fbpx

Ny KTH-studie bekräftar sänkta fastighetsvärden – Klintaberget ett av exemplen

Mångmiljonvärden förflyttas från husägare till vindkraftsindustrin när fastigheter som får vindkraft som granne förlorar i värde.

På uppdrag av Villaägarna har forskare vid KTH gjort en studie som bekräftar att fastigheter påverkas negativt av närhet till vindkraft. I studien görs även en beräkning för områden där vindkraft ännu inte byggts. Ett av exemplen är Klintaberget där den sammanlagda värdeminskningen beräknades till 63 miljoner kronor.

Den nya studien är gjord av forskarna Mats Wilhelmsson och Hans Wiklund, båda professorer vid KTH. Den bygger på statistik från 2005 till 2018 och bekräftar vindkraftens negativa inverkan på fastighetspriser. Studien visar på en något lägre priseffekt än den studie som kom för ett år sedan på samma tema men också att den negativa priseffekten ökat över tid.

Utifrån studiens modell fick forskarna också i uppdrag att beräkna effekten i tre ännu ej byggda vindkraftsområden. Ett av exemplen är Holmens projekt Klintaberget, där den samlade värdeminskningen beräknades till 63 miljoner kronor utifrån det antal verk som var aktuellt vid tiden då studien gjordes.

Initiativet till den nya studien togs av Villaägarnas riksförbund, som bland annat ville bemöta kritiken Svensk Vindenergi tidigare fört fram om att Villaägarna spridit falska uppgifter om vindkraft och fastighetspriser. I kritiken framhöll Svensk Vindenergis vd Daniel Badman bland annat att det kan vara vindkraftsmotståndet i sig som skapar en negativ inställning som i sin tur påverkar fastighetsvärdena. Han menade också att fastigheterna i studien redan från början kunde haft ett lägre värde och att det inte var vindkraften som påverkade det.

Som svar på det senare innehåller den nya studien bland annat en före-analys som visar att vindkraft inte byggts på platser med lägre fastighetsvärden. I en kommentar till analysen i studien skriver Villaägarna i en debattartikel i SvD:

“Priserna på fastigheterna har helt enkelt fallit i förhållande till jämförbara fastigheter efter att vindkraften stod klar.”

Studien aktualiserar ännu tydligare frågan av kompensation till drabbade fastighetsägare, något som även RVNO arbetar intensivt med.

Läs också:

Holmen saknar den kunskap som Miljöbalken kräver
Värdeminskning drabbar över tusen fastigheter
“En kraftig negativ påverkan”
Kompensera de drabbade på landsbygden
Ny KTH-studie: Vindkraft sänker fastighetsvärden


Är politiker beredda att ge Holmen carte blanche?

I dagens NT skriver RVNO om problemen som uppstår när en majoritet av partierna i kommunstyrelsen är beredda att villkorslöst tillstyrka Holmens vindkraftsansökan. Trots att erfarenheten säger att rimliga säkerhetsbestämmelser ska redovisas och efterlevas.

Debattartikel i NT (papperstidningen) 2022-05-27:

Holmens planer på en storskalig vindindustri på Klintaberget norr om Simonstorp har återkallats till den del som ligger i Finspångs kommun, men ärendet fortsätter i den del som ligger i Norrköping. 

Kommunstyrelsen i Norrköping (KS) har fått ärendet på en så kallad kompletteringsremiss från länsstyrelsen. Syftet är att KS skall ta ställning till om det finns något i Holmens ansökan som behöver kompletteras. Det förefaller som om en blivande majoritet S, MP, C, V och KD inte har några synpunkter på Holmens ansökan, utan godtar de villkor för den miljöfarliga verksamheten som Holmen föreslår. Ändringar eller kompletteringar behövs tydligen inte. Man kan ju fundera på detta under några korta punkter.

Samtliga partier i Norrköping har givit uttryck för att reducerade fastighetsvärden i anläggningens närhet skall ersättas. – Men det framställs inget krav på att Holmen ska inventera vilka fastigheter som är berörda eller hur de kommer att påverkas. Här behövs enligt KS inget villkor för tillståndet som Holmen behöver förhålla sig till.

