fbpx

Vindkraft kan göra det svårt att få bygglov på egen mark

Buller och skuggeffekter från vindkraftverk kan göra att du inte beviljas bygglov för bostadshus på din egen fastighet.

Visste du att det kan bli svårt att få bygglov på din egen fastighet om det etableras storskalig vindkraft i närheten? Anledningen är att det du bygger då kan hamna för nära vindkraftverken när det gäller buller och skuggor.

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer får buller från vindkraftverk inte överstiga 40 dBA* intill bostaden. Det betyder att om det byggs vindkraft nära din fastighet, på ett avstånd från bostaden som klarar gränsvärdet, men du senare vill bygga en bostad på en annan del av marken kan vindkraftsbullret på den nya platsen komma att överstiga gränsvärdet och du bli nekad bygglov.

Liknande problem finns när det gäller skuggor. Roterande skuggor från vindkraftverk kan vara mycket störande och även om det idag inte finns några fasta riktvärden för skuggeffekter från vindkraftverk har Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i flera avgöranden slagit fast att praxis är att faktisk skuggbildning inte får överskrida åtta timmar per år.

Det här är osäkerhetsfaktorer som fastighetsägare i områden där storskalig vindkraft planeras får leva med, vid sidan av annan negativ påverkan som till exempel värdeförlust på fastigheten.

*Buller från vindkraft utomhus anges i Naturvårdsverkets riktlinjer i dBA, där A innebär att ljudet är vägt med den så kallade A-vägningskurvan. A-vägda ljudnivåer tar inte hänsyn till det lågfrekventa ljudet.