fbpx

Lagstiftarna måste besinna sig om vindkraften

Hur rättssäker är egentligen en vindkraftsprövning? Och för vem? Foto: Shutterstock

Hos vindkraftsförespråkarna kan man nu märka en förvirring kantad av motsägelsefulla uttalanden och ogenomtänkta utspel.

Det här är en debatttext från RVNO, publicerad i Folkbladet 2021-05-08

En del av detta kan förklaras av att vindkraft inte var någon stor sak när miljöbalken kom för drygt 20 år sedan. Ambitionen från regering och inblandade myndigheter har därefter varit att på olika sätt underlätta för exploatören att genomföra vindkraftsetableringar.

Den tidigare bygglovsprövningen togs bort och ersattes av ett förfarande som byggde på att kommunen tillstyrkte projektet – ”det kommunala vetot”. Därefter har kommit initiativ att också ta bort det kommunala vetot. 

Ytterligare fördelar för exploatören

För att komma till insikten att den kommunala självständigheten är en grundbult i svensk demokrati räcker det med att läsa första paragrafen i Regeringsformen. Från regeringskansliet har nu kommit ”vindkraftsprövning – preliminära förslag” med den överordnade rubriken ”En rättssäker vindkraftsprövning”.

Frågan som inställer sig är ”rättssäker för vem?” Förslaget går ut på att skapa ytterligare fördelar för exploatören. Kommunen skall i ett inledande skede – inom fyra månader från det att exploatören begärt besked – tillstyrka eller avstyrka projektet.

Ett positivt besked skall vara bindande och gälla i fem år. Negativa besked kan överklagas genast. Positiva besked enbart tillsammans med tillståndsbeslut. Tillståndsmyndigheten är inte bunden av översiktsplanen, men kommunen är bunden om ett område i översiktsplanen utpekats som lämpligt för vindbruk.

Samrådsunderlaget en skrivbordsprodukt

Man frågar sig, finns det inte några sakägarintressen som är värda att säkerställa? Finns det inga demokratiska värden som är värda att bevara? Skall total osäkerhet med den oro som följer av en vindkraftsprövning gälla under fem år? Vi i RVNO har nu under ett drygt halvår erfarenhet av hur det praktiskt fungerar. Våra medlemmar blev av Holmen inbjudna till samråd i oktober 2020. Samrådsunderlaget var en skrivbordsprodukt som tillverkats av en konsult. Det vi vet idag är att ett formellt ”samrådsunderlag” var en juridisk nödvändighet, utan någon som helst betydelse för hur projektet slutligt kan komma att gestalta sig.

”Det enda vi vet idag är att vi det inte kommer att bli som det står i samrådsunderlaget” är det besked om projektet som Holmen lämnar. Vi har en önskan – riksdagspolitiker besinna er! Tänk efter! Vindkraftsprövning är en konstitutionell fråga som kräver eftertanke. Fundera istället på hur sakägarnas rättssäkerhet kan förbättras så att det blir sans och balans i den svenska energipolitiken.

Per-Olov Strandberg, ordförande Rättvisa Vindar Norra Östergötland, RVNO

Debattartikeln i Folkbladet (premium)

Expressen om problemen med storskalig vindkraftsutbyggnad

Expressen skriver i en stor artikel i måndagens (3/5) tidning om den storskaliga vindkraftsutbyggnaden som planeras i Sverige fram till 2040. Artikeln tar upp aspekter som påverkan på människor, ekonomi, risk för effektbrist och oro kring utländska ägarstrukturer. Man beskriver också hur lokalpolitiker blivit allt mer kritiska mot utbyggnaden.

För att fördelningen av vindkraft över landet ska bli jämnare behöver en fortsatt kraftig utbyggnad ske inte minst i mer tätbefolkade områden, även Stockholmregionen. Det menar Energimyndigheten och vindbranschen.

Det håller inte Reidar Svedahl, kommunalråd (L) i Norrköpings kommun, med om. I artikeln sågar han vindkraften som en lösning på Sveriges framtida elförsörjning och är även kritisk till regeringens utredning om det kommunala vetot.

– Tidigare har jag tyckt att vindkraft är mer bra än dåligt. Nu har jag märkt att många tycker som jag och har gjort samma resa som jag, säger han bland annat till Expressen.

Hela artikeln i Expressen (Premium)

Inga ytterligare områden inkluderade i RVNO:s arbete

Än så länge fokuserar RVNO på de tre exploateringsområden i norra Östergötland som Holmen presenterade hösten 2020. Först om samråd blir aktuellt för nya områden kan även dessa komma att inkluderas.

Vi får en del frågor om de nya möjliga exploateringsområden som dykt upp i norra Östergötland. Bland annat det som Holmen kallar Skolberget, mellan Igelfors och Rejmyre, som just nu är i fasen ”tidig dialog”.

I dagsläget är inte det eller några andra områden utöver Skybygget, Klintaberget och Högsjön inkluderade i RVNO:s arbete. Föreningen kommer att ta ställning till om fler områden kan bli aktuella först om och när det blir aktuellt med samråd för dessa.

När RVNO bildades hösten 2020 var det för att företräda människor och naturvärden i de tre områden som då presenterades av Holmen. Sedan dess har vi jobbat intensivt med information, opinionsbildning, egna fågelinventeringar och annat.

Vi rekommenderar alla som berörs av nya möjliga exploateringar att skaffa sig kunskap och förbereda sig inför samråd. Till exempel genom att dokumentera artfynd av hotade fåglar och fladdermöss, och rapportera in till Artportalen, och rapportera fornlämningar till länsstyrelsen. Använd gärna RVNO som kunskapskälla.

Vi behöver bli fler i regionen som engagerar oss i frågan!