Erfarenheten säger att rimliga säkerhetsbestämmelser skall redovisas och efterlevas. Det gäller till exempel de säkerhetsavstånd som finns i kommunens översiktsplan och bestämmelser om säkerhet som finns i EU:s maskindirektiv. Här är det upp till Holmen att självständigt bestämma vad som ska gälla. Att kommunens eget styrdokument – Översiktsplanen – inte framhålls som ett krav från KS är häpnadsväckande. Något krav på efterlevnad av maskindirektivet finns inte heller.

I det praktiska livet har det visat sig att buller från vindkraftverk är ett ständigt närvarande problem för närboende. Holmen har beräknat att buller från vindkraftverken inte kommer att överstiga normen 40 dBA, och har då använt sig av beräkningsmetoden Nord2000. Det är enligt majoriteten i KS nog. Att kontrollmäta verkligt buller när verken driftsatts behövs tydligen inte, trots att verkligt buller, när verken är i drift, erfarenhetsmässigt kan variera mellan 60 dBA – 80 dBA.  

Norrköpings kommun kommer att vara den instans som har det primära ansvaret när problemen för närboende blir konkret verklighet. Kommunen kan då till exempel informera en kommunmedlem om att en begränsning av verkligt buller dessvärre inte kan komma ifråga. Det villkor som förutsatts för Holmens tillstånd är att en beräkning med Nord2000 inte resulterar i en högre bullernivå än 40 dBA. Om dataprogrammet kontrollkörs och det visar en beräknad bullernivå som understiger 40 dBA är villkoret uppfyllt. Att det bullrar mer i verkligheten kan kommunen dessvärre inte göra något åt. 

KS inställning, att någon annan har ansvaret för det tillstånd som Holmen behöver för sin vindkraftsetablering grundas på en missuppfattning. Lagstiftningen innebär att en etablering inte får komma till stånd om inte kommunen aktivt ”tillstyrker” etableringen. Det innebär i sin tur att kommunen de facto har tagit på sig ansvaret för de skador som kan drabba närboende kommunmedlemmar. 

Avslutningsvis finns anledning framhålla att det här projektet kommer att omarbetas, eftersom halva etableringen försvann på grund av att Finspångs ”tillstyrkan” inte kunde påräknas. Vägdragning kommer att omarbetas, verk kommer att flyttas och nya verk kommer sannolikt att komma till. En rimlig ståndpunkt från KS borde vara att man vill avvakta med sitt svar till dess en komplett och slutlig ansökan föreligger. 

KS majoritetens nuvarande inställningen verkar vara att Holmen skall ha carte blanche. Vindkraft på Klintaberget till varje pris och oavsett kostnaden för närboende.

Per-Olov Strandberg, ordförande, och Catharina Roos, vice ordförande,
RVNO

Holmen drar tillbaka ansökan om Högsjön och delar av Klintaberget

Stora Mossen nära Högsjön, en av många anledningar till att Finspång valde att säga nej till vindkraft i området.

Igår meddelade Holmen att man återkallar hela sin ansökan gällande Högsjön norr om Finspång och de delar av ansökan för Klintaberget som ligger inom Finspångs kommun.

Beskedet lämnades till Länsstyrelsen i Östergötland, med en kopia till Finspångs kommun. I mejlet gällande Högsjön skriver Holmen:

“Holmen Energi AB återkallar härmed sin ansökan om tillstånd att upprätta vindkraftsanläggningen Högsjön, diarienummer 19198-2021, i dess helhet samt hemställer om att ärendet avskrivs från vidare handläggning.”

Det ursprungliga etableringsområdet för Högsjön, med 17 verk som sedan blev 14 i den färdiga ansökan.

Beskedet kommer som en stor lättnad för alla som bor i områdena och känt stor oro och osäkerhet inför framtiden.

– Jag är oerhört glad å allas vägnar som bor i de här områdena. Vi riktar ett stort tack till Finspångs kommun som varit tydliga i sitt ställningstagande mot etableringen. De har sagt nej av helt rätt anledningar, med hänsyn till människorna, naturen och utvecklingsmöjligheterna för bygden. Sedan får vi kanske lov att klappa oss själva lite på axeln också inom RVNO, som arbetat intensivt med detta i över 1,5 år och fått gehör inte minst för boendeperspektivet i frågan. Det här var en delseger, nu fortsätter arbetet i Norrköpings kommun, säger Per-Olov Strandberg, ordförande i RVNO.

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.