens planer ligger kvar fortsätter också vårt arbete, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Inget hindrar kommunerna från att lägga sitt veto redan nu, om en majoritet finns. Enligt Energimyndigheten ska en begäran om tillstyrkan skickas ut av prövningsmyndigheten senast när projektörens ansökan och miljökonsekvensbeskrivning är kompletta.

– Ett veto redan nu skulle bespara alla inblandade en utdragen process, tid och resurser. Det gäller såväl Holmen som länsstyrelsen och alla boende som lever med oron. I Finspångs kommun är en majoritet nu emot etableringen och vi skulle gärna se att man tar steget fullt ut och lägger ett veto, säger Per-Olov Strandberg.

För RVNO är nästa steg i arbetet nu att granska Holmens ansökan och alla bilagor som kommit in till länsstyrelsen. Och här behöver vi vara många som hjälps åt, materialet omfattar flera hundra sidor och många olika kompetensområden.

– Alla som har lämnat samrådssynpunkter kan börja med att kontrollera att de finns med i materialet och att Holmen svarar på frågorna på ett tillfredsställande sätt. Den formella möjligheten för enskilda att yttra sig kommer lite längre fram i processen men redan nu är det bra att börja förbereda sig, säger Per-Olov Strandberg.

Vill du vara med och granska dokumenten i lite mer organiserad form? Hör av dig till oss på kontakt@rvno.se. Hör gärna av dig också om du läser och upptäcker brister eller felaktigheter i Holmens material, till exempel i miljökonsekvensbeskrivningen eller någon av bilagorna. Mejla oss då på samma adress.

RVNO kommer att försöka sammanställa föreningens synpunkter och de synpunkter som inkommer till ett gemensamt dokument längre fram. Mer information om det kommer.

Du hittar den kompletta ansökan, miljökonsekvensbeskrivning, yttranden, samrådsredogörelse, bilagor m.m. hos länsstyrelsen via en länk på vår hemsida. Länken är tillgänglig till och med den 10 december, så passa på att ladda ner filerna du vill spara innan dess. RVNO kommer att spara allt material, kontakta oss om du missat något.

För mer information
Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
ordf@rvno.se, tel: 073 020 16 59

Pressmeddelandet som PDF:


Hemsida
Facebooksida
Facebookgrupp
Instagram
Youtube

Pressmeddelande RVNO: Holmen tar inte hänsyn till de boende

Trots att Holmen sagt sig vilja lyssna på de boende har man varken svarat på eller kommenterat RVNO:s punktlista utifrån försiktighetsprincipen.

Holmens ansökan är nu inlämnad till Länsstyrelsen i Östergötland. Vid en första genomläsning kan konstateras att man här varken tagit hänsyn till säkerhetsavstånd eller till boende och känslig natur.

Holmen ansöker om att etablera totalt 32 vindkraftverk i det som från början var tre områden men nu blivit två: ”Klintaberget” som ligger i både Norrköpings och Finspångs kommun med 18 verk, och ”Högsjön” i Finspångs kommun med 14 verk. Alla verk har en totalhöjd på 290 meter.

Minskat i stället för ökat avståndet till boende

För RVNO inleds nu arbetet med att noga läsa igenom ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen utifrån kunskapsområdena i föreningens expertgrupper. Inledningsvis ligger fokus bland annat på att granska formalia kring processen så här långt för att säkerställa att allt gjorts i enlighet med gällande lagstiftning.

I samband med sin ansökan har Holmen lämnat in en samrådsredogörelse och en miljökonsekvensbeskrivning för varje område.

Vid en första genomläsning kan konstateras att flera verkspositioner inte följer de säkerhetsavstånd som anges av kommunerna. Holmen verkar antingen inte känna till eller inte ta hänsyn till översiktsplaner, respektavstånd till boende, natur, djur eller kulturmiljöer.

