fbpx

Värdet av vinden – en utredning som blåste förbi

Det behövs inga ekonomiska incitament till kommunerna för att lösa problemet. Inte heller pengar till bygdegårdar. Vad som krävs är relevant ersättning till de drabbade.

Debattartikel på NT.se 2023-05-09:

Utredningen ”Värdet av vinden”, som tidigare gått under namnet ”Incitamentsutredningen” har nu lämnat sitt betänkande. Där konstateras att de förslag som lämnas inte kommer att leda till att kommunerna tillstyrker nya vindkraftsetableringar. Enligt utredaren Ulrika Liljeberg (C) krävs statliga subventioner.

Att behovet av ny infrastruktur ibland måste överordnas enskildas intressen är en given utgångspunkt. Formerna måste emellertid vara godtagbara för dem som drabbas av förändringens negativa konsekvenser. Grundfrågan är: varför motsätter sig människor att en vindindustri etableras som närmaste granne?

Utredningen har haft en felaktig utgångspunkt. Vad gäller landbaserad vindkraft måste man förstå varför fastighetsägare i etableringens omgivning är starkt negativa. 

Matias Schain (MP) som arbetat med utredningen skriver på Linkedin:

Just landbaserad vindkrafts påverkan på närboende är den fråga där jag själv gjort den största resan. Att stå i människors trädgårdar, och med egna ögon och öron förstå hur dessa människors närmsta omgivning förändrats, från tyst skogsmiljö till energiproduktionsområde – med vindkraftverk 250 meter höga har påverkat mig. Jag hoppas att ni som tagit emot oss i era hem märker det i betänkandet”.

Kommunernas veto har sin grund i den erfarenheten. 

Det behövs inga ekonomiska incitament till kommunerna för att lösa problemet. Inte heller pengar till bygdegårdar. Vad som krävs är relevant ersättning till de fastighetsägare som inte trivs med sin nya granne och vars fastigheter tappat i värde på grund av vindkraftsetableringen. Motståndet kommer inte att upphöra om de inte får ekonomiska möjligheter att söka ett annat likvärdigt boende, en fråga som utredningen inte beaktat. 

Utredningen framstår närmast som resultatet av en förhandling mellan utredningen och vindindustrin, där vindindustrins ”investeringsintresse” utgör ett centralt tema.

Det är möjligt att bristande lönsamhet inte möjliggör större åtaganden än de förslag som utredningen kommit fram till. Det framhålls i debatten att vindkraft är det billigaste sättet att få fram ny el. Av detta borde följa att vindindustrin har råd att ersätta den skada som en vindkraftsetablering orsakar fastigheter i etableringens omgivning. 

Värt att notera är att vindindustrin inte har någon leveransplikt och att energiproduktion, i den politiska retoriken, uteslutande syftar till att generera vinst åt de företag som driver verksamheten. ”Marknaden” bestämde att Ringhals 1 och 2 stängde. I den allmänna debatten framförs ofta att en planerad gruppstation kan försörja si och så många hundra tusen hushåll med el. 

Huvuddelen av den el som vindindustrin producerar exporteras. Varför den som har oturen att få en vindindustri som närmaste granne ska subventionera en verksamhet med dålig lönsamhet är svårt att förstå. Om det är ”marknaden” som avgör vilka kraftslag som ska byggas, vilket Tidö-avtalet är tydligt med, är Utredningens förutsättning, att främja en fortsatt kraftfull utbyggnad av vindkraften fel. 

Vad som behöver utredas är hur Sverige skall bygga en robust energiförsörjning. Att alla kraftslag skall svarar för sina egna kostnader borde vara självklart. Det finns i rättsordningen ingen grund för att undanta vindindustrin från skyldighet att ersätta den skada som drabbar enskilda. Den ståndpunkten är konsekvens av grundlagens egendomsskydd. 

En fortsatt subventionering av vindindustrin är inte vägen framåt. Särskilt inte om det är drabbade fastighetsägare som ska stå för subventionen.

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
Catharina Roos, vice ordförande RVNO
Hans Kindstrand, juridikgruppen RVNO

En blind fläck hos oppositionen

Oppositionen i Norrköping väljer återigen att förbise de drabbade när man återremitterar förslaget om veto i fullmäktige med hänvisning till den kommande incitamentsutredningen.

Debattartikel i NT 2023-03-30

Den politiska oppositionen i Norrköping har under de senaste veckorna skrivit debattartiklar om vindkraftens nödvändighet. Och nu senast 27 mars vid kommunfullmäktigesammanträdet i en livfull debatt beskrivit all den olycka som kommer att drabba Norrköping om inte Holmen får realisera planerna på en vindindustri vid Klintaberget norr om Simonstorp. 

