fbpx

Varför är V Norrköping beredda att offra de boende?

V Norrköpings Niklas Lundblad under den debatt som RVNO och Bevara Kolmårdsskogen arrangerade i Hörsalen i Norrköping tidigare i år.

Genom att släppa fram Holmens ansökan utan krav på att drabbade kompenseras ställer sig Vänsterpartiet Norrköping bakom att stora ekonomiska värden tvångsvis kan komma att överföras från boende i området till Holmen.

Det är nu två år sedan Holmen genom ”inbjudan till samråd” presenterade sina planer på en storskalig vindindustri i norra Östergötland. Finspångs kommun har gjort klart att det inte blir någon vindindustri i Finspång innan konsekvenserna klarlagts. I Norrköping är läget ett annat. Vänsterpartiet (V) säger sig ansluta till den majoritet i fullmäktige, En majoritet som består av S, V, KD och C, och som avser att tillstyrka Holmens vindkraftsetablering vid Klintaberget. 

V, som i paneldebatten i maj representerades av Niklas Lundblad, sade sig vara fullt medvetna om att fastigheter i närområdet kommer att falla i värde och att företag som är beroende av det naturnära läget måste läggas ned. V utgår emellertid från att någon – staten, kommunen eller Holmen – kommer att lämna en skälig ekonomisk kompensation till dem som drabbas.

Inför valet har V uttalat: ”Men varje satsning måste prövas och en lag behövs som ger närboende ekonomisk kompensation”.

Att redovisa den ståndpunkten som ett krav för tillstyrkan av Holmens tillståndsansökan borde inte vara något svårt lokalpolitiskt ställningstagande för V. Visst, lagar kan ändras och kompletteras och nya lagar kan komma till, men den utredning som regeringen tillsatt har som primärt direktiv att föreslå hur kommunen ska kunna få betalt om den tillstyrker en vindkraftsetablering. I förlängningen, hur en kommun som inte tillstyrker en vindkraftsetablering ska kunna straffas. 

Den nuvarande ordningen, som V ansluter sig till, innebär att stora ekonomiska värden tvångsvis överförs från småhusägare och småföretagare till Holmen. En omvänd Robin Hood-politik med andra ord. Holmen gjorde enligt sin senaste halvårsrapport en vinst på energiförsäljning runt 300 miljoner kronor för första halvåret i år. Med tanke på förväntade energipriser under kommande vinter kommer det resultatet framgent att överträffas med råge. 

Den fråga som inställer sig är: Har inte Holmen råd att betala och göra rätt för sig? Ska småhusägare och småföretag vid Klintaberget subventionera Holmens vinster på energiförsäljning? Vi är förvånade över att V tycker att det är en bra ordning.

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO och kandidat (M) till fullmäktige i Finspång
Catharina Roos, vice ordförande RVNO
Hans Kindstrand, juristgruppen RVNO

Politikernas ansvar är att ställa tydliga krav

Per-Olov Strandberg, ordförande, och Catharina Roos, vice ordförande, RVNO.

Två år har gått sedan samrådet om Holmens vindkraftsetablering inleddes. Trots att man haft lång tid på sig och trots rekordvinster för företaget har Holmen endast i två fall löst ut fastigheter i projektområdet. KD Norrköping, som säger sig värna en levande landsbygd, väljer att stillatigande se på i stället för att ställa krav på skälig ersättning till de som drabbas.

Insändare i gårdagens NT, som svar på KD Norrköpings debattartikel den 25/8.

Hur många människor tycker Kristdemokraterna det är okej att de drabbas negativt av Holmens vindkraftsetablering? 

Mot bakgrund av att det gått två år sedan samrådet för Holmens vindkraftsetablering inleddes och att endast två mindre fastigheter inom projekteringsområdet har lösts ut så får nog den inställningen betraktas som naiv. Holmen har haft två år på sig att komma med ersättningsmodeller för de verksamheter och fastighetsägare som drabbas men ännu inte kommit med något rimligt förslag.

Holmen, som gjorde en rekordvinst under senaste kvartalet, och med elpriser som slår alla tiders rekord borde ha möjligheter att erbjuda samtliga fastighetsägare som drabbas av värdeminskning en skälig ersättning. Kravet för sakskada står även inskrivet i Miljöbalken även om ”ett system för ersättning för de fastighetsägare som drabbas negativt av en vindkraftsetablering” naturligtvis skulle tydliggöra riktlinjerna. Men vad är det som hindrar Kristdemokraterna i Norrköping från att ställa krav på Holmen att utreda hur många människor som drabbas och hur stora värden som kommer att förstöras av Holmens tolv vindkraftverk? Är det lättare att köra över människor om man inte vet hur många dom är?

Vi kan i flera tidningar idag läsa om att Försvaret får så många vindkraftsförfrågningar att de pausat möjlighet att få preliminära besked om planerade vindkraftsetableringar för att de får så många förfrågningar. Vi vet att Holmen i tidiga remisser till myndigheter pekat ut totalt sju områden i Norrköpings och Finspångs kommuner som intressanta för vindkraft. Några av dessa har lyfts upp till ansökningar; Klintaberget, Skybygget och Högsjön. Men var nästa ansökan kommer vet vi inte idag. Även Tekniska Verken som utreder vindkraft i Jättebergen har fler planer att etablera vindkraft i Norrköping. De utreder nya områden både på Vikbolandet och i Kolmården.

