fbpx

Interpellation om vindkraft till Finspångs kommunledning

En interpellation har lämnats in till kommunstyrelsen i Finspång, med frågan om hur de styrande ställer sig till storskalig vindkraft i kommunen.

Vilken uppfattning har de styrande om Holmens vindkraftsplaner? Hur ställer man sig till kravet på utökat säkerhetsavstånd och till risken för sjunkande fastighetsvärden? Det är några av frågorna i den interpellation som sd lämnat in till kommunstyrelsen.

Torgny Maurer från Sverigedemokraterna i Finspång lämnade den 15 september in en interpellation till kommunstyrelsen med frågor riktade till den styrande minoriteten s, c och kd om hur man ställer sig till planerna på storskaliga vindkraftsetableringar i kommunen.

Det är mot bakgrund av påverkan på boende, natur, djurliv, företagande och kulturvärden som interpellationen lämnats in. Några av frågorna lyder:

Hur ställer sig den styrande minoriteten (s, c, kd) med förvaltning till Holmens Energis långt framskridna planer på storskaliga vindkraftsanläggningar i kommunen? Vilken uppfattning har kommunledningen i dagsläget?

• Hur ställer sig de ansvariga till att utöka avstånden till närmaste bebodda fastighet med upp till 10 gånger verkshöjden, för att på det sättet begränsa inverkan på miljön och kringboende?

Hur ser ni på risken för värdeöverföring från kommunmedborgarna till markägare och vindkraftsbolag?

Vilket ansvar har kommunen och vilka ansvarskrav kommer att ställas från kommunens sida på vindkraftsbolagen när det gäller människors hälsa och välbefinnande samt de ekonomiska aspekterna som beskrivits här ovan? 

Interpellationen väntas besvaras i samband med nästa kommunfullmäktigemöte den 20 oktober.

En interpellation är en skriftlig fråga ställd av en enskild ledamot i fullmäktige, riktad till en ansvarig politiker, i ett ämne fullmäktige, kommunstyrelse eller annan nämnd har ansvar för och röra angelägenheter av stor vikt för kommunen. En interpellation leder inte till beslut i fullmäktige.