fbpx

Sverige bör mäta vindkraftsljud enligt WHO:s riktlinjer

Åke Kinnander refererar till en finsk studie från 2020 beställd av Finska Stadsrådet och genomförd av det tekniska institutet VTT om huruvida infraljud kan ha negativa hälsoeffekter för närboende.

Det här en artikel skriven av Ulla Heine, läkare och medlem i RVNO:s hälsogrupp. Publicerad i NT 2021-12-23. Artikeln är en replik på den här insändaren i NT från 2021-12-19

Första delen av studien var att göra långtidsmätningar av ljud inomhus i två hem ca 1,5 km avstånd från vindkraft. Verken i närheten av dessa hem har en effekt på 3 respektive 3,3 MW, en totalhöjd under 200 meter och en rotordiameter på 110-125 meter. Volymen var i genomsnitt 25 dB på de vanliga frekvenser för mänsklig hörsel och varierade mellan 20 och 100 dB för infraljud. Som jämförelse har det planerade vindkraftverken i Norrköping och Finspång en effekt på 7-11 MW, en totalhöjd på 290 meter och en rotordiameter på 180-210 meter. Från vindkraftverk alstras infraljud när rotorbladet passerar tornet och ju större diametern är vid vingspetsarna desto mer infraljud.

Infraljud är lågfrekvent ljud med frekvens under 20 Hz som är hörbart för det mänskliga örat på mycket höga volymer och kan upplevas som vibrationer trots att man inte hör ljudet. Det som är speciellt med infraljud alstrad av vindkraft är att det har pulserande kvalité vilket inte är fallet när infraljud alstras av stadstrafik. Idag mäts inte infraljud i Sverige vid vindkraftsetableringar utan man använder en gammal mätmetod, dBA, som filtrerar bort infraljud. Detta trots att WHO:s riktlinjer om buller rekommenderar modernare mätmetoder dBZ/dBL. Därför saknas mätningar i Sverige och följaktligen vet vi inte hur mycket infraljud närboende människor utsätts för.

En studie av Weichenberger et al 2017 visade att infraljud från vindkraft kan påverka flera hjärnområden bland annat hörsel, känsloreglering och så det autonoma nervsystemet, som styr hjärta, lungor och andra inre organ. Långtidsstudier av dessa effekter saknas. Det vanligaste besväret människor rapporterar är sömnstörningar. 

En studie från Sahlgrenska Akademin av Weye et al 2020 visade att en natts sömn i vindkraftsljud hade signifikant negativ effekt på sömnen. En studie av Chiu et al 2021 visade att bli utsatt i hemmet på lågfrekvend ljud (frekvens 20-200Hz) från vindkraft med volymen 30-43dB ökade stresspåslaget. Dumbrille et al 2021 har gjort en omfattande studie om orsakssamband mellan negativa hälsoeffekter av industriell vindkraft med genomgång av de vedertagna kriterierna, så kallade Bredford Hill-kriterier, vid bedömning av omgivningsfaktorer. Data visar att bli utsatt för vindkraft kan orsaka negativa hälsoeffekter. 

Med samma metod har man kommit fram till att asbest och radon är farliga för hälsan. För jämförelse vet vi idag att rökning kan orsaka lungcancer samtidigt som alla rökare inte får sjukdomen.

Tillbaka till den finska studien som Åke Kinnander har analyserat i sin debattartikel. En del i studien handlade om ett experiment där testpersoner utsattes för infraljud under 5 till 10 minuter. Enligt författarna skulle förlängning av exponeringstiden lett till outhärdligt tröttsamma experiment. Syftet var att se om testpersoner kunde avgöra om infraljudet var på eller av och om man kunde mäta stressreaktion hos dem. 

Gruppen var liten, med 26 personer, varav 11 personer hade symtom kopplade till vindkraftexponering och resterande 15 personer var symtomfria. 

Ur medicinsk synvinkel är det inte relevant att undersöka en så kort exponering för infraljud om man önskar få svar på eventuella negativa hälsoeffekter på grund av till exempel en fysiologisk stressreaktion. Det är inte heller intressant att veta om personerna kunde avgöra om infraljudet var av eller på. 

I verkligheten innebär exponering för industriell vindkraft i boendemiljön att den finns där 24/7/365. Vi har indikationer på att de vindkraftsindustrier som finns byggda idag kan ha negativa hälsoeffekter för närboende även om mycket mer forskning behövs. Effekter av de större verken som planeras vet vi ännu mindre om. En bra början skulle vara att börja mäta även infraljud alstrat av industriella vindkraftsanläggningar enligt WHO:s riktlinjer.

Ulla Heine, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin och psykiatri, hälsogruppen i föreningen Rättvisa vindar norra Östergötland