fbpx

Interpellation om vindkraft till Finspångs kommunledning

En interpellation har lämnats in till kommunstyrelsen i Finspång, med frågan om hur de styrande ställer sig till storskalig vindkraft i kommunen.

Vilken uppfattning har de styrande om Holmens vindkraftsplaner? Hur ställer man sig till kravet på utökat säkerhetsavstånd och till risken för sjunkande fastighetsvärden? Det är några av frågorna i den interpellation som sd lämnat in till kommunstyrelsen.

Torgny Maurer från Sverigedemokraterna i Finspång lämnade den 15 september in en interpellation till kommunstyrelsen med frågor riktade till den styrande minoriteten s, c och kd om hur man ställer sig till planerna på storskaliga vindkraftsetableringar i kommunen.

Det är mot bakgrund av påverkan på boende, natur, djurliv, företagande och kulturvärden som interpellationen lämnats in. Några av frågorna lyder:

Hur ställer sig den styrande minoriteten (s, c, kd) med förvaltning till Holmens Energis långt framskridna planer på storskaliga vindkraftsanläggningar i kommunen? Vilken uppfattning har kommunledningen i dagsläget?

• Hur ställer sig de ansvariga till att utöka avstånden till närmaste bebodda fastighet med upp till 10 gånger verkshöjden, för att på det sättet begränsa inverkan på miljön och kringboende?

Hur ser ni på risken för värdeöverföring från kommunmedborgarna till markägare och vindkraftsbolag?

Vilket ansvar har kommunen och vilka ansvarskrav kommer att ställas från kommunens sida på vindkraftsbolagen när det gäller människors hälsa och välbefinnande samt de ekonomiska aspekterna som beskrivits här ovan? 

Interpellationen väntas besvaras i samband med nästa kommunfullmäktigemöte den 20 oktober.

En interpellation är en skriftlig fråga ställd av en enskild ledamot i fullmäktige, riktad till en ansvarig politiker, i ett ämne fullmäktige, kommunstyrelse eller annan nämnd har ansvar för och röra angelägenheter av stor vikt för kommunen. En interpellation leder inte till beslut i fullmäktige.

Västervik säger nej till fortsatt etablering av vindkraft

Västerviks kommunstyrelse har beslutat att använda det kommunala vetot och säga nej till fler vindkraftverk i kommunen. Foto: Shutterstock

Idag kom beskedet att Västerviks kommun säger nej till fortsatt etablering av vindkraft i kommunen. Förvaltningen får nu i uppdrag att revidera kommunens vindbruksplan.

Kommunstyrelsen i Västervik ställde sig igår bakom förslaget om att utnyttja det kommunala vetot och säga nej till fortsatt etablering av vindkraft i kommunen.

I beslutet pekar man bland annat på att dagens betydligt högre verk innebär helt andra förutsättningar än vad som var aktuellt när kommunen beslutade om sin vindbruksplan 2013. Kommunstyrelsen ger samtidigt i uppdrag åt kommunens samhällsbyggnadsenhet att inleda arbetet med att revidera vindbruksplanen utifrån de förändrade förutsättningarna.

Vetot, eller kommunal tillstyrkan som det egentligen heter, finns reglerat i miljöbalken 16 kap. 4:e paragrafen.

Beslutet påverkar inte de tre projekten Lebo, Lervik och Tribbhult, som kommunen sedan tidigare tillstyrkt.

– Jag är så otroligt tacksam över alla som engagerat sig och det är jätteroligt att politikerna lyssnade. Men glöm inte bort de etableringar som är aktuella just nu. Det här visar ju att de tog beslutet på en gammal vindbruksplan, och tycker att det är fel. Jag hoppas att de fortsätter titta på det här, säger Maria Andersson, som bor nära Lervik och är en av alla kommuninvånare som engagerat sig i vindkraftsfrågan.

Liberaler: Pausa utbyggnaden av vindkraft i två år

Två ledande liberaler har lämnat in en motion till partiets landsmöte, där man föreslår ett tillfälligt stopp för all vidare storskalig utbyggnad av vindkraft . Foto: Shutterstock

Pausa all vidare utbyggnad av storskalig vindkraft, för människornas och naturens skull. Det anser Reidar Svedahl, kommunalråd (L) i Norrköping, och Sven Olof Andersson Hederoth, förste vice ordförande Liberalerna Simrishamn, i en motion till partiets landsmöte.

Vindkraften håller inte vad den lovar och nu behövs nya rättvisa, effektiva och nyttiga regelverk som tar hänsyn till miljö, människors hälsa och levnadsvillkor, vindkraftens inverkan på juridik och rättssäkerhet, ekonomi och vindkraftens funktion i det svenska elproduktionssystemet.

Det anser de två politikerna som nu vill se ett moratorium, alltså ett tillfälligt stopp, på två år för all vidare utbyggnad av storskalig vindkraft. Tiden ska användas till att utreda frågor kring vindkraftens påverkan på människor, miljö, rättssäkerhet, ekonomi och elsystemet i stort.

Några av frågorna som enligt förslaget bör utredas under moratorietiden:

  • Översyn av Miljöbalkens bestämmelser så att sakägarnas rättssäkerhet stärks.
  • Uppdatering av regelverk och lagstiftning så att de är anpassade för de betydligt större verk som planeras och byggs idag jämfört med för 10-20 år sedan.
  • Infraljudets påverkan på människor och djur.
  • Frågan om hanteringen av rotorbladens kompositmaterial, som idag inte kan återvinnas utan måste direktdeponeras.
  • Riskerna för spridning av Bisfenolhaltig epoxiplast från vindkraftverken ut i naturen.
  • Frågan om begränsningar i allemansrätten till följd av stora säkerhetsavstånd.
  • Den storskaliga vindkraftens påverkan på biologisk mångfald.
  • Påverkan på fastighetsvärden och möjligheter till rättvis kompensation för de drabbade.
  • Storskalig vindkraft i förhållande till de globala klimatmålen i Agenda 2030.

Läs mer om förslaget hos Liberalerna Norrköping