fbpx

Knappast möjligt att göra en omstart

Hur är en omstart möjlig för Holmens vindkraftsprojekt när i stort sett allt hittills blivit fel? Foto: Shutterstock

Från början, det vill säga för ett drygt halvår sedan, har väl Holmen hittills gjort i stort sett alla fel som varit möjliga. Att nu ”göra en omstart” är knappast möjligt eftersom det grundläggande felet inte kan rättas till. 

De planerade vindkraftsetableringarna vid Skybygget, Klintaberget och Högsjön avser användning av mark- och vattenområden inom tätortsnära, tättbefolkad landsbygd, med stora naturvärden och av stor betydelse för friluftslivet, till stora delar dessutom beläget inom vattenskyddsområde. 

Det innebär att lokaliseringen inte utgör en från allmän synpunkt god hushållning, vilket i sin tur innebär att de föreslagna platserna inte uppfyller kraven på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Den föreslagna markanvändningen har inte heller stöd i Norrköpings eller Finspångs översiktsplaner. 

Inom Rättvisa vindar norra Östergötland, RVNO, hoppas vi att frågan om felaktig lokalisering kan läggas fast i ett tidigt skede och att åratal av tillståndsprocesser, med efterkommande rättegångar om skadestånd på grund av miljöstörningar inte ska behövas.

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
Hans Kindstrand, juristgruppen RVNO
Catharina Roos, vice ordförande RVNO

Debattartikeln i NT (premium)