fbpx

Vänsterpartiet i Norrköping vill inte använda vetot mot Holmens ansökan

Vänsterpartiet meddelade igår att man inte tänker förespråka ett kommunalt veto mot Holmens planerade etablering Klintaberget.

Igår meddelade Vänsterpartiet i Norrköping att man inte vill använda det kommunala vetot mot Holmens vindkraftsansökan för Klintaberget nära Simonstorp. Det betyder att fyra partier i kommunen nu är för att ansökan tillstyrks medan tre partier är emot.

De partier som nu meddelat sin ståndpunkt i vetofrågan är S, C, Kd och V, som alla är emot att kommunen använder vetot. Partier som tidigare i processen meddelat att man vill stoppa ansökan genom vetot är L, M och Sd.

Det slutgiltiga beslutet om tillstyrkan kommer när länsstyrelsen formellt ställt frågan till kommunen, något som väntas ske inom kort. Beslutet kommer antagligen att fattas i fullmäktige vilket är praxis i frågor av stor principiell betydelse för en kommun.

Om kommunen då väljer att tillstyrka ansökan blir det upp till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland att gå vidare med hanteringen och fatta beslut om Holmen ska beviljas tillstånd för etableringen eller inte.

De senaste månaderna har Norrköpings kommun också behandlat frågan om huruvida Holmens ansökan behöver kompletteras eller inte, genom den så kallade kompletteringsremissen. Flera partier har gjort yrkanden om krav på kompletteringar när det gäller till exempel uppfyllande av säkerhetsbestämmelser och ersättning till närboende för förlorade fastighetsvärden. I en av nämnderna, samhällsplaneringsnämnden, röstade en majoritet av partierna för ett yrkande om värdepåverkan på närliggande fastigheter och hantering av ersättningsanspråk från närboende. Men trots de många frågetecknen väljer nu alltså en majoritet av partierna att avsäga sig rätten till påverkan genom att avstå från att använda vetot.

Läs också:
Är politikerna beredda att ge Holmen carte blanche?

Genomslag för yrkande om att tydliggöra kompensation till fastighetsägare
M i Norrköping säger nej till Holmens vindkraft
Inget veto från S i Norrköping

Avslag i riksdagen för förändring av vetot

En majoritet av partierna vill att propositionen om förändringar i vindkraftsvetot avslås av riksdagen.

Regeringens proposition om förändringar i det kommunala vetot vid vindkraftsetableringar kommer inte att röstas igenom i riksdagen. Det står klart sedan M, Kd, Sd, L och C meddelat att de inte stödjer förslaget.

Propositionen lämnades över till riksdagen i början av april. I den föreslår regeringen förändringar i den kommunala tillstyrkan av vindkraft där kommunerna bland annat skulle vara tvungna att ta ställning i ett tidigare skede i processen och att ställningstagandet skulle vara en processförutsättning för tillståndsprövningen.

Kristdemokraterna, Moderaterna och Centern yrkar på avslag med hänvisning till att man först bör lösa frågan om incitament till kommuner och kompensation till fastighetsägare.

I sin följdmotion skriver Moderaterna bland annat: “Vi menar att regeringen därmed har hanterat frågeställningen om kommuners incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft på fel sätt, och i fel ordning.”

Sverigedemokraterna yrkar avslag med hänvisning till sitt krav på likvärdig konkurrens mellan kraftslag och skriver bland annat: “Vi vill till skillnad från liggande förslag se ett samlat grepp kring en likvärdigkonkurrens mellan kraftslagen. Fortfarande råder exempelvis ett förbud mot att etablera kärnkraft i 287 av 290 kommuner. Vi kan inte bifalla förslag som gör det enklare att bygga vindkraft samtidigt som kärnkraften inte får byggas ut.”

Liberalerna anser att en sådan lagändring skulle påverka människors möjligheter att påverka sin närmiljö negativt. I sin följdmotion skriver man bland annat: “Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft skulle genomföras är risken överhängande att det kommer att bli mycket svårt att få tillstånd att etablera vindkraft i Sverige, åtminstone på land. Samtidigt skulle människors upplevda möjlighet att påverka sin närmiljö kraftigt försvagas.Liberalerna anser att det här är fel väg att gå. Det finns inget att vinna på att ignorera människors oro eller att försöka tysta kritik.”

Inget veto från S i Norrköping

Idag meddelade S i Norrköping att man inte vill använda det kommunala vetot mot Holmens vindkraftplaner. I stället vill man invänta länsstyrelsens prövning av ansökan.


Beslutet, som fattades i måndags kväll av den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, gäller de tio verk Holmen i sin ansökan placerat inom kommungränsen.  Så här skriver fullmäktigegruppen:


”Beslutet gäller under förutsättning att huvuddelen av de planerade verken är placerade inom grönt område i enlighet med översiktsplanens tematiska tillägg om vindkraft samt självklart att verken uppfyller högt ställda miljökrav.”