fbpx

Regeringen föreslår lagändring om det kommunala vetot

Från och med nästa år väntas kommunerna bli skyldiga att säga ja eller nej till vindkraft i ett mycket tidigare skede än idag.

Regeringen föreslår en lagändring som gör att kommuner blir skyldiga att i ett tidigt skede ta ställning till vindkraft. Ställningstagandet ska vara en processförutsättning för tillståndsprövningen.

Förslaget innebär att kommuner på begäran ska ta ställning till om en viss plats kan tas i anspråk för vindkraft eller inte. Beslutet ska fattas utifrån en karta som visar det markområde eller vattenområde som är aktuellt samt uppgifter om det högsta antalet vindkraftverk och deras högsta höjd. Ställningstagandet ska motiveras och lämnas inom nio månader från det att begäran kommit in.

Kommunens ställningstagande ska utgöra en processförutsättning för tillståndsprövningen. En ansökan om tillstånd till vindkraftsverksamhet som inte innehåller ett kommunalt medgivande ska därför avvisas av prövningsmyndigheten. Ett sådant medgivande ska även krävas för att tillstånd ska kunna ges.

Yttrande om värdepåverkan från RVNO

RVNO har lämnat yttrande i samband med remissrundan av utredningen En rättssäker vindkraftsprövning som ligger till grund för regeringens förslag. I yttrandet lyfte RVNO rättviseaspekten för omkringliggande fastighetsägare och hur de påverkas av vindkraften. 

Andra synpunkter är att kravet på ett tidigt kommunbesked utifrån ett så begränsat underlag kan vara ett problem då det kan finnas behov för kommunerna att förankra sitt beslut hos medborgarna, till exempel om det aktuella området inte är utpekat som lämpligt för vindkraft i översiktsplanen. 

Vindkraftbranschen vill inte ange maxhöjd

Även Holmen Energi har yttrat sig i samband med remissen. Tillsammans med andra företrädare för vindkraftsbranschen, bland dem Svensk Vindenergi, menar man bland annat att vindkraftverkens maxhöjd inte bör ingå i det underlag som kommunerna ska basera sig lokaliseringsbesked på.

Lagändringen om kommunernas skyldighet att på begäran besluta om ett ställningstagande och vad en sådan begäran ska innehålla föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Ändringarna i fråga om det kommunala ställningstagandets betydelse i tillståndsprocessen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023. Lagändringen ska inte gälla redan pågående ärenden.

Källa: Regeringskansliet