fbpx

Boende som drabbas vid vindkraftsetablering – vad säger lagen?

RVNO arrangerar kurs för bland annat jurister och fastighetsvärderare

För boende medför en vindkraftsetablering stor påverkan och kan innebära rätt till ersättning för både personskada och ren förmögenhetsskada. Foto: Shutterstock

Idag saknas vägledande rättspraxis kring skador orsakade av vindkraftsetablering nära människor. I höst planerar RVNO en kurs på temat, riktad till jurister, fastighetsvärderare, fastighetsmäklare och andra som i sin verksamhet kommer i kontakt med dessa frågor.

Den snabba utbyggnaden av vindkraft, med storskaliga industrizoner som får stor påverkan på människor och deras levnadsmiljö, har aktualiserat en rad frågor kring lagstiftningen. Inte minst gällande Miljöbalkens olika regelsystem och deras sinsemellan olika bevisbörderegler.

Fram tills nu har fokus vid vindkraftsetablering till stor del legat på kollektiva bedömningar, utan närmare analys av individuella skador. Men den som lider skada på grund av miljöfarlig verksamhet är berättigad till ersättning. Detta innefattar såväl personskada som sakskada och ren förmögenhetsskada.

Konkreta skador i vindindustrins närområde

På det temat arrangerar RVNO nu en endagskurs. Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, fastighetsvärderare, fastighetsmäklare och andra som i sin verksamhet hanterar frågor om konkreta skador i vindindustrins närområde.

I kursen på sex timmar ingår föreläsningar, seminarium och studiebesök, med fokus på bestämmelserna i Miljöbalken 32 kap. om skadestånd och inlösen. Medverkar gör Hans Kindstrand, advokat, Rolf Åbjörnsson, advokat, och Bertil Persson, docent.

Kursen är planerad att genomföras under hösten men tidsplanen kan komma att ändras beroende på pandemiläget. Håll dig uppdaterad om kursen på www.rvno.se.

Läs mer och ta del av hela kursprogrammet här.

RVNO Opinion – nya PM

Tre nya PM som skickats till politiker i Norrköping och Finspång ligger nu under RVNO Opinion.

Vem tar ansvar för återställandet?

En tillståndsgiven vindkraftsanläggning är idag en handelsvara på en internationell marknad. Vem som är ägare den dag det är dags att sanera vet ingen. Hur stor risk är kommunen beredd att ikläda sig?

Vindkraft och ansvar för personskada

Det finns en betydande risk att människor inom påverkansområdet drabbas av psykisk ohälsa och sömnrubbningar, vilka inkluderas i begreppet personskada enligt Miljöbalken. Den vindindustri som Holmen planerar innebär således ett medvetet risktagande, varvid personskada är skadeståndsgrundande.

Äganderätt innebär inte carte blanche

Idén att Holmens äganderätt kränks av att Holmen inte får ändra markanvändningen till industrizoner för vindkraft, är i svensk rättsordning lika verklighetsfrämmande som att alla har rätt att bebygga sina fastigheter efter egen lust och fallenhet.

Läs mer …

Vad händer med värdet på din fastighet vid en vindkraftetablering?

Fastighetsägare kan kräva ersättning där vindkraftetablering påverkat fastighetspriset negativt. Foto: Shutterstock

RVNO har fördjupat sig i frågan och inleder en informationsserie där vi hoppas kunna bidra med viktig kunskap.

Till hösten planerar vi en utbildningsdag för bland annat jurister och fastighetsvärderare kring frågor som gäller skadeståndsansvar enligt miljöbalken 32 kap.

Läs mer om vindkraftens värdepåverkan på fastigheter direkt här på sajten