fbpx

Innan storskalig vindkraft: RVNO ställer krav utifrån försiktighetsprincipen

Villkoren som RVNO anser måste vara uppfyllda för att en vindkraftetablering ska vara godtagbar har skickats till Holmen. Foto: Shutterstock

Med utgångspunkt i försiktighetsprincipen presenterar RVNO i ett öppet brev en sammanställning av villkor som vi anser att exploatören ska uppfylla innan en etablering av storskalig vindkraft kan bli aktuell.

RVNO anser inte att Holmens planerade vindkraftsetableringar ”Skybygget”, ”Klintaberget”, ”Högsjön” och ”Skolberget” uppfyller kraven på lämplig lokalisering enligt miljöbalken. Om dessa områden ändå ska användas för industriell vindkraft ska hänsyn tas till att de ligger i en tätbefolkad och tätortsnära landsbygd med stora naturvärden, där vindkraften skulle få stor påverkan på omgivningen.

I ett öppet brev anser föreningen att en etablering i området måste uppfylla rimliga krav gällande bland annat:

  • Rättssäkerhet och säkerhet för givna åtaganden
  • Buller och ljudpåverkan
  • Lågfrekventa ljud och infraljud
  • Värdesänkning på omkringliggande fastigheter
  • Skydd av natur och biologisk mångfald
  • Säkerhetsavstånd till bostäder
  • Flyghinderbelysning och ljusföroreningars påverkan på bland annat nattaktiva djur
  • Teknisk prestanda, Maskindirektivet, märkeffekt, planerad livslängd
  • Utsläpp av CO2 och av miljögifter som Bisfenol

Vi anser att de angivna kraven ska finnas med i Holmens miljökonsekvensbeskrivning, MKB, och återges som villkor i ett eventuellt miljötillstånd, med förslag på hur uppföljning och kontroll ska gå till.

– Det här är inga orimliga krav utan tvärtom helt i linje med försiktighetsprincipen, både när det gäller påverkan på människor och deras livsmiljö, säkerhetsaspekter, djur och natur, ägande och driftansvar och rättsliga aspekter kring sådant som förlorade fastighetsvärden. Våra krav har också skickats i sin helhet till Holmen, säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO.

Kraven ska inte frita Holmen från några av de förpliktelser som i övrigt följer av Miljöbalken.