fbpx

Ny KTH-studie bekräftar sänkta fastighetsvärden – Klintaberget ett av exemplen

Mångmiljonvärden förflyttas från husägare till vindkraftsindustrin när fastigheter som får vindkraft som granne förlorar i värde.

På uppdrag av Villaägarna har forskare vid KTH gjort en studie som bekräftar att fastigheter påverkas negativt av närhet till vindkraft. I studien görs även en beräkning för områden där vindkraft ännu inte byggts. Ett av exemplen är Klintaberget där den sammanlagda värdeminskningen beräknades till 63 miljoner kronor.

Den nya studien är gjord av forskarna Mats Wilhelmsson och Hans Wiklund, båda professorer vid KTH. Den bygger på statistik från 2005 till 2018 och bekräftar vindkraftens negativa inverkan på fastighetspriser. Studien visar på en något lägre priseffekt än den studie som kom för ett år sedan på samma tema men också att den negativa priseffekten ökat över tid.

Utifrån studiens modell fick forskarna också i uppdrag att beräkna effekten i tre ännu ej byggda vindkraftsområden. Ett av exemplen är Holmens projekt Klintaberget, där den samlade värdeminskningen beräknades till 63 miljoner kronor utifrån det antal verk som var aktuellt vid tiden då studien gjordes.

Initiativet till den nya studien togs av Villaägarnas riksförbund, som bland annat ville bemöta kritiken Svensk Vindenergi tidigare fört fram om att Villaägarna spridit falska uppgifter om vindkraft och fastighetspriser. I kritiken framhöll Svensk Vindenergis vd Daniel Badman bland annat att det kan vara vindkraftsmotståndet i sig som skapar en negativ inställning som i sin tur påverkar fastighetsvärdena. Han menade också att fastigheterna i studien redan från början kunde haft ett lägre värde och att det inte var vindkraften som påverkade det.

Som svar på det senare innehåller den nya studien bland annat en före-analys som visar att vindkraft inte byggts på platser med lägre fastighetsvärden. I en kommentar till analysen i studien skriver Villaägarna i en debattartikel i SvD:

“Priserna på fastigheterna har helt enkelt fallit i förhållande till jämförbara fastigheter efter att vindkraften stod klar.”

Studien aktualiserar ännu tydligare frågan av kompensation till drabbade fastighetsägare, något som även RVNO arbetar intensivt med.

Läs också:

Holmen saknar den kunskap som Miljöbalken kräver
Värdeminskning drabbar över tusen fastigheter
“En kraftig negativ påverkan”
Kompensera de drabbade på landsbygden
Ny KTH-studie: Vindkraft sänker fastighetsvärden


Vetot – ett historiskt reptrick

här skriver Hans Kindstrand från RVNO:s juristgrupp i en replik på oppositionsrådet i Norrköping Sophia Jarls (M) debattartikel från den 24 maj, om ersättning till fastighetsägare i närheten av vindkraft.

Debattreplik i NT den 1 juni, 2022:

De är nu länge sedan städpersonal blev lokalvårdare. I det politiska livet finns inte längre några problem – bara utmaningar. I miljöbalken står inget om kommunalt veto vid vindkraftsetableringar. Där står istället ”Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det”. 

Vad innebär det att kommunen tillstyrker anläggningen? En hel del enligt min uppfattning. Att inte utnyttja sitt veto innehåller ett löfte om ansvarsfrihet. Någon annan tar ansvar för de konsekvenser som beslutet orsakar. 

Att tillstyrka en anläggning kan inte uppfattas som något annat än att man aktivt deltar i beslutet, att man gjort en konsekvensanalys och tar ansvar för de skador som beslutet kan orsaka närboende.  Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) beskriver detta på ett mycket bra sätt (NT nätupplagan 26/5). Hennes debattartikel visar också att denna konsekvens är möjlig att förstå trots den retoriska dimridån.

Hans Kindstrand, juristgruppen RVNO

Medborgarförslag i Norrköping om rätt till inlösen av fastigheter

Ett medborgarförslag har lämnats in till Norrköpings kommun om att fastigheter som ligger inom “10 H” från ett vindkraftverk, alltså på ett avstånd av tio gånger verkets höjd eller mindre, ska ha rätt att lösas och att regeln ska föras in i kommunens översiktsplan.

I förslaget, som lämnats in på initiativ av RVNO, står bland annat:

Ska vi enskilda ägare till ett småhus i området stillatigande finna oss i att värdet på våra fastigheter i vissa fall halveras om Holmen får tillstånd att etablera den vindindustri man planerar på Klintaberget? Vårt förslag bygger på principen 10 H. Inom ett område om tio gånger verkshöjden får Holmen (eller annan vindkraftsexploatör) lösa de fastigheter som berörs om ägaren så begär.

Vad gällerinlöseförfarandet som sådant finns utförliga regler i Miljöbalken 32 kap. Vårt medborgarförslag är att den vindkraftsexploatör som vill etablera storskalig vindkraft i kommunen skall förbinda sig att lösa de fastigheter som ligger inom en radie om 10 H (för Klintabergets del 2,9 kilometer från närmaste vindkraftverk) och att den bestämmelsen förs in i Norrköpings översiktsplan.

Ett medborgarförslag kan lämnas in av personer som är folkbokförda i kommunen. Varje förslag får bara behandla en fråga.

Även i Finspångs kommun har ett liknande medborgarförslag lämnats in. Det går att rösta på förslaget här fram till den 30 maj 2022.