fbpx

Det skulle bli en dyr räkning för Holmen

Det skulle bli dyrt om alla som arbetar aktivt i RVNO skulle räkna ihop sina arbetstimmar och skicka en faktura. Foto: Shutterstock

Debattartikel i dagens Folkbladet 2021-04-29:

När de anställda på Holmen släcker kontorslampan och går hem börjar arbetsdagen för oss i RVNO. Den extra arbetsdag som ingen av oss bett om och som inte ger någon lön.

Omkring 15 personer i föreningen jobbar varje dag med kommunikation och kunskap om hur storskalig vindkraft skulle påverka människor och natur.  På sociala medier och genom broschyrer, debattartiklar och enkäter informerar vi om vad som kan ske och om hur vi påverkas. 

I teknik- och vetenskapsgruppen sammanställs ny data om vindkraftens påverkan.
I juridikgruppen bistår man med kunskap kring lag och rätt och förbereder en kurs för jurister om lagstiftningen kring vindkraftspåverkan. I hälsogruppen görs intervjuer med boende i andra vindkraftområden.

Är vi tvungna att göra allt detta?

Vi har haft besök av företrädare för alla politiska partier i Finspång och Norrköping. Vi har kontakt med politiker på riksnivå, med regionala näringslivsorganisationer och med Tillväxt Finspång. Vi har träffat Naturskyddsföreningen och genomför, i samarbete med ornitologer, egna fågelinventeringar. I frågor där våra kunskaper inte räcker anlitar och bekostar vi oberoende expertis. 

Är vi tvungna att göra allt detta? Kan vi inte lita på att korrekta fakta och konsekvensanalyser presenteras av exploatören själv? De som enligt lag är ansvariga för att allt relevant underlag finns på bordet när länsstyrelsen ska fatta beslut.

Vi har hittills sett stora brister i Holmens underlag, där man förbisett sådant som bestämmelser i Miljöbalken, riktlinjer för säkerhet, försvarsmaktens intressen, skyddsvärd natur och de kommunala översiktsplanerna.

Tills vi har svaret fortsätter arbetet

Bevisbördan i vindkraftsärenden ligger hos exploatören själv och tillståndsgivande myndighet har att förlita sig på att underlagen som lämnas in är korrekta. 
Vilka risker medför det? Räcker alltid myndigheternas resurser för att granska underlaget fullt ut? Vilken roll spelar det att samma myndighet lyder under politiska direktiv om att underlätta storskalig utbyggnad av vindkraft? 

Tills vi har svaren fortsätter RVNO:s arbete. En sammanräkning av våra nedlagda timmar skulle innebära ungefär 15 heltidsanställda i Holmen Energi AB. 

Tänk om vi skulle skicka en räkning…

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO
Catharina Roos, vice ordförande RVNO

Debattartikeln i Folkbladet (betalvägg)