fbpx

Medborgarförslaget “10 H” presenterat för kommunstyrelsen i Norrköping

Medborgarförslaget om att alla fastigheter på ett avstånd av 10 gånger verkshöjden från ett vindkraftverk ska ha rätt att få sina fastigheter inlösta av vindkraftsprojektören och att detta ska föras in i den kommunala översiktsplanen har nu presenterats för kommunstyrelsen i Norrköping. Deras besked om vad som nu händer med förslaget väntas inom en vecka.

I tisdags presenterades förslaget “10 H” för kommunstyrelsen i Norrköping, som lämnades in till kommunen i våras. Kommunstyrelsen behandlar nu förslaget och väntas lämna besked under nästa vecka om vad nästa steg blir.

I medborgarförslaget står bland annat:

Ska vi enskilda ägare till ett småhus i området stillatigande finna oss i att värdet på våra fastigheter i vissa fall halveras om Holmen får tillstånd att etablera den vindindustri man planerar på Klintaberget? Vårt förslag bygger på principen 10 H. Inom ett område om tio gånger verkshöjden får Holmen (eller annan vindkraftsexploatör) lösa de fastigheter som berörs om ägaren så begär.

Vad gällerinlöseförfarandet som sådant finns utförliga regler i Miljöbalken 32 kap. Vårt medborgarförslag är att den vindkraftsexploatör som vill etablera storskalig vindkraft i kommunen skall förbinda sig att lösa de fastigheter som ligger inom en radie om 10 H (för Klintabergets del 2,9 kilometer från närmaste vindkraftverk) och att den bestämmelsen förs in i Norrköpings översiktsplan.

Ett medborgarförslag kan lämnas in av personer som är folkbokförda i kommunen. Varje förslag får bara behandla en fråga.

Politikernas ansvar är att ställa tydliga krav

Per-Olov Strandberg, ordförande, och Catharina Roos, vice ordförande, RVNO.

Två år har gått sedan samrådet om Holmens vindkraftsetablering inleddes. Trots att man haft lång tid på sig och trots rekordvinster för företaget har Holmen endast i två fall löst ut fastigheter i projektområdet. KD Norrköping, som säger sig värna en levande landsbygd, väljer att stillatigande se på i stället för att ställa krav på skälig ersättning till de som drabbas.

Insändare i gårdagens NT, som svar på KD Norrköpings debattartikel den 25/8.

Hur många människor tycker Kristdemokraterna det är okej att de drabbas negativt av Holmens vindkraftsetablering? 

Mot bakgrund av att det gått två år sedan samrådet för Holmens vindkraftsetablering inleddes och att endast två mindre fastigheter inom projekteringsområdet har lösts ut så får nog den inställningen betraktas som naiv. Holmen har haft två år på sig att komma med ersättningsmodeller för de verksamheter och fastighetsägare som drabbas men ännu inte kommit med något rimligt förslag.

Holmen, som gjorde en rekordvinst under senaste kvartalet, och med elpriser som slår alla tiders rekord borde ha möjligheter att erbjuda samtliga fastighetsägare som drabbas av värdeminskning en skälig ersättning. Kravet för sakskada står även inskrivet i Miljöbalken även om ”ett system för ersättning för de fastighetsägare som drabbas negativt av en vindkraftsetablering” naturligtvis skulle tydliggöra riktlinjerna. Men vad är det som hindrar Kristdemokraterna i Norrköping från att ställa krav på Holmen att utreda hur många människor som drabbas och hur stora värden som kommer att förstöras av Holmens tolv vindkraftverk? Är det lättare att köra över människor om man inte vet hur många dom är?

Vi kan i flera tidningar idag läsa om att Försvaret får så många vindkraftsförfrågningar att de pausat möjlighet att få preliminära besked om planerade vindkraftsetableringar för att de får så många förfrågningar. Vi vet att Holmen i tidiga remisser till myndigheter pekat ut totalt sju områden i Norrköpings och Finspångs kommuner som intressanta för vindkraft. Några av dessa har lyfts upp till ansökningar; Klintaberget, Skybygget och Högsjön. Men var nästa ansökan kommer vet vi inte idag. Även Tekniska Verken som utreder vindkraft i Jättebergen har fler planer att etablera vindkraft i Norrköping. De utreder nya områden både på Vikbolandet och i Kolmården.

Om det är din grannfastighet som lyfts upp som nästa projekteringsområde av någon av alla de vindkraftsexploatörer som verkar i Sverige, vill du då att politikerna likt Kristdemokraterna litar på företagen eller vill du ha politiker som ställer tydliga krav på projektörerna att enskilda människor och verksamheter inte får drabbas negativt?

