fbpx

Kommuner behöver ta ansvar och verktyget är vetot

Ulla Heine, legitimerad läkare och medlem i hälsogruppen i RVNO skriver i dagens NT.

Debattartikel av Ulla Heine från RVNO:s hälsogrupp, publicerad i dagens NT. Artikeln är ett svar på Mattias Ottossons, ordförande Socialdemokraterna i Norrköping, debattartikel i NT den 29 mars.

Jag håller med Mattias Ottosson att vi behöver fortsatt samhällsdebatt om vindkraftens roll för energiproduktion och debatten måste bygga på sakliga argument.

Tillståndsprocess för vindkraft följer ett regelverk från Miljöbalken för miljöfarlig verksamhet. Länsstyrelsen bedömer Holmens ansökan utifrån vilka konsekvenser skulle etablering av vindkraftsindustrin har på miljön. Kommunens roll är att bedöma inverkan för kommuninvånare. 

Naturvårdsverket, den myndighet i Sverige som ansvarar för vägledning om hur miljöbalken ska tillämpas rörande buller utomhus, menar att en viss negativ hälsopåverkan till följd av vindkraft måste accepteras. Det framkom på en webbföreläsning nyligen ledd av representanter för myndigheten. Acceptabelt, menade man, skulle vara att upp till tio procent av människorna som bor nära vindkraft får bli mycket störda. Bland de tio procenten finns alla slags människor, såväl barn som personer med extra hög känslighet för buller och för dem blir konsekvenserna bli allvarliga. Är det en rimlig ståndpunkt utifrån kommunens perspektiv? Det handlar kanske om 100-talet individer som kommer att drabbas av sömnsvårigheter och psykisk ohälsa.

På föreläsningen uttryckte man också en förhoppning om att de mätmetoder som idag används för vindkraftsljud skulle ses över. Det tolkar jag som en förändring av Naturvårdsverkets tidigare hållning där man menat att det inte finns några studier som styrker negativ hälsopåverkan till följd av ljud och vibrationer från vindkraftverk.

Aktuell forskning visar att industriell vindkraft kan på allvarligt sätt skada hälsa för boende i närheten. I detta sammanhang definieras närboende i regel till 10 km. Idag saknas kunskap kring tillräckliga säkerhetsavstånd när det gäller negativ hälsopåverkan.

Sverige har undertecknat FN:s Barnkonvention som säger att man ska säkerställa barnens skydd, säkerhet och hälsa. På det aktuella exploateringsområdet finns det över 1000 fastigheter inom en radie av åtta kilometer från ett vindkraftverk. Har kommunen utrett hur många barn det bor i området? Myndigheter tar inte hänsyn till negativ hälsopåverkan i sin granskning. Kommunpolitiker behöver därför ta det ansvaret för sina kommuninvånare genom att använda det kommunala vetot.

Ulla Heine, legitimerad läkare och medlem i RVNO:s hälsogrupp