Oppositionsrådet Olle Vikmång (S) var nöjd med att det blir återremiss:

Jag har inte gett upp hoppet. Nu kan det komma bra förslag på bordet. Jag tycker vi ska sätta oss ner med Holmen och prata om det här.” (NT 27/3)

Oppositionspartierna menar att Borgerlig samverkan skall ändra tidigare ståndpunkt och tillstyrka projektet. Anledningen är att en statlig utredning – Incitamentutredningen – inom kort kommer att lägga förslag om viss ersättning till kommuner och närboende.

Borgerlig samverkan säger nej med hänvisning till de olägenheter som en vindindustri på platsen skulle orsaka. Där finns flera företag och cirka 1000 fastigheter/hushåll med uppskattningsvis några tusen boende som berörs av projektet. Vissa fastigheter kommer att falla i värde. Vissa kan bli osäljbara. Vissa personer, uppskattningsvis några hundra, kommer att ”bli störda eller mycket störda av vindkraftsbuller” med sömnsvårigheter och psykisk ohälsa som följd. 

Incitamentsutredningens syfte är att befrämja en fortsatt kraftfull utbyggnad av vindkraften. Kommuner som tillstyrker ett miljötillstånd för vindkraft skall få ersättning och drabbade företag och närboende skall få ersättning. Ungefär så är planen. 

Oppositionspartierna verkar ha en blind fläck när det gäller tidsaspekten. Att en statlig utredning presenteras innebär det inte att användbara bestämmelser kommer här och nu. Om det beror på naivitet hos oppositionspartierna låter vi vara osagt, men en utredning är bara en utredning. Först när den om några år resulterat i lagstiftning, finns möjlighet att tillämpa några nya bestämmelser. 

Incitamentsutredningens direktiv från april 2022 (Dir 2022:27 formulerat av Anderssonregeringen) ger utredaren ett mycket komplext, närmast omöjligt utredningsuppdrag. Utredningen skall behandla grundläggande principer om kommunalt självstyre, den kommunala självkostnadsprincipen och kommunens övergripande uppgift att ”behandla sina medlemmar lika”. Det borde vara självklart att utredarens förslag skall vara förenliga med grundlagens egendomsskydd, men något sådant krav finns inte med i direktivet. Det finns härutöver en lång rad praktiska problem som gäller processordning, kostnader för förfarandet och avgränsning av sakägarkretsen för att nämna några.

Ett tilläggsdirektiv hösten 2022 (Dir 2022:27 formulerat av Samarbetsregeringen) föreskriver att några kostnader inte får belasta statsbudgeten och att utredningen inte får beröra skatteområdet. Utredaren skall därutöver naturligtvis beakta Tidöavtalet krav på konkurrensneutralitet mellan olika kraftslag.

Utredaren har lämnat en del förhandsinformation. På en punkt har hon varit tydlig. Retroaktiv lagstiftning blir det inte fråga om. I övrigt är det mesta höljt i dunkel. Att Incitamentutredningen skulle kunna föranleda lagstiftning som tillgodoser rimliga krav på egendomsskydd framstår som osannolikt. En fråga som oppositionspartierna då blir svaret skyldig: Är S, V, C och MP beredda att ompröva sin inställning till vindkraft om egendomsskyddet inte tillgodoses i den förestående Incitamentutredningen?

RVNO, Rättvisa vindar norra Östergötland:
Per-Olov Strandberg, ordförande
Catharina Roos, vice ordförande
Hans Kindstrand, juridikgruppen

Sex av sju valdistrikt röstade mot vindkraft

Bland valdistrikten i norra delen av Norrköpings kommun röstade väljare i hög grad på de partier som tydligt motsatt sig storskalig vindkraft.

Sex av sju valdistrikt i norra delen av Norrköpings kommun har i högre grad än kommungenomsnittet röstat på partier i kommunalvalet som tydligt motsätter sig en vindkraftsetablering i Klintaberget.

Kartan ovan visar Holmens projektområdet Klintaberget i blått och de sju valdistrikt som ligger närmast området. Procentsatserna vid varje distrikt motsvarar den sammanlagda andelen väljare i respektive distrikt som röstat på något av de tre partier i fullmäktige som tydligt motsätter sig en storskalig etablering av vindkraft i Klintaberget (L, M och SD). Kartan visar också motsvarande andel för hela Norrköpings kommun.

Den inbördes röstfördelningen i de aktuella distrikten, mellan de tre partierna som sagt nej till vindkraft i Klintaberget.

– Vi kan konstatera framgången för partierna som säger nej till vindkraftverk i Klintaberget. Det kan vara en indikation på hur viktig frågan är för många i området. Från RVNO har vi riktat oss till alla partier i våra samtal och aktiviteter, och självklart pratat direkt med väljarna. Vi har fått fint gehör och ett bra mottagande för vår egen broschyr inför valet, säger Catharina Roos, vice ordförande i RVNO.