fbpx

Medborgarförslaget “10 H” presenterat för kommunstyrelsen i Norrköping

Medborgarförslaget om att alla fastigheter på ett avstånd av 10 gånger verkshöjden från ett vindkraftverk ska ha rätt att få sina fastigheter inlösta av vindkraftsprojektören och att detta ska föras in i den kommunala översiktsplanen har nu presenterats för kommunstyrelsen i Norrköping. Deras besked om vad som nu händer med förslaget väntas inom en vecka.

I tisdags presenterades förslaget “10 H” för kommunstyrelsen i Norrköping, som lämnades in till kommunen i våras. Kommunstyrelsen behandlar nu förslaget och väntas lämna besked under nästa vecka om vad nästa steg blir.

I medborgarförslaget står bland annat:

Ska vi enskilda ägare till ett småhus i området stillatigande finna oss i att värdet på våra fastigheter i vissa fall halveras om Holmen får tillstånd att etablera den vindindustri man planerar på Klintaberget? Vårt förslag bygger på principen 10 H. Inom ett område om tio gånger verkshöjden får Holmen (eller annan vindkraftsexploatör) lösa de fastigheter som berörs om ägaren så begär.

Vad gällerinlöseförfarandet som sådant finns utförliga regler i Miljöbalken 32 kap. Vårt medborgarförslag är att den vindkraftsexploatör som vill etablera storskalig vindkraft i kommunen skall förbinda sig att lösa de fastigheter som ligger inom en radie om 10 H (för Klintabergets del 2,9 kilometer från närmaste vindkraftverk) och att den bestämmelsen förs in i Norrköpings översiktsplan.

Ett medborgarförslag kan lämnas in av personer som är folkbokförda i kommunen. Varje förslag får bara behandla en fråga.