Den biologiska mångfalden lika viktig som klimatet

Fallna träd i skogen skapar värdefulla livsmiljöer för insekter och ökar den biologiska mångfalden.

Vi måste se på den biologiska mångfalden som en lika viktig faktor för en hållbar framtid som klimatet. Det menar forskaren och före detta vindkraftsutredaren Ulf Svensson i en debattartikel i DN, och hänvisar till en ny tung vetenskaplig studie på området.

”Klimatomställningen måste vara hållbar i mer än ett avseende annars missar vi helt de övergripande målen – en hållbar värld och en hållbar framtid.” Det skriver Ulf Svensson, civilekonom och forskare, som tidigare arbetat med att utreda storskalig utbyggnad av vindkraft med fokus mot transporter och logistik, i en debattartikel i lördagens DN.

Ulf Svensson hänvisar till den nyligen publicerade studien Time to integrate global climate change and biodiversity science-policy agendas, som uppmanar till samsyn mellan de två områdena och menar att vi i Sverige genom att vikta klimatmålen tyngre än andra miljömål, inte minst i tillståndsprocesser för storskalig vindkraft, under många år rört oss bort ifrån många av de inhemska miljömålen. Något som på sikt hotar hela omställningen.

”Frågan är akut och borde finnas med som central fråga i den kommande valrörelsen. Frågan är vad politiker och forskare har att säga om dessa nya fakta” skriver han bland annat i debattartikeln.

Ulf Svenssons debattartikel i DN (betalvägg)

Interpellation om vindkraft till Finspångs kommunledning

En interpellation har lämnats in till kommunstyrelsen i Finspång, med frågan om hur de styrande ställer sig till storskalig vindkraft i kommunen.

Vilken uppfattning har de styrande om Holmens vindkraftsplaner? Hur ställer man sig till kravet på utökat säkerhetsavstånd och till risken för sjunkande fastighetsvärden? Det är några av frågorna i den interpellation som sd lämnat in till kommunstyrelsen.

Torgny Maurer från Sverigedemokraterna i Finspång lämnade den 15 september in en interpellation till kommunstyrelsen med frågor riktade till den styrande minoriteten s, c och kd om hur man ställer sig till planerna på storskaliga vindkraftsetableringar i kommunen.

Det är mot bakgrund av påverkan på boende, natur, djurliv, företagande och kulturvärden som interpellationen lämnats in. Några av frågorna lyder:

Hur ställer sig den styrande minoriteten (s, c, kd) med förvaltning till Holmens Energis långt framskridna planer på storskaliga vindkraftsanläggningar i kommunen? Vilken uppfattning har kommunledningen i dagsläget?

• Hur ställer sig de ansvariga till att utöka avstånden till närmaste bebodda fastighet med upp till 10 gånger verkshöjden, för att på det sättet begränsa inverkan på miljön och kringboende?

Hur ser ni på risken för värdeöverföring från kommunmedborgarna till markägare och vindkraftsbolag?

Vilket ansvar har kommunen och vilka ansvarskrav kommer att ställas från kommunens sida på vindkraftsbolagen när det gäller människors hälsa och välbefinnande samt de ekonomiska aspekterna som beskrivits här ovan? 

Interpellationen väntas besvaras i samband med nästa kommunfullmäktigemöte den 20 oktober.

En interpellation är en skriftlig fråga ställd av en enskild ledamot i fullmäktige, riktad till en ansvarig politiker, i ett ämne fullmäktige, kommunstyrelse eller annan nämnd har ansvar för och röra angelägenheter av stor vikt för kommunen. En interpellation leder inte till beslut i fullmäktige.

Region Östergötland satsar på naturen som besöksmål

I ett långsiktigt projekt satsar Region Östergötland nu på att koppla ihop friluftsliv med besöksnäringen längs Östgötaleden.

Intresset för att vistas i skog och mark är större än någonsin i Östergötland. Och det väntas inte minska. Region Östergötland gör nu en satsning på att identifiera önskemålen hos besökarna och underlätta för lokala entrepenörer och offentliga aktörer att tillgodose dessa.

Med sitt vackra landskap, stora skogar och många sjöar har de norra delarna av Östergötland blivit ett attraktivt besöksmål för de som vill uppleva naturen på olika sätt.

För att matcha besökarnas önskemål med upplevelser, boende, mat, faciliteter och infrastruktur har Region Östergötland genomfört en satsning på att ge entrepenörer och offentliga aktörer större kunskap om behoven hos de som besöker regionens naturområden längs den 153 mil långa Östgötaleden.

– Det handlar om att docka friluftslivet med besöksnäringen, säger Anne Hederén, strateg på Region Östergötland, till NT:s magasin Affärsliv.

Många av dagens natur- och friluftsbesökare efterfrågar en kombination av naturupplevelser, bekvämlighet och lyxig guldkant. Till exempel genom vandring eller cykling i kombination med bed & breakfast och middag på restaurang.

Ett område som haft rekordmånga besökare på senare tid är Sörsjön norr om Åby. Hit kommer besökare inte bara från Sverige utan också från länder som Tyskland, Belgien och Holland. Bland aktiviteterna som ökat i popularitet i området är mountainbike-cykling.

– Många vill ha färdiga paket inklusive en vandringsupplevelse med inslag av det som är genuint för platsen i form av natur- och kulturmiljöer, säger Anne Hederén till Affärsliv.