fbpx

RVNO svarar Holmens Nils Ringborg i DN

Holmen har gjort inventering av storlom endast vid en av de tiotal sjöar som finns i projektområdet, och bara vid ett enda tillfälle.

Så här svarar RVNO i en insändare i dagens DN Nils Ringborg, som den 29/1 i sin tur skrev ett svar på Gunnar Ljunggrens insändare i samma tidning från den 28/1.

I DN den 29 januari skriver Nils Ringborg om Holmens planer för vindkraft i Norrköping. Insändaren är ett svar på Gunnar Ljunggrens insändare för att skona den unika Kolmårdsnaturen.

Gunnar Ljunggren är en auktoritet gällande fågellivet i Kolmården och tillbringar otaliga dagar och nätter i naturen för att kartlägga bland annat orr- och tjäderspel. Det är beklämmande att läsa hur lätt Holmen genom Nils Ringborg (29/1) avfärdar den kunskap och de synpunkter som Gunnar Ljunggren framför.

Nils Ringborg påstår i sin insändare att vindkraftverken placerats i ett av kommunen utpekat område för vindkraft. Sanningen är att åtminstone två av de nio verken placerats utanför det prioriterade området och ett av verken på gränsen.

Flertalet fastigheter har sin tillfartsväg rakt igenom det planerade vindindustriområdet och Holmen har helt struntat i de säkerhetsavstånd till vägar och platser där människor vistas som anges i Norrköpings översiktsplan. Är det inte rimligt att man som fastighetsägare inte ska behöva passera under vingarna på ett vindkraftverk för att ta sig till sitt hem?

De aspekter på människors hälsa som Gunnar Ljunggren belyser bemöts inte heller av Nils Ringborg. Det är förståeligt, eftersom Holmen inte har för avsikt att kompensera människor för sänkta fastighetsvärden eller ge de som störs av etableringen en rimlig möjlighet att flytta till en ny plats.

Många människor i Sverige drabbas negativt av vindkraftsetableringar vilket föreningen Rättvisa vindar norra Östergötlands intervjuer vittnar om. Holmen har helt cyniskt struntat i hur människor drabbas av deras etablering.

Vidare skriver Nils Ringborg att ”Holmen genomför en lång rad utredningar och inventeringar just för att miljöhänsyn ska tas.” Hur noggranna undersökningar som gjorts kan exemplifieras med den inventering som genomförts för storlom.

Av de tiotalet sjöar som ligger inom projekteringsområdet har endast en sjö besökts vid ett tillfälle. Vid det tillfället konstaterades storlom i sjön. Övriga sjöar har över huvud taget inte inventerats. Hur kan Holmen då veta att miljöhänsyn tas?

Ett annat exempel är fladdermusinventeringen där inventerarens rekommendationer gällande boplatser inte har följts i tillståndsansökan. Varför låter Holmen experter genomföra inventeringar om bolaget ändå inte tänkt följa rekommendationerna?

Inventeringar för örn, fiskgjuse, tjäder och orre är konfidentiella men ingenting vi ser i Holmens tillståndsansökan tyder på att de undersökningarna skulle vara mer noggrant genomförda.

En seriös diskussion och prövning av vindkraftsetableringar kräver en ärlighet och en vilja från exploatörer att belysa alla aspekter. Och att exploatören på riktigt tar hänsyn till natur, djurliv och människor. Något vi tyvärr inte har sett från Holmen i Norrköping.

Rättvisa vindar norra Östergötland
Per-Olov Strandberg, ordförande