fbpx

Pressmeddelande RVNO: Holmen tar inte hänsyn till de boende

Trots att Holmen sagt sig vilja lyssna på de boende har man varken svarat på eller kommenterat RVNO:s punktlista utifrån försiktighetsprincipen.

Holmens ansökan är nu inlämnad till Länsstyrelsen i Östergötland. Vid en första genomläsning kan konstateras att man här varken tagit hänsyn till säkerhetsavstånd eller till boende och känslig natur.

Holmen ansöker om att etablera totalt 32 vindkraftverk i det som från början var tre områden men nu blivit två: ”Klintaberget” som ligger i både Norrköpings och Finspångs kommun med 18 verk, och ”Högsjön” i Finspångs kommun med 14 verk. Alla verk har en totalhöjd på 290 meter.

Minskat i stället för ökat avståndet till boende

För RVNO inleds nu arbetet med att noga läsa igenom ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen utifrån kunskapsområdena i föreningens expertgrupper. Inledningsvis ligger fokus bland annat på att granska formalia kring processen så här långt för att säkerställa att allt gjorts i enlighet med gällande lagstiftning.

I samband med sin ansökan har Holmen lämnat in en samrådsredogörelse och en miljökonsekvensbeskrivning för varje område.

Vid en första genomläsning kan konstateras att flera verkspositioner inte följer de säkerhetsavstånd som anges av kommunerna. Holmen verkar antingen inte känna till eller inte ta hänsyn till översiktsplaner, respektavstånd till boende, natur, djur eller kulturmiljöer.

– I området ”Högsjön” till exempel, har man placerat 8 av 14 verk inom ett område som Finspångs kommun angett som ett område som inte ska exploateras på grund av sina höga naturvärden, och i ”Klintaberget” har man minskat i stället för att öka avståndet till boende och till en högkänslig behandlingsverksamhet för människor och djur, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Varken svarat eller kommenterat

Även Holmens kommunikation i samrådsprocessen har haft stora brister.

– Trots att man sagt sig vilja lyssna på oss boende har man varken svarat på eller kommenterat den punktlista med krav utifrån försiktighetsprincipen på bland annat respektavstånd till bostäder, skydd av natur och säkerhet för givna åtaganden som RVNO redan i våras lämnade till Holmen, säger Per-Olov Strandberg.

Neddragningen i projektet från ett större antal verk fördelade på tre områden till färre verk i två områden är inte heller något uttryck för god vilja.

– Här kan man frestas att tro att det är av hänsyn till de boende men så är inte fallet. De flesta verk som försvunnit har gjort det för att försvarsmakten sagt nej. Och under tiden har många boende tvingats anpassa sig till tanken på att bli granne med en vindindustri. Den oron hade de kunnat besparas genom en bättre genomförd process och tydligare kommunikation från Holmen, säger Per-Olov Strandberg.

Ladda ner pressmeddelandet här:

För mer information
Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
ordf@rvno.se, tel: 073 020 16 59

www.rvno.se
www.facebook.com/rvnosida
www.facebook.com/rvnogrupp
www.instagram.com/r.v.n.o
www.youtube.com/channel/UCtAAMAhdrA2tjUfHBlD36Rw