fbpx

Inga ytterligare områden inkluderade i RVNO:s arbete

Än så länge fokuserar RVNO på de tre exploateringsområden i norra Östergötland som Holmen presenterade hösten 2020. Först om samråd blir aktuellt för nya områden kan även dessa komma att inkluderas.

Vi får en del frågor om de nya möjliga exploateringsområden som dykt upp i norra Östergötland. Bland annat det som Holmen kallar Skolberget, mellan Igelfors och Rejmyre, som just nu är i fasen ”tidig dialog”.

I dagsläget är inte det eller några andra områden utöver Skybygget, Klintaberget och Högsjön inkluderade i RVNO:s arbete. Föreningen kommer att ta ställning till om fler områden kan bli aktuella först om och när det blir aktuellt med samråd för dessa.

När RVNO bildades hösten 2020 var det för att företräda människor och naturvärden i de tre områden som då presenterades av Holmen. Sedan dess har vi jobbat intensivt med information, opinionsbildning, egna fågelinventeringar och annat.

Vi rekommenderar alla som berörs av nya möjliga exploateringar att skaffa sig kunskap och förbereda sig inför samråd. Till exempel genom att dokumentera artfynd av hotade fåglar och fladdermöss, och rapportera in till Artportalen, och rapportera fornlämningar till länsstyrelsen. Använd gärna RVNO som kunskapskälla.

Vi behöver bli fler i regionen som engagerar oss i frågan!

Markägare om Holmens vindkraftsplaner: Ett dråpslag!

Kommer verksamheten att överleva? Kan vi bo kvar? Vad händer med kommande generationer? Det är några av frågorna lokala markägare nu ställer sig.

Förödande för verksamheten. Så kan lokala markägares farhågor inför Holmens planerade vindkraftsetableringar sammanfattas. Hälften av de tillfrågade säger sig ha inget eller mycket lite förtroende för Holmen och nio av tio vill inte sälja avverkad skog till företaget i framtiden. Det visar RVNO:s nyligen genomförda enkät.

Markägare nära de planerade vindkraftsbyggena Klintaberget, Skybygget och Högsjön ser i hög grad projektet som ett hot mot verksamhetens existens. Flera anger att de inte kommer att kunna bo kvar om planerna blir verklighet. Många menar också att det skulle bli svårt eller omöjligt för kommande generationer att ta över.

– Tanken var att barnen skulle ärva gården men om detta blir verklighet är den inget att ha, svarar en markägare.

Ett livsverk som hotas

Catharina Roos, ansvarig för företagarfrågor inom RVNO, konstaterar att hotet om storskalig vindkraft ställer markägare inför svåra beslut.

– Man ställer sig frågor om överlevnad i det industriprojekt man ser framför sig. Generationsfrågan är lika betungande då man ser sitt livsverk eller arv, många gånger sedan flera generationer, hotas eller rent av förstöras, säger hon.

Nio av tio tillfrågade i enkäten anger att de inte kommer att sälja avverkad skog till Holmen i framtiden. Ännu fler, 95 procent, svarar ”ja, mycket” på frågan om planerna påverkar deras förtroende för Holmen. Hälften säger sig nu ha ”mycket litet” eller ”inget förtroende alls”.

Vem ersätter skador och förluster?

Ytterligare källa till oro är frågor kring ekonomi och vad som händer med markvärdet, vem som ersätter skador och förluster vid eventuell försäljning, direkta skador på skog och mark, djurliv och miljöförstöring.

På sina marker har de flesta tillfrågade observerat sällsynta och hotade djurarter och växter. Som ugglor, tjäder, orre, ormvråk, duvhök, havsörn, fladdermöss, lodjur, kronhjort, utter, många sorters fjärilar och insekter, orkidéer, tibast och kulturväxter av olika slag.

För mer information om enkäten, kontakta foretagare@rvno.se

Nu är den nya foldern här!

RVNO:s informationsfolder om Holmens planerade vindkraftsprojekt.

Just nu pågår arbetet för fullt med att dela ut den nya foldern som RVNO tagit fram, med information om konsekvenserna som en storskalig vindkraftetablering i norra Östergötland skulle få för människor, djur, natur och kulturmiljöer.

Foldern har tryckts i 5 000 exemplar till att börja med och delas ut bland annat i Simonstorp, Grytgöl, Igelfors, Regna, Åby, Jursla, Näkna, Bränntorp och Svärtinge.