fbpx

Nu är vi i mål! … Men arbetet fortsätter

Gårdagens beslut i Norrköpings kommunfullmäktige satte punkt för den drygt två och ett halvt år långa processen.

Igår skrevs sista kapitlet i den process som pågått sedan hösten 2020 och som påverkat många människor i norra Östergötland. Det som från början var 77 vindkraftverk blev noll när den sista delen av Holmens etableringsplaner röstades ned i Norrköpings kommunfullmäktige.

Hösten 2020 presenterade Holmen sina planer på att bygga storskalig vindkraft i tre områden i norra delarna av Finspångs och Norrköpings kommuner. Sedan dess har boende, företagare och andra levt i ovisshet och oro över hur deras närmiljö skulle påverkas.

Mycket har hänt under de mer än två och ett halvt år som gått sedan den första inbjudan till samråd landade i brevlådan hos omkring 3 000 hushåll i de båda kommunerna.

I närheten av Holmens planerade etableringsområde “Högsjön” ligger Östergötlands tredje största mosse, Natura 2000-området Stora mossen.

Bara några veckor senare bildades föreningen RVNO. Det stod snart klart vad som skulle vara dess syfte: Att tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen och förhindra etableringar som negativt påverkar människors livsmiljöer och landskapets särart i det svenska kulturarvet.

Sedan dess har många arbetstimmar lagts ner. Föreningens samlade kunskaper inom områden som djur och natur, juridik, teknik och energi, miljö, hälsa, företagande och kommunikation har legat till grund för opinionsbildning, möten och samtal med inte minst politiker, djur- och naturinventeringar, debattartiklar, informationsmaterial och mycket mer.

I maj 2021 skickade RVNO ett öppet brev till Holmen, med villkor föreningen anser bör vara uppfyllda innan storskalig vindkraft kan bli aktuell. Bland punkterna fanns villkor för rättssäkerhet, buller, respektavstånd till bostäder, skydd av biologisk mångfald och uppfyllande av maskindirektivet.

Efter att Försvarsmakten sagt nej till några av verken meddelade Finspångs kommun i november 2021 att man inte tänkte tillstyrka resterande 14 verk som var tänkta att placeras i kommunen. I maj 2022 drog Holmen tillbaka hela den del av ansökan som gällde Finspång.

Sedan efter valet 2022 har det även funnits en majoritet bland Norrköpings politiska partier, att inte tillstyrka de kvarvarande verken i Klintaberget. Men det formella beslutet har dragit ut på tiden. Ända tills igår, då Norrköpings kommunfullmäktige röstade med siffrorna 45 mot 40 om att lägga sitt veto.

– Vi vill återigen rikta ett stort tack till politikerna i både Finspång och Norrköping som sett till helheten och fattat beslut med hänsyn till både människorna, naturen och landsbygdens framtida utvecklingsmöjligheter. Utifrån den inverkan en sådan här etablering skulle få på områdena, säger Per-Olov Strandberg, ordförande i RVNO.

RVNO:s hälsogrupp ligger bakom intervjuserien Ett liv nära vindkraft, om hur den storskaliga vindkraften påverkar människors liv. Filmerna har hittills haft 15 470 visningar på föreningens Youtube-kanal.

Men gårdagens besked i Norrköping betyder inte att RVNO:s arbete tar slut. Än finns mycket att göra och viktiga frågor att bevaka. Och det kan inte uteslutas att Holmen eller någon annan aktör återkommer med nya ansökningar om att bygga vindkraft. I närliggande områden, som mellan Regna och Brevens bruk, finns redan andra pågående planer på storskaliga etableringar.

– Sedan har vi föreningens engagemang i frågan om det tematiska tillägget till översiktsplanen som just nu pågår i Finspångs kommun. Tillsammans med medlemmar ur Rättvisa vindar vid Regna, RVVR, har delar av vår styrelse bildat en projektgrupp som följer arbetet och står till utredningsgruppens förfogande med våra kunskaper och erfarenheter, säger Per-Olov Strandberg.

RVNO fortsätter sitt arbete och välkomnar alla som vill stötta föreningen genom medlemskap och donationer. Alla bidrag är välkomna och kommer att behövas.

Vill du vara med och stötta RVNO:s arbete?

Välkommen med ditt bidrag via:
Swish: 123 2107670
Bankgiro: 5602-4177

RVNO tar inte ut någon medlemsavgift för 2023. Du som ny medlem betalar däremot en initial medlemsavgift på 100 kronor.

STORT TACK!

Dagens beslut i KF: Ingen vindkraft vid Klintaberget

Kommunfullmäktige i Norrköping röstade idag för att lägga veto mot vindkraft i Klintaberget. Det efter att förslaget om återremiss röstats ner.