– I området ”Högsjön” till exempel, har man placerat 8 av 14 verk inom ett område som Finspångs kommun angett som ett område som inte ska exploateras på grund av sina höga naturvärden, och i ”Klintaberget” har man minskat i stället för att öka avståndet till boende och till en högkänslig behandlingsverksamhet för människor och djur, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Varken svarat eller kommenterat

Även Holmens kommunikation i samrådsprocessen har haft stora brister.

– Trots att man sagt sig vilja lyssna på oss boende har man varken svarat på eller kommenterat den punktlista med krav utifrån försiktighetsprincipen på bland annat respektavstånd till bostäder, skydd av natur och säkerhet för givna åtaganden som RVNO redan i våras lämnade till Holmen, säger Per-Olov Strandberg.

Neddragningen i projektet från ett större antal verk fördelade på tre områden till färre verk i två områden är inte heller något uttryck för god vilja.

– Här kan man frestas att tro att det är av hänsyn till de boende men så är inte fallet. De flesta verk som försvunnit har gjort det för att försvarsmakten sagt nej. Och under tiden har många boende tvingats anpassa sig till tanken på att bli granne med en vindindustri. Den oron hade de kunnat besparas genom en bättre genomförd process och tydligare kommunikation från Holmen, säger Per-Olov Strandberg.

Ladda ner pressmeddelandet här:

För mer information
Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
ordf@rvno.se, tel: 073 020 16 59

www.rvno.se
www.facebook.com/rvnosida
www.facebook.com/rvnogrupp
www.instagram.com/r.v.n.o
www.youtube.com/channel/UCtAAMAhdrA2tjUfHBlD36Rw

Innan storskalig vindkraft: RVNO ställer krav utifrån försiktighetsprincipen

Villkoren som RVNO anser måste vara uppfyllda för att en vindkraftetablering ska vara godtagbar har skickats till Holmen. Foto: Shutterstock

Med utgångspunkt i försiktighetsprincipen presenterar RVNO i ett öppet brev en sammanställning av villkor som vi anser att exploatören ska uppfylla innan en etablering av storskalig vindkraft kan bli aktuell.

RVNO anser inte att Holmens planerade vindkraftsetableringar ”Skybygget”, ”Klintaberget”, ”Högsjön” och ”Skolberget” uppfyller kraven på lämplig lokalisering enligt miljöbalken. Om dessa områden ändå ska användas för industriell vindkraft ska hänsyn tas till att de ligger i en tätbefolkad och tätortsnära landsbygd med stora naturvärden, där vindkraften skulle få stor påverkan på omgivningen.

I ett öppet brev anser föreningen att en etablering i området måste uppfylla rimliga krav gällande bland annat:

  • Rättssäkerhet och säkerhet för givna åtaganden
  • Buller och ljudpåverkan
  • Lågfrekventa ljud och infraljud
  • Värdesänkning på omkringliggande fastigheter
  • Skydd av natur och biologisk mångfald
  • Säkerhetsavstånd till bostäder
  • Flyghinderbelysning och ljusföroreningars påverkan på bland annat nattaktiva djur
  • Teknisk prestanda, Maskindirektivet, märkeffekt, planerad livslängd
  • Utsläpp av CO2 och av miljögifter som Bisfenol

Vi anser att de angivna kraven ska finnas med i Holmens miljökonsekvensbeskrivning, MKB, och återges som villkor i ett eventuellt miljötillstånd, med förslag på hur uppföljning och kontroll ska gå till.

– Det här är inga orimliga krav utan tvärtom helt i linje med försiktighetsprincipen, både när det gäller påverkan på människor och deras livsmiljö, säkerhetsaspekter, djur och natur, ägande och driftansvar och rättsliga aspekter kring sådant som förlorade fastighetsvärden. Våra krav har också skickats i sin helhet till Holmen, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Kraven ska inte frita Holmen från några av de förpliktelser som i övrigt följer av Miljöbalken.