Västervik säger nej till fortsatt etablering av vindkraft

Västerviks kommunstyrelse har beslutat att använda det kommunala vetot och säga nej till fler vindkraftverk i kommunen. Foto: Shutterstock

Idag kom beskedet att Västerviks kommun säger nej till fortsatt etablering av vindkraft i kommunen. Förvaltningen får nu i uppdrag att revidera kommunens vindbruksplan.

Kommunstyrelsen i Västervik ställde sig igår bakom förslaget om att utnyttja det kommunala vetot och säga nej till fortsatt etablering av vindkraft i kommunen.

I beslutet pekar man bland annat på att dagens betydligt högre verk innebär helt andra förutsättningar än vad som var aktuellt när kommunen beslutade om sin vindbruksplan 2013. Kommunstyrelsen ger samtidigt i uppdrag åt kommunens samhällsbyggnadsenhet att inleda arbetet med att revidera vindbruksplanen utifrån de förändrade förutsättningarna.

Vetot, eller kommunal tillstyrkan som det egentligen heter, finns reglerat i miljöbalken 16 kap. 4:e paragrafen.

Beslutet påverkar inte de tre projekten Lebo, Lervik och Tribbhult, som kommunen sedan tidigare tillstyrkt.

– Jag är så otroligt tacksam över alla som engagerat sig och det är jätteroligt att politikerna lyssnade. Men glöm inte bort de etableringar som är aktuella just nu. Det här visar ju att de tog beslutet på en gammal vindbruksplan, och tycker att det är fel. Jag hoppas att de fortsätter titta på det här, säger Maria Andersson, som bor nära Lervik och är en av alla kommuninvånare som engagerat sig i vindkraftsfrågan.

Liberaler: Pausa utbyggnaden av vindkraft i två år

Två ledande liberaler har lämnat in en motion till partiets landsmöte, där man föreslår ett tillfälligt stopp för all vidare storskalig utbyggnad av vindkraft . Foto: Shutterstock

Pausa all vidare utbyggnad av storskalig vindkraft, för människornas och naturens skull. Det anser Reidar Svedahl, kommunalråd (L) i Norrköping, och Sven Olof Andersson Hederoth, förste vice ordförande Liberalerna Simrishamn, i en motion till partiets landsmöte.

Vindkraften håller inte vad den lovar och nu behövs nya rättvisa, effektiva och nyttiga regelverk som tar hänsyn till miljö, människors hälsa och levnadsvillkor, vindkraftens inverkan på juridik och rättssäkerhet, ekonomi och vindkraftens funktion i det svenska elproduktionssystemet.

Det anser de två politikerna som nu vill se ett moratorium, alltså ett tillfälligt stopp, på två år för all vidare utbyggnad av storskalig vindkraft. Tiden ska användas till att utreda frågor kring vindkraftens påverkan på människor, miljö, rättssäkerhet, ekonomi och elsystemet i stort.

Några av frågorna som enligt förslaget bör utredas under moratorietiden:

  • Översyn av Miljöbalkens bestämmelser så att sakägarnas rättssäkerhet stärks.
  • Uppdatering av regelverk och lagstiftning så att de är anpassade för de betydligt större verk som planeras och byggs idag jämfört med för 10-20 år sedan.
  • Infraljudets påverkan på människor och djur.
  • Frågan om hanteringen av rotorbladens kompositmaterial, som idag inte kan återvinnas utan måste direktdeponeras.
  • Riskerna för spridning av Bisfenolhaltig epoxiplast från vindkraftverken ut i naturen.
  • Frågan om begränsningar i allemansrätten till följd av stora säkerhetsavstånd.
  • Den storskaliga vindkraftens påverkan på biologisk mångfald.
  • Påverkan på fastighetsvärden och möjligheter till rättvis kompensation för de drabbade.
  • Storskalig vindkraft i förhållande till de globala klimatmålen i Agenda 2030.

Läs mer om förslaget hos Liberalerna Norrköping

Lagstiftarna måste besinna sig om vindkraften

Hur rättssäker är egentligen en vindkraftsprövning? Och för vem? Foto: Shutterstock

Hos vindkraftsförespråkarna kan man nu märka en förvirring kantad av motsägelsefulla uttalanden och ogenomtänkta utspel.

Det här är en debatttext från RVNO, publicerad i Folkbladet 2021-05-08

En del av detta kan förklaras av att vindkraft inte var någon stor sak när miljöbalken kom för drygt 20 år sedan. Ambitionen från regering och inblandade myndigheter har därefter varit att på olika sätt underlätta för exploatören att genomföra vindkraftsetableringar.

Den tidigare bygglovsprövningen togs bort och ersattes av ett förfarande som byggde på att kommunen tillstyrkte projektet – ”det kommunala vetot”. Därefter har kommit initiativ att också ta bort det kommunala vetot. 

Ytterligare fördelar för exploatören

För att komma till insikten att den kommunala självständigheten är en grundbult i svensk demokrati räcker det med att läsa första paragrafen i Regeringsformen. Från regeringskansliet har nu kommit ”vindkraftsprövning – preliminära förslag” med den överordnade rubriken ”En rättssäker vindkraftsprövning”.

Frågan som inställer sig är ”rättssäker för vem?” Förslaget går ut på att skapa ytterligare fördelar för exploatören. Kommunen skall i ett inledande skede – inom fyra månader från det att exploatören begärt besked – tillstyrka eller avstyrka projektet.

Ett positivt besked skall vara bindande och gälla i fem år. Negativa besked kan överklagas genast. Positiva besked enbart tillsammans med tillståndsbeslut. Tillståndsmyndigheten är inte bunden av översiktsplanen, men kommunen är bunden om ett område i översiktsplanen utpekats som lämpligt för vindbruk.

Samrådsunderlaget en skrivbordsprodukt

Man frågar sig, finns det inte några sakägarintressen som är värda att säkerställa? Finns det inga demokratiska värden som är värda att bevara? Skall total osäkerhet med den oro som följer av en vindkraftsprövning gälla under fem år? Vi i RVNO har nu under ett drygt halvår erfarenhet av hur det praktiskt fungerar. Våra medlemmar blev av Holmen inbjudna till samråd i oktober 2020. Samrådsunderlaget var en skrivbordsprodukt som tillverkats av en konsult. Det vi vet idag är att ett formellt ”samrådsunderlag” var en juridisk nödvändighet, utan någon som helst betydelse för hur projektet slutligt kan komma att gestalta sig.

”Det enda vi vet idag är att vi det inte kommer att bli som det står i samrådsunderlaget” är det besked om projektet som Holmen lämnar. Vi har en önskan – riksdagspolitiker besinna er! Tänk efter! Vindkraftsprövning är en konstitutionell fråga som kräver eftertanke. Fundera istället på hur sakägarnas rättssäkerhet kan förbättras så att det blir sans och balans i den svenska energipolitiken.

Per-Olov Strandberg, ordförande Rättvisa Vindar Norra Östergötland, RVNO

Debattartikeln i Folkbladet (premium)