fbpx

Varför är V Norrköping beredda att offra de boende?

V Norrköpings Niklas Lundblad under den debatt som RVNO och Bevara Kolmårdsskogen arrangerade i Hörsalen i Norrköping tidigare i år.

Genom att släppa fram Holmens ansökan utan krav på att drabbade kompenseras ställer sig Vänsterpartiet Norrköping bakom att stora ekonomiska värden tvångsvis kan komma att överföras från boende i området till Holmen.

Det är nu två år sedan Holmen genom ”inbjudan till samråd” presenterade sina planer på en storskalig vindindustri i norra Östergötland. Finspångs kommun har gjort klart att det inte blir någon vindindustri i Finspång innan konsekvenserna klarlagts. I Norrköping är läget ett annat. Vänsterpartiet (V) säger sig ansluta till den majoritet i fullmäktige, En majoritet som består av S, V, KD och C, och som avser att tillstyrka Holmens vindkraftsetablering vid Klintaberget. 

V, som i paneldebatten i maj representerades av Niklas Lundblad, sade sig vara fullt medvetna om att fastigheter i närområdet kommer att falla i värde och att företag som är beroende av det naturnära läget måste läggas ned. V utgår emellertid från att någon – staten, kommunen eller Holmen – kommer att lämna en skälig ekonomisk kompensation till dem som drabbas.

Inför valet har V uttalat: ”Men varje satsning måste prövas och en lag behövs som ger närboende ekonomisk kompensation”.

Att redovisa den ståndpunkten som ett krav för tillstyrkan av Holmens tillståndsansökan borde inte vara något svårt lokalpolitiskt ställningstagande för V. Visst, lagar kan ändras och kompletteras och nya lagar kan komma till, men den utredning som regeringen tillsatt har som primärt direktiv att föreslå hur kommunen ska kunna få betalt om den tillstyrker en vindkraftsetablering. I förlängningen, hur en kommun som inte tillstyrker en vindkraftsetablering ska kunna straffas. 

Den nuvarande ordningen, som V ansluter sig till, innebär att stora ekonomiska värden tvångsvis överförs från småhusägare och småföretagare till Holmen. En omvänd Robin Hood-politik med andra ord. Holmen gjorde enligt sin senaste halvårsrapport en vinst på energiförsäljning runt 300 miljoner kronor för första halvåret i år. Med tanke på förväntade energipriser under kommande vinter kommer det resultatet framgent att överträffas med råge. 

Den fråga som inställer sig är: Har inte Holmen råd att betala och göra rätt för sig? Ska småhusägare och småföretag vid Klintaberget subventionera Holmens vinster på energiförsäljning? Vi är förvånade över att V tycker att det är en bra ordning.

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO och kandidat (M) till fullmäktige i Finspång
Catharina Roos, vice ordförande RVNO
Hans Kindstrand, juristgruppen RVNO

Vindkraft kan göra det svårt att få bygglov på egen mark

Buller och skuggeffekter från vindkraftverk kan göra att du inte beviljas bygglov för bostadshus på din egen fastighet.

Visste du att det kan bli svårt att få bygglov på din egen fastighet om det etableras storskalig vindkraft i närheten? Anledningen är att det du bygger då kan hamna för nära vindkraftverken när det gäller buller och skuggor.

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer får buller från vindkraftverk inte överstiga 40 dBA* intill bostaden. Det betyder att om det byggs vindkraft nära din fastighet, på ett avstånd från bostaden som klarar gränsvärdet, men du senare vill bygga en bostad på en annan del av marken kan vindkraftsbullret på den nya platsen komma att överstiga gränsvärdet och du bli nekad bygglov.

Liknande problem finns när det gäller skuggor. Roterande skuggor från vindkraftverk kan vara mycket störande och även om det idag inte finns några fasta riktvärden för skuggeffekter från vindkraftverk har Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i flera avgöranden slagit fast att praxis är att faktisk skuggbildning inte får överskrida åtta timmar per år.

Det här är osäkerhetsfaktorer som fastighetsägare i områden där storskalig vindkraft planeras får leva med, vid sidan av annan negativ påverkan som till exempel värdeförlust på fastigheten.

*Buller från vindkraft utomhus anges i Naturvårdsverkets riktlinjer i dBA, där A innebär att ljudet är vägt med den så kallade A-vägningskurvan. A-vägda ljudnivåer tar inte hänsyn till det lågfrekventa ljudet.

Ny KTH-studie bekräftar sänkta fastighetsvärden – Klintaberget ett av exemplen

Mångmiljonvärden förflyttas från husägare till vindkraftsindustrin när fastigheter som får vindkraft som granne förlorar i värde.

På uppdrag av Villaägarna har forskare vid KTH gjort en studie som bekräftar att fastigheter påverkas negativt av närhet till vindkraft. I studien görs även en beräkning för områden där vindkraft ännu inte byggts. Ett av exemplen är Klintaberget där den sammanlagda värdeminskningen beräknades till 63 miljoner kronor.

Den nya studien är gjord av forskarna Mats Wilhelmsson och Hans Wiklund, båda professorer vid KTH. Den bygger på statistik från 2005 till 2018 och bekräftar vindkraftens negativa inverkan på fastighetspriser. Studien visar på en något lägre priseffekt än den studie som kom för ett år sedan på samma tema men också att den negativa priseffekten ökat över tid.

Utifrån studiens modell fick forskarna också i uppdrag att beräkna effekten i tre ännu ej byggda vindkraftsområden. Ett av exemplen är Holmens projekt Klintaberget, där den samlade värdeminskningen beräknades till 63 miljoner kronor utifrån det antal verk som var aktuellt vid tiden då studien gjordes.

Initiativet till den nya studien togs av Villaägarnas riksförbund, som bland annat ville bemöta kritiken Svensk Vindenergi tidigare fört fram om att Villaägarna spridit falska uppgifter om vindkraft och fastighetspriser. I kritiken framhöll Svensk Vindenergis vd Daniel Badman bland annat att det kan vara vindkraftsmotståndet i sig som skapar en negativ inställning som i sin tur påverkar fastighetsvärdena. Han menade också att fastigheterna i studien redan från början kunde haft ett lägre värde och att det inte var vindkraften som påverkade det.

Som svar på det senare innehåller den nya studien bland annat en före-analys som visar att vindkraft inte byggts på platser med lägre fastighetsvärden. I en kommentar till analysen i studien skriver Villaägarna i en debattartikel i SvD:

“Priserna på fastigheterna har helt enkelt fallit i förhållande till jämförbara fastigheter efter att vindkraften stod klar.”

Studien aktualiserar ännu tydligare frågan av kompensation till drabbade fastighetsägare, något som även RVNO arbetar intensivt med.

Läs också:

Holmen saknar den kunskap som Miljöbalken kräver
Värdeminskning drabbar över tusen fastigheter
“En kraftig negativ påverkan”
Kompensera de drabbade på landsbygden
Ny KTH-studie: Vindkraft sänker fastighetsvärden