fbpx

Incitamentsutredningen pekar på behovet av kompensation till närboende

Närboende är ett tungt vägande skäl till att kommuner säger nej vindkraft menar utredningen. Två av dess huvudförslag gällde intäktsdelning och rätt till inlösen av bostadsfastigheten.

Idag presenterades regeringens utredning om hur incitamenten ska ökas för att kommuner i större utsträckning ska säga ja till vindkraft. En viktig faktor är ersättning till närboende menar man och föreslår bland annat möjligheten till inlösen av bostadsfastigheter.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag som ökar kommunernas incitament att säga ja till vindkraftsutbyggnad utan att investeringsintresset väsentligen minskar. Enligt ett tilläggsdirektiv som kom i november ska vindkraftsprojektörerna själva stå för kompensationen.

I utredningen pekar man på de närboende som ett tungt vägande skäl till att kommuner idag ofta säger nej till vindkraft och presenterade här två huvudförslag:

Intäktsdelning till ägare av bostadsbyggnader. En andel av verkets intäkt, varje år under hela parkens livslängd. Avstånd, höjd och elpris ska avgöra beloppet. Enligt förslaget ska intäktsdelningen gälla fastigheter inom ett avstånd på tio gånger verkets totalhöjd.

Rätt att begära inlösen av sin bostadsfastighet. Inom ett år från driftsättning. Ersättningen ska motsvara vad marknadsvärdet hade varit utan påverkan av vindkraftparken. Rätten till inlösning ska enligt förslaget gälla bostäder på ett avstånd av sex gånger totalhöjden från närmaste verk.

Särskild lösning för de som påverkas mest

Utredningen såg också behov av en särskild lösning gällande de som påverkas mest av sådant som ljud, skuggor och blinkande ljus. Även gratis el och kontant ersättning lyftes fram som sätt att skapa acceptans.

Utredarna pekar också på att förslagen inte är tillräckliga utan att även kommunerna behöver kompenseras. Exakt hur det skulle ske är ännu oklart och utredningen uppmanar regeringskansliet att snabbt bereda frågan. En jämförelse med övriga nordiska länder visar att Sverige ligger långt efter när det gäller kompensation till kommuner.

RVNO kommer nu att läsa och analysera utredningen noga och därefter komma med synpunkter.

Den 8 maj går betänkandet ut på remiss. Remisstiden avslutas den 8 september. I början av 2024 väntas regeringen lägga fram sin proposition i frågan.