fbpx

Återremiss om vindkraftsveto i Norrköping

Beslutet att avstyrka Holmens ansökan skjuts upp i väntan på den nya statliga utredningen.

Trots att en majoritet var för att avstyrka Holmens ansökan om vindkraft vid Klintaberget beslutade Norrköpings kommunfullmäktige att återremittera ärendet i väntan på den statliga incitamentsutredningen om vindkraft.

Vid sitt sammanträde den 27 mars beslutade Norrköpings kommunfullmäktige att återremittera frågan om veto mot Holmens ansökan. Yrkandet kom från (S) och motiverades med att man vill invänta och analysera den statliga incitamentsutredningen som ska läggas fram i dagarna och som väntas innehålla förslag på ersättning till kommuner och närboende vid vindkraftsetableringar.

En majoritet av KF-ledamöterna röstade för att avstyrka ansökan men trots det blev det alltså en återremiss. Hur och när en återremiss kan bli aktuell regleras i kommunallagen. Minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna måste då ställa sig bakom yrkandet.

Lyckat årsmöte i Rejmyre Folkets Hus

Ett intensivt verksamhetsår är till ända och RVNO riktar nu fokus på 2023-2024.

Runt trettio personer kom på RVNO:s årsmöte i Rejmyre Folkets Hus den 26 mars. På programmet stod korvgrillning och fika följt av ordinarie mötesförhandlingar.

Efter korvgrillning, fika och trevligt umgänge hölls de ordinarie mötesförhandlingarna. Ett bildspel visades, som sammanfattade en del av det föreningens arbetsgrupper hunnit med under 2022 inom områden som djur och natur, teknik och vetenskap, juridik, hälsa, politik och företagande samt kommunikation. Stort fokus under året låg på frågor kring vindkraftens påverkan på fastighetsvärden, inventeringar av djurliv och aktiviteter inför valet i september.

Efter fastställande av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2022 och godkännande av balans- och resultaträkning beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen räkenskapsåret 2022. Årsmötet fastställde medlemsavgiften till noll kronor för befintliga medlemmar och 100 kronor för nya medlemmar. Därefter fastställdes verksamhetsplan och budget för 2023.

Fem av styrelsens ledamöter valdes om för nya perioder om ett eller två år. Per-Olov Strandberg valdes om som ordförande på ytterligare ett år. RVNO:s styrelse består nu av tolv personer.

Tack till alla som kom på årsmötet och som stöttar föreningen genom medlemsskap och på andra sätt!

För dig som vill bli medlem i RVNO:
Medlemsavgiften är 100 kronor och betalas enkelt med Swish: 123 2107670 eller via bankgiro: 5602-4177. Ange namn, telefonnummer och e-postadress.

Årsmöte den 26 mars


Rättvisa vindar norra Östergötland har sitt årsmöte söndagen den 26 mars 2023 kl 13-16 i Rejmyre Folkets Hus. Alla medlemmar inklusive barn är välkomna! Vi bjuder på fika och grillar korv.

Du som är medlem har fått kallelse i ett separat mail. Anmäl dig och din familj till medlem@rvno.se.