Ingen vindkraft mellan Igelfors och Rejmyre

Eolus Vind AB lägger planerna på att bygga tolv vindkraftverk i ett område mellan Igelfors och Rejmyre i norra delen av Finspångs kommun. Det skriver SVT Nyheter.

Planerna var i en tidig fas och ingen formell projektverksamhet hade påbörjats.

– Vi tittar på många olika platser runt om på de marknader vi är aktiva. Här är det så att Holmen äger marken och i det här fallet har även de en projekteringsverksamhet. Så det handlar om att de inte ville att några andra kommer in i det här läget, säger Johan Hammarkvist, kommunikationschef vid Eolus Vind AB, till SVT Öst.

Det ungefärliga utredningsområdet för de tolv verken mellan Igelfors.

Läs mer på SVT Nyheter

Färre verk enligt pressmeddelande från Holmen

Holmen anger i ett pressmeddelande idag att den planerade ansökan om vindkraftsetablering kommer att innehålla färre verk än man tidigare gått ut med.

I exploateringsområdet ”Högsjön” minskar antalet verk från 17 till 12-15. Områdena ”Skybygget” och ”Klintaberget” slås i den nya planen ihop till ett, med 25-30 verk i stället för de 60 som tidigare planerats.

Holmen skriver i sitt pressmeddelande:

– Vi har lyssnat och tagit hänsyn till närboende, kommunerna och andra intressenter. Vi räknar nu med att tillstånd kommer att sökas för färre turbiner i såväl Högsjön som Klintaberget-Skybygget än vi hade med i samrådshandlingarna. I dialog med kommunerna har vi kommit fram till att vissa områden inte bör utvecklas för vindkraft med hänsyn till friluftsliv och närboende. Holmen har stor förståelse för att avvägningar mellan olika intressen är nödvändiga i fråga om vindkraftverk, säger Nils Ringborg, talesperson för Holmens vindkraftsprojekt i Östergötland.

Till skillnad från i samrådshandlingarna från hösten 2020, där Holmen beskriver fågellivet i området runt Högsjön som ”magert med tämligen få skyddsvärda arter”, anger man i dagens pressmeddelande att neddragningen i antalet verk bland annat är resultatet av just fågelinventeringar.

Områden som nämns som skyddsvärda i pressmeddelandet är Stora mossen, Rodga och Sörsjön.

RVNO:s arbete påverkas inte av dagens besked från Holmen.

– Jag har idag ställt frågan till Nils Ringborg, Holmen, angående Holmens pressmeddelande. Han kan inte ge någon indikation på vilka av verken som kommer att kvarstå i ansökan och inte heller när den ska skickas in. Så vi i RVNO ser inte att något egentligen har förändrats från samrådsprocessen när det gäller människorna i påverkansområdena och deras fortsatta ovisshet. Förändringen i nuläget är att det blir färre verk. Föreningens arbete fortsätter därför som tidigare, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Förlängd väntan på Holmens vindkraftsansökan

Längre väntan innebär mer osäkerhet för de som berörs av planerna. Foto: Shutterstock

Holmens ansökan om vindkraftsetablering i norra Östergötland dröjer minst fram till sommaren. Ansökan kommer då att gälla färre verk än vad som ursprungligen planerats. Det skriver Folkbladet idag.

Företagets ansökan till länsstyrelsen om att bygga 77 vindkraftverk i tre områden i norra Östergötland skulle enligt plan vara inlämnad första kvartalet 2021. Nu blir det inte så utan man räknar med att som tidigast kunna lämna ansökan till sommaren. Som anledning till förseningen anger Holmen bland annat behovet av utökade inventeringar av djurliv och synpunkter från försvaret.

Ansökan kommer att gälla färre verk än som ursprungligen planerats. Hur många vill Holmen inte uppge.

”En våt filt över tillvaron”

För boende och berörda i området innebär det en ytterligare utdragen väntan och osäkerhet kring sådant som möjligheterna att bo kvar, företagande och satsningar för framtiden.

– Att den slutliga ansökan kommer att gälla färre verk än man först gick ut med var ganska väntat. Det är oftast så det går till vid större etableringar. För alla drabbade i områdena innebär det nu en förlängd väntan och ovisshet om framtiden. Många vi pratat med beskriver situationen som att det nu ligger en våt filt över tillvaron, där man inte vet vad som kommer att hända med ens boendemiljö eller bygdens utveckling. Det upplevs som väldigt frustrerade, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Påverkar inte föreningens arbete

Föreningen RVNO omnämns i artikeln, som en samlande kraft för motståndet mot industriell vindkraft i området. Dagens nyhet påverkar inte föreningens fortsatta arbete.

– För vår del förändrar den här informationen egentligen ingenting. Vi vänder oss emot etableringen i sin helhet eftersom verkan skulle hamna alldeles för nära människor och medföra mycket stora ingrepp i naturen. Så vårt arbete fortsätter som tidigare, säger Per-Olov Strandberg.

Läs hela artikeln i Folkbladet (betalvägg)