fbpx

Regeringen missar målet gällande ekonomisk ersättning

Vindkraftskompensation till kommuner och lokalsamhällen kommer inte att vara tillräckligt för att ersätta alla de enskilda som drabbas.

Regeringen kommer att utreda frågan om ekonomisk ersättning till kommuner och lokalsamhällen som kompensation för den påverkan en vindkraftetablering har på omgivningen. Men därmed fortsätter man att blunda för problemen som drabbar enskilda.

I utredningen ska man se över möjligheterna till olika slags ekonomisk ersättning i samband med vindkraft. Det skriver regeringen i remissen Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft som nyligen överlämnades till Lagrådet.

Idag finns ingen reglering i kompensationsfrågan vilket skapar osäkerhet. Enligt regeringen skulle ett system för kompensation också kunna snabba på utbyggnaden av vindkraft genom att fler kommuner skulle ställa sig positiva om de ersattes ekonomiskt.

Tar inte hänsyn till den enskilda

Hur en sådan kompensation skulle kunna utformas och vem som skulle få del av den är vad utredningen bland annat ska undersöka. Men fokus kommer att ligga på kommuner och lokalsamhällen. Ett förslag som förts fram från en del håll är att fastighetsskatten från vindkraftsanläggningar ska tillfalla kommunerna.

– På nytt blundar regeringen för de problem som drabbar enskilda fastighetsägare där det byggs vindkraft. Det är inte bara den oönskade omdaningen av närmiljön som är problemet. Enskilda fastighetsägare ska dessutom finna sig i att förlora stora ekonomiska värden i form av värdeminskning på deras fastigheter. Att kommunen ska få ekonomisk ersättning, för att medverka till att enskilda fastighetsägare berövas på större delen av sitt fastighetskapital, är inte värdigt ett civiliserat samhälle. Vad som behövs är tydliga regler om ekonomisk ersättning till drabbade fastighetsägare och tydliga regler om inlösen av fastigheter som inte längre är säljbara eller som efter vindkraftsetableringen inte längre kan användas för bostadsändamål, säger
Per-Olov Strandberg, ordförande i RVNO.

Idag förekommer frivilliga överenskommelser mellan vindkraftsprojektörer och kommuner respektive företrädare för lokala föreningar i berörda bygder, ofta kallad bygdepeng.