fbpx

“En skuld på 100 miljarder till svenska småhusägare”

Det här är en sammanfattning av de senaste veckornas debatt i Folkbladet, mellan Svensk Vindenergis vd Daniel Badman och RVNO:s Göran Linder och Hans Kindstrand.

I en debattartikel från den 2 februari menade Svensk Vindenergis vd Daniel Badman att alltför många vindkraftsprojekt stoppas av kommunerna genom det kommunala vetot. Med hänvisning till att en ökad andel vindkraftsel motverkar höjda energipriser och behövs för att möta framtida elbehov inte minst inom industrin. Han anser att oron hos den lokala befolkningen som drabbas av vindkraft ska respekteras men att påverkan ”generellt är mycket liten”.

På detta svarade Göran Linder och Hans Kindstrand från RVNO i en artikel i tidningen den 11 februari. Och menade att tanken om ännu mer icke-planerbar el i systemet som lösning på de höga elpriserna är absurd.

Göran Linder och Hans Kindstrand menar också att den kunskap Svensk Vindenergi lutar sig emot, i form av bland annat en studie gjord av Sweco, inte håller måttet och skriver: ”Sweco som Svensk Vindenergi anlitat för uppgiften är ett konsultföretag som bland annat projekterar Holmens vindkraftsprojekt i norra Östergötland.”

En annan studie som vindkraftsindustrin ofta hänvisar till togs fram av konsultföretaget ÅF för några år sedan på uppdrag av Svensk Vindenergi, och handlar om påverkan på fastighetsvärden. Om den skriver Göran Linder och Hans Kindstrand:

”ÅF-studien har fram tills nu legat till grund för vindindustrins påstående att en vindkraftsetablering inte påverkar värdet på näraliggande fastigheter. Ett påstående som godtagits av myndigheter och domstolar. När det nu i en seriös vetenskaplig studie visar sig att en vindkraftsetablerings värdepåverkan på näraliggande fastigheter kan uppgå till miljonbelopp, kunskap som grundas på vetenskaplig forskning, är det kunskap som Svensk Vindindustri inte vill kännas vid.”.

På den artikeln svarade Daniel Badman i Folkbladet den 25 februari och menade att RVNO skapat en oro man nu själva använder som argument. Han ifrågasätter också KTH-studien som kom i juni 2021 och som fastslog ett samband mellan vindkraft och sänkta fastighetsvärden.

I gårdagens Folkbladet svarade Göran Linder och Hans Kinstrand på artikeln och skrev bland annat:

”Att Svensk Vindenergi försöker bagatellisera resultatet av seriös forskning som talar mot deras intressen är väl i och för sig väntat. Att Naturvårdsverket och ansvariga myndigheter söker bortförklaringar är kanske inte heller så märkligt. Om KTH-studien återger ”sanningen” och det finns ingen svensk vetenskaplig studie som talar emot, har vindindustrin en skuld till svenska småhusägare om i vart fall 100 miljarder.”.

Orimligt att kommunerna ska få betalt

En märklig sak med vindkraften är att den gång på gång kräver särlösningar. Vi har i Sverige sedan många år en generell lagstiftning som gäller markanvändningen nämligen Plan- och bygglagen (PBL).

Längre väntan innebär mer osäkerhet för de som berörs av Holmens vindkraftsplaner.

Debattartikel i Folkbladet 5 augusti av Hans Kindstrand, juristgruppen, RVNO

Till detta kommer att vi har en generell lagstiftning som reglerar miljöfrågor – Miljöbalken. Detta är lagkomplex som gör det svårt att reservera stora markområden som zoner för vindindustri. För att detta över huvud taget ska vara möjligt måste man hitta på särregler som innebär undantag från vår normala rättsordning.

Om vi nu tittar på den särreglering som Badman tycker är bra, men inte tillräcklig – En rättssäker vindkraftsprövning – verkar Badman inte ha förstått innebörden av att en verksamhetsutövare kan överklaga ett nej från kommunen.

Det innebär i praktiken att länsstyrelsen och i slutändan överprövande domstolar kommer att göra en materiell prövning av kommunens beslut att säga nej. Det innebär i sin tur att det inte är kommunen som har sista ordet – dvs det ”kommunala vetot” är inte längre ett ”veto”.

Illa är också den omvända beslutsordning som utredningen föreslår. Först ska kommunen ta ställning till en vindkraftsetablering – därefter ska konsekvenserna av det ställningstagandet utredas. Det är svårt att förstå varför inte en normal beslutsordning kan användas vid vindkraftsetableringar.

Badman och vindindustrin har en blind fläck. Fastigheter nära en vindkraftsetablering förlorar betydande ekonomiska värden enligt en artikel i den vetenskapliga tidskriften Sustainability, The Socio-Economic Cost of Wind Turbines: A Swedish Case Study. Livsmiljön för boende kan till och med bli så förstörd att fastighetens ekonomiska värde utraderas. Det finns berättelser på RVNO:s hemsida som Badman nog borde ta del av.

Man frågar sig: Är det ett rimligt förslag, som Badman kommer med, att kommunen ska få betalt för att vindindustrin tvångsvis ska kunna överföra stora ekonomiska värden från närboende småhusägare till sig själv?

Länk till artikeln i Folkbladet

RVNO debatterar vindkraft i riksmedia

Frågan om den storskaliga vindkraftens negativa effekter debatteras allt flitigare. Och RVNO deltar på många fronter. Senast på Expressen Debatt, där Catharina Roos skriver om konsekvenserna av en industriell utbyggnad och får svar av miljöpartiets energipolitiska talesperson.

Den industriella utbyggnaden av vindkraft i Sverige ifrågasätts allt mer och kraven ökar på djupare konsekvensanalys, ansvar hos exploatörerna och hänsyn till människor som drabbas. RVNO deltar aktivt i debatten, bland annat genom att skriva tidningsartiklar.

Nyligen genom en debattserie i Folkbladet, mellan RVNO:s Göran Linder och Daniel Badmanvd för Svensk Vindenergi. Och senast på Expressen Debatt, där RVNO:s vice ordförande Catharina Roos skriver om den påverkan en industriell utbyggnad riskerar att få för både människor, natur, djur och besöksnäringen på landsbygden. Och får svar av miljöpartiets miljö- och energipolitiska talesperson Lorentz Tovatt.