Om det är din grannfastighet som lyfts upp som nästa projekteringsområde av någon av alla de vindkraftsexploatörer som verkar i Sverige, vill du då att politikerna likt Kristdemokraterna litar på företagen eller vill du ha politiker som ställer tydliga krav på projektörerna att enskilda människor och verksamheter inte får drabbas negativt?

Catharina Roos, vice ordförande RVNO
Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
Hans Kindstrand, juristgruppen RVNO

Vilken agenda gäller för S i Norrköping?

Ska småhusägare och företagare offras för storskalig vindkraft? För Socialdemokraterna i Norrköping verkar svaret på den frågan än så länge vara ja. Hur länge till ska lokala hänsyn få stå tillbaka för en centralt styrd devis om vindkraft till varje pris?

Den här insändaren ur NT den 4 september är en kommentar på Lars Stjernkvists krönika Jag är inte särskilt förtjust i valrörelser i NT den 26 augusti.

Socialdemokraterna i Norrköping lever nu i skuggan av Lars Stjernkvist. I den skuggan verkar kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång finnas. Han svarar inte på våra frågor så vi utgår från att det är Stjernkvists agenda som gäller.

I en krönika (NT 27/8) förklarar Lars Stjernkvist hur han ser på politiken. ”Över huvud taget föredrar jag den sidan som saknar enkla svar på riktigt svåra frågor”. Lars Stjernkvist har tidigt tagit ställning för vindkraft, utan att fundera över konsekvenserna för etableringens närområde. En inte särskilt svår lokalpolitisk fråga är om Klintaberget norr om Simonstorp är en lämplig plats för etablering av storskalig vindkraft. 

Frågorna är: 

  • Ska man offra några tusen småhusägare? 
  • Ska man dra undan mattan för ett antal småföretag? 

Lars Stjernkvist har sedan länge sin uppfattning klar. Han skäms över att det inte finns någon vindindustri i Norrköping – trots de olägenheter som en sådan etablering skulle medföra för närområdet. 

En vindkraftsetablering i Norrköping är en fråga där lokalpolitik och rikspolitik har olika svar. Lars Stjernkvist menar att småhusägarna och företagen i området är ett nödvändigt offer. Ståndpunkten grundas på centralmaktens överhöghet. Att några tusen landsbygdsbor drabbas, får inte stå i vägen för ett angeläget nationellt intresse. Symbolvärdet är stort – eltillskottet i ett nationellt perspektiv försumbart.

Lars Stjernkvists utgångspunkt är att centralmaktens direktiv ska verkställas. Lokala intressen måste då stå tillbaka. 

En fråga som inställer sig är om rikspolitikens idé om vindkraft, är rationell utifrån socialdemokraternas egna utgångspunkter. Är vindkraft ”hållbar, förnybar, funktionell och ekonomiskt rationell?

Hur el ska produceras är i grunden en teknisk fråga – inte en politisk. Politiken ska hantera de problem som uppstår när tekniken genomförs. Så skedde när vattenkraften och kärnkraften byggdes ut. Konsekvenserna för enskilda medborgare och företag, som får sin närmiljö förstörd av en vindkraftsetablering, har politiken hittills blundat för. 

Under lång tid har ett fungerande energisystem inte varit en prioriterad fråga för rikspolitiken. Under S-S/MP regeringar har sex välfungerande kärnkraftverk avvecklats i förtid, till förmån för vindkraft – utan konsekvensanalys. Den förda politiken börjar nu få tydliga konsekvenser. Skenande el-priser och konkreta planer på el-ransonering kommande vintersäsong. 

Man kan göra en okontroversiell iakttagelse. Vindkraft levererar inte el om det inte blåser. Den iakttagelsen leder till leder till några enkla svar, trots Lars Stjernkvists aversion mot ”enkla svar på riktigt svåra frågor”. Om vi vill ha tillgång till el årets alla dagar, dygnets alla timmar behövs i dagsläget inte mer vindkraft, utan mer planerbar energi såsom kärnkraft eller vattenkraft eller fossila alternativ: gas, olja eller kol.

Lars Stjernkvist vill inte ha några enkla svar. Han har i vindkraftsfrågan bundit Socialdemokraterna i Norrköping till rikspolitiken. Nu har vi en ny kommunstyrelseordförande – Olle Vikmång. Ser han någon anledning att ompröva Lars Stjernkvists ställningstagande till en vindkraftsetablering vid Klintaberget? – eller har Lars Stjernkvist surrat Socialdemokraterna vid masten – vindkraft till varje pris?

Planerar Norrköping i så fall att bygga ett nytt oljeeldat ”Karlshamnsverk”? Marviken finns. När det begav sig en gång i tiden, världens enda oljeeldade kärnkraftverk. Kanske kan den möjligheten återuppväckas.

Catharina Roos, vice ordförande RVNO
Hans Kindstrand, juristgruppen RVNO
Per-Olof Strandberg, ordförande RVNO