Okunskap och arrogans när Holmen går vidare med projektet

Hur stor skada ska Holmens vindkraftsprojekt hinna göra innan man inser att det inte kan genomföras?

Holmen meddelade nu på morgonen att man går vidare med sin vindkraftsansökan både i Norrköping och Finspång. Det trots att en majoritet av partierna i Finspång är negativa och kommunen kommer att använda sitt veto om eller när de får frågan av länsstyrelsen.

– Det är obegripligt att Holmen väljer att gå vidare. Det vittnar om okunskap och arrogans mot såväl länsstyrelsen som den demokratiska processen. Ansökan uppfyller inte säkerhetsavstånden varken i Norrköpings kommuns nyligen aktualitetsförklarade översiktsplan eller de avstånd som rekommenderas av Energimyndigheten. Och när det gäller Finspång har man där redan sagt tydligt nej till etableringen, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

RVNO pekade redan tidigt i processen på hur olämpliga de utpekade områdena är för vindkraft. Här finns mycket höga naturvärden och både människor och företag kommer att drabbas på ett sätt som inte är rimligt.

– Att dessutom tvinga en redan ansträngd länsstyrelse att utreda områden som ändå får nej av kommunerna menar vi är ett enormt slöseri med resurser. Som påverkar länsstyrelsens arbete och handläggning med andra projekt, säger Per-Olov Strandberg.

RVNO fortsätter nu arbetet och kommer bland annat att komplettera de fågelinventeringar som gjordes under 2021 och som lämnats in till länsstyrelsen.

Lyssna på intervjun med Per-Olov Strandberg i Radio P4 Östergötland, 3:45:15 in i programmet.

Av Holmens 77 planerade vindkraftverk återstår nu ett

Efter att Finspångs kommun sagt nej återstår åtta möjliga verk i Norrköpings kommun. Av dem är det bara ett som följer riktlinjerna i kommunens översiktsplan.

RVNO:s insändare i dagens Folkbladet:

För drygt ett år sedan presenterade Holmen sina planer på hur de skulle ordna elförsörjning till hela Finspångs och Norrköpings kommuner. 77 vindkraftverk, större än vad som någonsin byggts, skulle stå på plats inom ett par år i Kolmårdsskogarna.

Inom vår förening RVNO såg vi snabbt hur många misstag man gjort. När det gäller såväl naturvärden och djurliv som säkerhet och hänsyn till människor. Man kunde fråga sig om Holmen överhuvudtaget varit ute i sina egna skogar.

Sedan dess har ansökan skjutits upp i flera omgångar och omfattningen minskats. Till slut lämnades en ansökan in för områdena ”Högsjön” i Finspångs kommun och ”Klintaberget”, med hälften av verken i Finspång och hälften i Norrköpings kommun.

Totalt består ansökningarna av 32 vindkraftverk. Efter att Finspångs politiker tydliggjort att de kommer att säga nej till etableringen genom att utnyttja det kommunala vetot återstår nu totalt nio av de ursprungliga 77 verken.

Mycket av den oro människor utsatts för det senaste året hade kunnat undvikas om Holmen gjort ett ordentligt arbete innan de bjöd in till samråd. Fågelinventeringar och hänsyn till försvarsmaktens stoppområden hade gett kunskap om några av de områden som är direkt olämpliga för vindkraft och borde undvikits, långt innan ansökan lämnades in.

Nästa steg i processen är nu att Norrköpings politiker och tjänstemän ska ta ställning till Holmens planer. Ett beslut som underlättas av att kommunfullmäktige i måndags aktualitetsförklarade kommunens översiktsplan. Det innebär att man gått igenom planen och sett till att de riktlinjer som finns fortfarande är relevanta.

I översiktsplanen finns ett tillägg för vindkraft som förutom kartor med prioriterade områden för vindkraft innehåller riktlinjer och regler som ska följas vid alla etableringar. Dessa har kommit till för att säkerställa att en samexistens är möjlig mellan en vindkraftsexploatör och natur, djur och människor som bor och vistas i området. Det handlar om sådant som rimliga säkerhetsavstånd och hänsyn till naturvärden och friluftsområden.

Holmens ansökan följer inte översiktsplanens riktlinjer för åtta av de planerade nio vindkraftverken. Beslutet att använda det kommunala vetot borde därmed vara enkelt för politikerna i Norrköpings kommunfullmäktige. För inte kan man väl i ena stunden rösta ja till regler och riktlinjer och i nästa stund strunta i dem? I alla fall inte om man vill behålla förtroendet från sina kommuninvånare.

Rättvisa vindar norra Östergötland

Länsstyrelsen säger nej till etablering vid Morkulleberget

Utsikt från Kolmårdsskogarna inte långt från Morkulleberget ut över Bråviken.

Länsstyrelsen i Östergötland har för andra gången avslagit Ramström Vinds ansökan om att bygga vindkraft vid Morkulleberget i Kolmården mellan Kvarsebo och Nävekvarn.

I motiveringen anger länsstyrelsen bland annat att det i området finns havsörn, nattskära och fiskgjuse som riskerar att ta skada. Också förekomsten av flera hotade arter av fladdermöss anges liksom att etableringen skulle ha negativ inverkan på friluftslivet, inte minst eftersom både Sörmlandsleden och Nävsjömossens naturreservat finns i närområdet.

Det är andra gången som Ramström Vind får nej från länsstyrelsen för samma exploateringsområde. I den här ansökan hade antalet verk minskat från ursprungliga sex till fyra.

Från Ramström Vind är man förvånad över beslutet och säger i en intervju i NT att man med största sannolikhet kommer att överklaga till mark- och miljödomstolen.