fbpx

544 personer svarade på vår enkät om vindkraft – läs resultatet här!

Totalt 544 personer svarade på RVNO:s enkät om Holmens vindkraftetablering. Det skrevs också 816 personliga kommentarer till kommunen, Holmen och RVNO. Illustration: Shutterstock

RVNO riktar ett stort TACK till alla som fyllde i enkäten om vindkraft. Totalt 544 personer svarade. Ta del av hela resultatet i dokumenten nedan.

Enkäten visar att nio av tio är oroliga eller mycket oroliga för en etablering. Man ser det som ett hot mot levnadsmiljö, hälsa, natur, friluftsliv, fastighetsvärden, företagande och mot bygdens möjligheter att utvecklas.

Svaren är viktiga för att synliggöra för politiker och beslutsfattare hur boende och berörda ser på en vindkraftetablering i området.

– Det är överväldigande siffror, som tydliggör att människor är mycket oroliga och ser negativt på den planerade etableringen utifrån många aspekter. Det här borde skicka en tydlig signal till våra folkvalda och beslutsfattare, om att storskalig vindkraft helt enkelt inte bör finnas nära människor, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Mer om enkäten här
Läs hela resultatet här

Holmen och verkligheten

“Att förlita sig på att den väderberoende vindkraften på egen hand kommer att lösa elförsörjningen på kort och lång sikt är oansvarigt.” (Henrik Sjölund, vd Holmen Skog)
Foto: Shutterstock

Holmen och verkligheten

Det här är en debattext av Fredrik Nilsson, medlem i RVNO

Något som ser riktigt bra ut vid första anblick kan i verkligheten visa sig vara inget annat än snömos. Tyvärr är det fallet med Holmens tänkta vindkraftsparker.

Holmen är inte ute efter att göra världen till en bättre plats. Syftet med vindkraftsetableringarna är att sälja miljötillståndet och tjäna en hacka. Trots talespersonen Nils Ringborgs ord om att det viktigaste är att bidra till omställningen till fossilfritt.

Henrik Sjölund, vd Holmen skog, kallar det i stället oansvarigt att förlita sig på den väderberoende vindkraften både på kort och lång sikt och konstaterar på branschsammarbetsorganet SKGS:s webb den 30 juni 2020:

”En mindre andel planerbar kärnkraft i systemet och en större andel väderberoende andel vindkraft är svår att hantera. Slutar det plötsligt blåsa måste ny effekt tillföras snabbt och dagens lösning innebär en tydlig osäkerhet.”.

Vad man egentligen vill ha är planerbar kraft

Sveriges elproduktion, bestående av vattenkraft, kärnkraft, kraftvärme och vindkraft, är idag till nära 100 procent fossilfri. Här bidrar inte vindkraften till ytterligare fossilfrihet. Och Holmen vill inte ha vindkraft som elförsörjning till sina industrier. Man vill ha kärnkraft och kraftvärme som är planerbar. Vindkraften är i ställlet en möjlighet för koncernen att tjäna pengar genom att sälja tillstånd till utländska vindkraftsexploatörer.

Nils Ringborg säger i en intervju i NT den 25 september att man initialt vill bli självförsörjande på el i Holmenkoncernen. Men det finns 19 tidigare vindkraftsprojekt på Holmens mark. Av dessa ägs den stora majoriteten av utländska investerare. Att Holmen projekterar vindkraft för egen elproduktion är helt enkelt inte sant.

Fortsätter i blindo trots försvarets nej

Inte heller när det gäller försvarets nej stämmer Holmens uppmålade bild av vad som hänt. Nils Ringborg säger i NT den 20 november 2020:

”Vi är egentligen inte förvånade och har en bra dialog med försvarsmakten (…) Vi fortsätter med de ändringar som försvaret vill att vi ska göra.”

Men sanningen är att man trots försvarsmaktens nej fortsätter projekten i blindo och hindrar all form av utveckling i den aktuella delen av kommunen under tiden.

Även i frågan om koldioxidutsläpp målar man upp en missvisande bild av verkligheten. Nils Ringborg säger i NT den 20 november att det ligger i tiden att på allvar tänka till kring koldioxidfrågan.Enligt statliga Vattenfalls hemsida har dock vindkraft högst CO2-utsläpp ur ett livscykelperspektiv av alla de kraftslag man själva producerar. Vindkraft bidrar alltså inte till att minska de svenska CO2-utsläppen.

Holmen kommer med snömos om sina planer kring vindkraften och drar valser om betydelsen för industrin. Jag tror inte att allmänheten i Finspång och Norrköping är så lättlurad utan ser vindkraftsplanerna för vad de verkligen är.

Fredrik Nilsson, Rättvisa Vindar Norra Östergötland (RVNO)

Nattligt ljus hotar både människor och djur

Nattligt ljus hotar både människor och djur
Stjärnhimmel utan ljusföroreningar – en allt mer ovanlig syn. Foto: Mårten Lundgren

Starkt nattligt ljus och ljusföroreningar är ett växande problem både för människor och djur. I städer men också i mer glesbefolkade områden och ute i naturen. I annars mörka områden, som på landsbygden, blir effekten än mer påtaglig.

En källa till ljusföroreningar på landsbygden är vindkraftverk. På grund av flygsäkerheten måste dessa ofta förses med högintensivt vitt blinkande hinderljus nattetid.

Studier visar att ljuset stör människors sömn och riskerar att påverka hälsan negativt. Även bland djuren utgör det artificiella ljuset ett allt större problem. Nattaktiva djur som ugglor, fladdermöss och insekter påverkas, rovdjurens jakt och födosök försvåras och flyttfåglar i rörelse på nätterna blir desorienterade.

Forskare menar att bevisen börjar bli omfattande för det nattliga ljusets negativa påverkan på människor och djur och att det nu behövs strategier för att minska onödiga ljusföroreningar.

Läs mer:

NT 2020-11-03 (insändare)

SvD 2019-08-26

Forskning och Framsteg 2018-09-27