fbpx

Finns ingen hejd på vad regeringen är beredd att offra

Foto: Shutterstock
Författarna har godkänt publicering av denna insändare i NT den 12 februari 2021. Tyvärr kan vi inte publicera ursprungsinsändaren av upphovsrättsliga skäl.

Länk till insändaren (betalvägg)

Risken för att det värsta klimatscenariot ska besannas motiverar onekligen en strategi för att reducera de fossila utsläppen, skriver representanter för föreningen Rättvisa vindar i norra Östergötland.

Det är därför märkligt när regeringen driver frågan om vindkraftsetableringar över hela landet, dikterat av ett parti som i försvinnande liten politisk minoritet ges oerhört stort inflytande inom detta område. De förtiger att svensk elproduktion faktiskt har varit fossilfri i 40 år, och stämplar den som nämner elefanten i rummet – det faktum att vindkraften släpper ut tre till fyra gånger mer koldioxid än den elproduktion den ersätter – som klimatförnekare eller bakåtsträvande.

Det behövs dessutom ofantligt mycket vindkraft. En av de senaste vackra vinterdagarna stod vindkraften för tre procent av produktionen och kärnkraften för 30 procent. Med enkel matematik så behövs då tio gånger fler vindkraftverk än de vi har idag om kärnkraften ska ersättas. Det skulle innebära 45 000, det vill säga ett vindkraftverk per tredje kilometer mellan varje vindkraftverk över hela Sveriges yta.

Även om man menar att en majoritet av befolkningen är positiv till vindkraften (vilket för övrigt också gäller för kärnkraften), så är det ett snabbt ökande antal människor som får sina liv förstörda av den storskaliga vindkraftsindustrins avigsidor.

Dessa berör ännu inte den majoritetsbefolkning som bor i större tätorter, och som kanske bara upplever problemen som underlag för gnälliga insändare i lokalpressen. För den lokalbefolkning som drabbas har vindkraftens negativa sidor dock ett mycket konkret innehåll.

Ett kraftigt reducerat värde på den fastighet man äger, buller som stör nattsömn och skapar fysisk och psykisk ohälsa,

En kraftigt omdanad närmiljö där allemansrätten utsläcks, höga konstruktioner som förfular landskapsbilden, utsläpp av kemiska ämnen i naturmiljön och irreparabel utarmning av den biologiska mångfalden

Regeringen har dock valt att slå dövörat till vad gäller all faktabaserad opposition mot den hållbara och klimatsmarta vindkraften. Nu vill man dessutom gå steget längre, och lagstifta bort den kommunala vetorätten. Maktbalansen mellan stat och kommun förskjuts. Människor ska inte längre ges rätt att utöva inflytande över sin egen närmiljö. Det finns ingen hejd på vad regeringen är beredd att offra på vindkraftsdogmatikernas altare. Och priset då, ja det får betalas av djur, natur, klimat och oss drabbade människor.

Per-Olov Strandberg, ordförande Rättvisa vindar norra Östergötland
Catharina Roos vice ordförande Rättvisa vindar norra Östergötland
Göran Linder, medlem Rättvisa vindar norra Östergötland