Färre verk enligt pressmeddelande från Holmen

Holmen anger i ett pressmeddelande idag att den planerade ansökan om vindkraftsetablering kommer att innehålla färre verk än man tidigare gått ut med.

I exploateringsområdet ”Högsjön” minskar antalet verk från 17 till 12-15. Områdena ”Skybygget” och ”Klintaberget” slås i den nya planen ihop till ett, med 25-30 verk i stället för de 60 som tidigare planerats.

Holmen skriver i sitt pressmeddelande:

– Vi har lyssnat och tagit hänsyn till närboende, kommunerna och andra intressenter. Vi räknar nu med att tillstånd kommer att sökas för färre turbiner i såväl Högsjön som Klintaberget-Skybygget än vi hade med i samrådshandlingarna. I dialog med kommunerna har vi kommit fram till att vissa områden inte bör utvecklas för vindkraft med hänsyn till friluftsliv och närboende. Holmen har stor förståelse för att avvägningar mellan olika intressen är nödvändiga i fråga om vindkraftverk, säger Nils Ringborg, talesperson för Holmens vindkraftsprojekt i Östergötland.

Till skillnad från i samrådshandlingarna från hösten 2020, där Holmen beskriver fågellivet i området runt Högsjön som ”magert med tämligen få skyddsvärda arter”, anger man i dagens pressmeddelande att neddragningen i antalet verk bland annat är resultatet av just fågelinventeringar.

Områden som nämns som skyddsvärda i pressmeddelandet är Stora mossen, Rodga och Sörsjön.

RVNO:s arbete påverkas inte av dagens besked från Holmen.

– Jag har idag ställt frågan till Nils Ringborg, Holmen, angående Holmens pressmeddelande. Han kan inte ge någon indikation på vilka av verken som kommer att kvarstå i ansökan och inte heller när den ska skickas in. Så vi i RVNO ser inte att något egentligen har förändrats från samrådsprocessen när det gäller människorna i påverkansområdena och deras fortsatta ovisshet. Förändringen i nuläget är att det blir färre verk. Föreningens arbete fortsätter därför som tidigare, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Inga ytterligare områden inkluderade i RVNO:s arbete

Än så länge fokuserar RVNO på de tre exploateringsområden i norra Östergötland som Holmen presenterade hösten 2020. Först om samråd blir aktuellt för nya områden kan även dessa komma att inkluderas.

Vi får en del frågor om de nya möjliga exploateringsområden som dykt upp i norra Östergötland. Bland annat det som Holmen kallar Skolberget, mellan Igelfors och Rejmyre, som just nu är i fasen ”tidig dialog”.

I dagsläget är inte det eller några andra områden utöver Skybygget, Klintaberget och Högsjön inkluderade i RVNO:s arbete. Föreningen kommer att ta ställning till om fler områden kan bli aktuella först om och när det blir aktuellt med samråd för dessa.

När RVNO bildades hösten 2020 var det för att företräda människor och naturvärden i de tre områden som då presenterades av Holmen. Sedan dess har vi jobbat intensivt med information, opinionsbildning, egna fågelinventeringar och annat.

Vi rekommenderar alla som berörs av nya möjliga exploateringar att skaffa sig kunskap och förbereda sig inför samråd. Till exempel genom att dokumentera artfynd av hotade fåglar och fladdermöss, och rapportera in till Artportalen, och rapportera fornlämningar till länsstyrelsen. Använd gärna RVNO som kunskapskälla.

Vi behöver bli fler i regionen som engagerar oss i frågan!

Försvaret accepterar ett mindre antal verk i Klintaberget

Från 30 till 17 verk efter att försvaret sagt sitt om exploateringsområdet Klintaberget.

Efter den senaste dialogrundan där Holmen gått fram med ett reviderat förslag står det klart att Försvarsmakten säger ja endast till 17 av de ursprungligen 30 vindkraftverk som Holmen planerat ansöka om att få bygga i området ”Klintaberget”.

I det ursprungliga samrådsunderlaget planerade Holmen att söka tillstånd för totalt 77 verk, varav 60 i områdena ”Klintaberget” och ”Skybygget”, och 17 i ”Högsjön”.

– Det här är mycket goda nyheter för alla boende i området som oroat sig för att få industriell vindkraft som närmaste granne. Men även efter revideringen är det fortfarande många som kommer att drabbas. Vi i RVNO jobbar vidare för att minimera den negativa påverkan på människor och natur säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.