fbpx

Djur & natur-gruppen

“Skogsbruket har aldrig varit här!”

Roland Byfalk och ornitologerna Juhani Vuorinen och Lars Pettersson står på platsen för verk 27, ett s k skogsimpediment.
Foto: Håkan Svensson

Håkan Svensson, produktionsledare och tidigare viltförvaltare och Roland Byfalk, skogsmästare och biolog, är kontaktpersoner för denna grupp.

Både Roland och Håkan har tidigare jobbat på Holmen med bland annat avverkningar och säger att de här högt belägna platserna aldrig har avverkats. Håkan: skogsbruket har aldrig varit här! Detta på grund av att platserna är otillgängliga för skogsmaskiner, men också på grund av de höga naturvärdena.

Tallarna på bilden kan vara 250-300 år gamla. På såna här hällmarker växer lavar och mossor som behöver lång tid att växa och en orörd miljö. Flera av de planerade vindkraftverken är placerade på liknande skogsimpediment. Det skulle innebära att dessa biotoper med höga naturvärden utplånas av stora betongfundament, och de gamla tallarna huggs ned. Hällmarkerna är också viktiga för rovfåglar som gärna bygger bo i de gamla tallarna.

Åldersbestämning av gammal tall – visar sig vara ca 365 år!

Kontakta gruppen på natur@rvno.se.