fbpx

Kommuner behöver ta ansvar och verktyget är vetot

Ulla Heine, legitimerad läkare och medlem i hälsogruppen i RVNO skriver i dagens NT.

Debattartikel av Ulla Heine från RVNO:s hälsogrupp, publicerad i dagens NT. Artikeln är ett svar på Mattias Ottossons, ordförande Socialdemokraterna i Norrköping, debattartikel i NT den 29 mars.

Jag håller med Mattias Ottosson att vi behöver fortsatt samhällsdebatt om vindkraftens roll för energiproduktion och debatten måste bygga på sakliga argument.

Tillståndsprocess för vindkraft följer ett regelverk från Miljöbalken för miljöfarlig verksamhet. Länsstyrelsen bedömer Holmens ansökan utifrån vilka konsekvenser skulle etablering av vindkraftsindustrin har på miljön. Kommunens roll är att bedöma inverkan för kommuninvånare. 

Naturvårdsverket, den myndighet i Sverige som ansvarar för vägledning om hur miljöbalken ska tillämpas rörande buller utomhus, menar att en viss negativ hälsopåverkan till följd av vindkraft måste accepteras. Det framkom på en webbföreläsning nyligen ledd av representanter för myndigheten. Acceptabelt, menade man, skulle vara att upp till tio procent av människorna som bor nära vindkraft får bli mycket störda. Bland de tio procenten finns alla slags människor, såväl barn som personer med extra hög känslighet för buller och för dem blir konsekvenserna bli allvarliga. Är det en rimlig ståndpunkt utifrån kommunens perspektiv? Det handlar kanske om 100-talet individer som kommer att drabbas av sömnsvårigheter och psykisk ohälsa.

På föreläsningen uttryckte man också en förhoppning om att de mätmetoder som idag används för vindkraftsljud skulle ses över. Det tolkar jag som en förändring av Naturvårdsverkets tidigare hållning där man menat att det inte finns några studier som styrker negativ hälsopåverkan till följd av ljud och vibrationer från vindkraftverk.

Aktuell forskning visar att industriell vindkraft kan på allvarligt sätt skada hälsa för boende i närheten. I detta sammanhang definieras närboende i regel till 10 km. Idag saknas kunskap kring tillräckliga säkerhetsavstånd när det gäller negativ hälsopåverkan.

Sverige har undertecknat FN:s Barnkonvention som säger att man ska säkerställa barnens skydd, säkerhet och hälsa. På det aktuella exploateringsområdet finns det över 1000 fastigheter inom en radie av åtta kilometer från ett vindkraftverk. Har kommunen utrett hur många barn det bor i området? Myndigheter tar inte hänsyn till negativ hälsopåverkan i sin granskning. Kommunpolitiker behöver därför ta det ansvaret för sina kommuninvånare genom att använda det kommunala vetot.

Ulla Heine, legitimerad läkare och medlem i RVNO:s hälsogrupp

Över 38 000 visningar på våra videofilmer

Videoserien “Ett liv nära vindkraft” görs av RVNO:s hälsogrupp och är en del av föreningens arbete med att sprida information om vindkraftens påverkan på människor.

RVNO:s videoserie “Ett liv nära vindkraft” har nu nästan 40 000 visningar på Youtube. I filmerna berättar människor runt om i Sverige om hur det är att leva nära storskalig vindkraft.

38 453. Så många visningar har videoberättelserna på RVNO:s Youtube-kanal just nu. I filmerna berättar fem personer öppenhjärtigt om hur deras liv förändrats sedan de fick vindkraft som granne. I en sjätte video berättar Ulla Heine, läkare och representant för RVNO:s hälsogrupp, om projektet och om vilken påverkan vindkraft kan ha på människors hälsa.

Arbetet med inspelningarna fortsätter. Vill du vara med och berätta din historia, kontakta oss på kontakt@rvno.se.

”Antingen känner de inte till lagstiftningen eller så bryr de sig inte”

Nu växer medvetenheten kring frågan om skador orsakade av vindkraftsetableringar. Föreningen Elgen i Aneby skickade nyligen ett brev till exploatörerna i området där man påminde om vilken lagstiftning som gäller. Samtidigt säger Holmen sig inte ha några planer på att ersätta eventuella skador om etableringen i norra Östergötland blir verklighet.

I ett brev från den ideella föreningen Elgen i Aneby till företagen Vindin Vedbo och Heidelberg Cement, som fått klartecken för exploatering av vindkraft i området, skriver boende och berörda om de rättsliga åtgärder som kan komma att bli aktuella om etableringen orsakar skada enligt Miljöbalken 32 kap. Med brevet följer tre fulltecknade namnlistor.

– Den lokalbefolkning som berörs har nu lyft blicken från tillståndsprövningen till de rättigheter och möjligheter att resa krav som följer av Miljöbalken 32 kap., säger Hans Kindstrand, advokat och medlem i juridikgruppen inom RVNO.

Holmen tänker inte ersätta värdeförlust

Människor som lider skada orsakad av vindkraftsetableringar är berättigade till ersättning. Det innefattar såväl personskada som sakskada och ren förmögenhetsskada.

– I etableringarna som är aktuella i vårt område har Holmen tidigt fått frågan om hur man ställer sig till att ersätta den värdeförlust som kan drabba fastigheter i vindkraftens påverkansområde. Svaret har varit tydligt, det tänker Holmen inte göra. Vilket i sak betyder att Holmen antingen inte känner till vilken lagstiftning som gäller eller att man helt enkelt inte bryr sig. Det kan finnas anledning att påminna verksamhetsutövaren både i Aneby och här om innehållet i den lagstiftning som gäller, säger Hans Kindstrand.

Till hösten planerar RVNO en utbildningsdag för advokater, biträdande jurister, fastighetsvärderare, fastighetsmäklare och andra som i sin verksamhet hanterar frågor om konkreta skador i vindindistrins närområde. Håll utkik här på hemsidan för mer information!

Läs föreningen Elgens brev till Vindin Vedbo här