Med siffrorna 45 mot 40 röstade kommunfullmäktige i Norrköping idag om att avstyrka Holmens vindkraftsansökan för Klintaberget.

Vid ett tidigare KF-sammanträde i slutet av mars lades ett förslag fram om att återremittera veto-ärendet i väntan på att den statliga incitamentsutredningen om vindkraft skulle bli klar. Men förslaget röstades ned och nu är det alltså klart att det inte blir någon vindkraft vid Klintaberget.

En blind fläck hos oppositionen

Oppositionen i Norrköping väljer återigen att förbise de drabbade när man återremitterar förslaget om veto i fullmäktige med hänvisning till den kommande incitamentsutredningen.

Debattartikel i NT 2023-03-30

Den politiska oppositionen i Norrköping har under de senaste veckorna skrivit debattartiklar om vindkraftens nödvändighet. Och nu senast 27 mars vid kommunfullmäktigesammanträdet i en livfull debatt beskrivit all den olycka som kommer att drabba Norrköping om inte Holmen får realisera planerna på en vindindustri vid Klintaberget norr om Simonstorp. 

Oppositionsrådet Olle Vikmång (S) var nöjd med att det blir återremiss:

Jag har inte gett upp hoppet. Nu kan det komma bra förslag på bordet. Jag tycker vi ska sätta oss ner med Holmen och prata om det här.” (NT 27/3)

Oppositionspartierna menar att Borgerlig samverkan skall ändra tidigare ståndpunkt och tillstyrka projektet. Anledningen är att en statlig utredning – Incitamentutredningen – inom kort kommer att lägga förslag om viss ersättning till kommuner och närboende.

Borgerlig samverkan säger nej med hänvisning till de olägenheter som en vindindustri på platsen skulle orsaka. Där finns flera företag och cirka 1000 fastigheter/hushåll med uppskattningsvis några tusen boende som berörs av projektet. Vissa fastigheter kommer att falla i värde. Vissa kan bli osäljbara. Vissa personer, uppskattningsvis några hundra, kommer att ”bli störda eller mycket störda av vindkraftsbuller” med sömnsvårigheter och psykisk ohälsa som följd. 

Incitamentsutredningens syfte är att befrämja en fortsatt kraftfull utbyggnad av vindkraften. Kommuner som tillstyrker ett miljötillstånd för vindkraft skall få ersättning och drabbade företag och närboende skall få ersättning. Ungefär så är planen. 

Oppositionspartierna verkar ha en blind fläck när det gäller tidsaspekten. Att en statlig utredning presenteras innebär det inte att användbara bestämmelser kommer här och nu. Om det beror på naivitet hos oppositionspartierna låter vi vara osagt, men en utredning är bara en utredning. Först när den om några år resulterat i lagstiftning, finns möjlighet att tillämpa några nya bestämmelser. 

Incitamentsutredningens direktiv från april 2022 (Dir 2022:27 formulerat av Anderssonregeringen) ger utredaren ett mycket komplext, närmast omöjligt utredningsuppdrag. Utredningen skall behandla grundläggande principer om kommunalt självstyre, den kommunala självkostnadsprincipen och kommunens övergripande uppgift att ”behandla sina medlemmar lika”. Det borde vara självklart att utredarens förslag skall vara förenliga med grundlagens egendomsskydd, men något sådant krav finns inte med i direktivet. Det finns härutöver en lång rad praktiska problem som gäller processordning, kostnader för förfarandet och avgränsning av sakägarkretsen för att nämna några.

Ett tilläggsdirektiv hösten 2022 (Dir 2022:27 formulerat av Samarbetsregeringen) föreskriver att några kostnader inte får belasta statsbudgeten och att utredningen inte får beröra skatteområdet. Utredaren skall därutöver naturligtvis beakta Tidöavtalet krav på konkurrensneutralitet mellan olika kraftslag.

Utredaren har lämnat en del förhandsinformation. På en punkt har hon varit tydlig. Retroaktiv lagstiftning blir det inte fråga om. I övrigt är det mesta höljt i dunkel. Att Incitamentutredningen skulle kunna föranleda lagstiftning som tillgodoser rimliga krav på egendomsskydd framstår som osannolikt. En fråga som oppositionspartierna då blir svaret skyldig: Är S, V, C och MP beredda att ompröva sin inställning till vindkraft om egendomsskyddet inte tillgodoses i den förestående Incitamentutredningen?

RVNO, Rättvisa vindar norra Östergötland:
Per-Olov Strandberg, ordförande
Catharina Roos, vice ordförande
Hans Kindstrand, juridikgruppen