fbpx

Avslag i riksdagen för förändring av vetot

En majoritet av partierna vill att propositionen om förändringar i vindkraftsvetot avslås av riksdagen.

Regeringens proposition om förändringar i det kommunala vetot vid vindkraftsetableringar kommer inte att röstas igenom i riksdagen. Det står klart sedan M, Kd, Sd, L och C meddelat att de inte stödjer förslaget.

Propositionen lämnades över till riksdagen i början av april. I den föreslår regeringen förändringar i den kommunala tillstyrkan av vindkraft där kommunerna bland annat skulle vara tvungna att ta ställning i ett tidigare skede i processen och att ställningstagandet skulle vara en processförutsättning för tillståndsprövningen.

Kristdemokraterna, Moderaterna och Centern yrkar på avslag med hänvisning till att man först bör lösa frågan om incitament till kommuner och kompensation till fastighetsägare.

I sin följdmotion skriver Moderaterna bland annat: “Vi menar att regeringen därmed har hanterat frågeställningen om kommuners incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft på fel sätt, och i fel ordning.”

Sverigedemokraterna yrkar avslag med hänvisning till sitt krav på likvärdig konkurrens mellan kraftslag och skriver bland annat: “Vi vill till skillnad från liggande förslag se ett samlat grepp kring en likvärdigkonkurrens mellan kraftslagen. Fortfarande råder exempelvis ett förbud mot att etablera kärnkraft i 287 av 290 kommuner. Vi kan inte bifalla förslag som gör det enklare att bygga vindkraft samtidigt som kärnkraften inte får byggas ut.”

Liberalerna anser att en sådan lagändring skulle påverka människors möjligheter att påverka sin närmiljö negativt. I sin följdmotion skriver man bland annat: “Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft skulle genomföras är risken överhängande att det kommer att bli mycket svårt att få tillstånd att etablera vindkraft i Sverige, åtminstone på land. Samtidigt skulle människors upplevda möjlighet att påverka sin närmiljö kraftigt försvagas.Liberalerna anser att det här är fel väg att gå. Det finns inget att vinna på att ignorera människors oro eller att försöka tysta kritik.”