fbpx

Incitamentsutredningen är politiskt sprängstoff

Äntligen ligger den på bordet. Incitamentsutredningen SOU 2023:18. Att utredningen blev en månad försenad är lätt att förstå. Innehållet är i någon mening politiskt sprängstoff.

Insändare av RVNO i dagens NT.se

  • Utredningen klarlägger att det enligt svensk lag inte är tillåtet att muta en kommun. Det får bland annat den konsekvensen att något ekonomiskt incitament för kommunerna inte föreslås. Om kommunerna ska övertygas, att med löfte om ekonomiska fördelar tillstyrka en vindkraftsetablering, måste det ske genom skattesubventioner vilket skulle strida mot Tidö-avtalet.
  • Utredningen tydliggör också att människor inte ska behöva bo i bostäder som, på grund av en vindkraftsetablering, inte längre är tjänliga för bostadsändamål.

Man kan tycka att detta borde vara självklart och okontroversiellt men så har det hittills inte varit. Det som tidigare varit icke-frågor vid en vindkraftsetablering har nu blivit problem som kommit upp på bordet och som måste lösas. Vad som efter en snabb genomgång av utredningsförslaget kvarstår är tre besvärliga frågor.

  • Gränsdragnings- och procedufrågor.
  • Modeller för fastighetsvärdering och ersättning till berörda sakägare.
  • Utredningen föreslår att de nya reglerna ska gälla för etableringar som vinner laga kraft genom beslut efter 31 maj i år. Hur staten ska kompensera de fastighetsägare som hanterats i den ordning som gällt hittills måste klarläggas.

Per-Olov Strandberg, RVNO ordf
Catharina Roos, RVNO v ordf
Hans Kindstrand, RVNO juristgruppen

Länk till artikel om utredningen hos Svensk Vindenergi.