Catharina Roos, vice ordförande RVNO
Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
Hans Kindstrand, juristgruppen RVNO

Vilken agenda gäller för S i Norrköping?

Ska småhusägare och företagare offras för storskalig vindkraft? För Socialdemokraterna i Norrköping verkar svaret på den frågan än så länge vara ja. Hur länge till ska lokala hänsyn få stå tillbaka för en centralt styrd devis om vindkraft till varje pris?

Den här insändaren ur NT den 4 september är en kommentar på Lars Stjernkvists krönika Jag är inte särskilt förtjust i valrörelser i NT den 26 augusti.

Socialdemokraterna i Norrköping lever nu i skuggan av Lars Stjernkvist. I den skuggan verkar kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång finnas. Han svarar inte på våra frågor så vi utgår från att det är Stjernkvists agenda som gäller.

I en krönika (NT 27/8) förklarar Lars Stjernkvist hur han ser på politiken. ”Över huvud taget föredrar jag den sidan som saknar enkla svar på riktigt svåra frågor”. Lars Stjernkvist har tidigt tagit ställning för vindkraft, utan att fundera över konsekvenserna för etableringens närområde. En inte särskilt svår lokalpolitisk fråga är om Klintaberget norr om Simonstorp är en lämplig plats för etablering av storskalig vindkraft. 

Frågorna är: 

  • Ska man offra några tusen småhusägare? 
  • Ska man dra undan mattan för ett antal småföretag? 

Lars Stjernkvist har sedan länge sin uppfattning klar. Han skäms över att det inte finns någon vindindustri i Norrköping – trots de olägenheter som en sådan etablering skulle medföra för närområdet. 

En vindkraftsetablering i Norrköping är en fråga där lokalpolitik och rikspolitik har olika svar. Lars Stjernkvist menar att småhusägarna och företagen i området är ett nödvändigt offer. Ståndpunkten grundas på centralmaktens överhöghet. Att några tusen landsbygdsbor drabbas, får inte stå i vägen för ett angeläget nationellt intresse. Symbolvärdet är stort – eltillskottet i ett nationellt perspektiv försumbart.

Lars Stjernkvists utgångspunkt är att centralmaktens direktiv ska verkställas. Lokala intressen måste då stå tillbaka. 

En fråga som inställer sig är om rikspolitikens idé om vindkraft, är rationell utifrån socialdemokraternas egna utgångspunkter. Är vindkraft ”hållbar, förnybar, funktionell och ekonomiskt rationell?

Hur el ska produceras är i grunden en teknisk fråga – inte en politisk. Politiken ska hantera de problem som uppstår när tekniken genomförs. Så skedde när vattenkraften och kärnkraften byggdes ut. Konsekvenserna för enskilda medborgare och företag, som får sin närmiljö förstörd av en vindkraftsetablering, har politiken hittills blundat för. 

Under lång tid har ett fungerande energisystem inte varit en prioriterad fråga för rikspolitiken. Under S-S/MP regeringar har sex välfungerande kärnkraftverk avvecklats i förtid, till förmån för vindkraft – utan konsekvensanalys. Den förda politiken börjar nu få tydliga konsekvenser. Skenande el-priser och konkreta planer på el-ransonering kommande vintersäsong. 

Man kan göra en okontroversiell iakttagelse. Vindkraft levererar inte el om det inte blåser. Den iakttagelsen leder till leder till några enkla svar, trots Lars Stjernkvists aversion mot ”enkla svar på riktigt svåra frågor”. Om vi vill ha tillgång till el årets alla dagar, dygnets alla timmar behövs i dagsläget inte mer vindkraft, utan mer planerbar energi såsom kärnkraft eller vattenkraft eller fossila alternativ: gas, olja eller kol.

Lars Stjernkvist vill inte ha några enkla svar. Han har i vindkraftsfrågan bundit Socialdemokraterna i Norrköping till rikspolitiken. Nu har vi en ny kommunstyrelseordförande – Olle Vikmång. Ser han någon anledning att ompröva Lars Stjernkvists ställningstagande till en vindkraftsetablering vid Klintaberget? – eller har Lars Stjernkvist surrat Socialdemokraterna vid masten – vindkraft till varje pris?

Planerar Norrköping i så fall att bygga ett nytt oljeeldat ”Karlshamnsverk”? Marviken finns. När det begav sig en gång i tiden, världens enda oljeeldade kärnkraftverk. Kanske kan den möjligheten återuppväckas.

Catharina Roos, vice ordförande RVNO
Hans Kindstrand, juristgruppen RVNO
Per-Olof Strandberg, ordförande RVNO